Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Registracija fitofarmacevtskih sredstev (FFS)

Vlagatelj, ki želi dati FFS v promet, za registracijo zaprosi sam ali prek zastopnika v vsaki posamezni državi članici, v kateri namerava dati FFS v promet.

O registraciji FFS odloči pristojni organ, na podlagi soglasja organa, pristojnega za kemikalije.

V zahtevku morajo biti navedene naslednje informacije:

  • seznam predvidene uporabe v vsaki coni in v državah članicah, kjer je vlagatelj predložil zahtevek ali ga namerava predložiti;
  • predlog, katera država članica naj oceni zahtevek za zadevno cono. V primeru zahtevka za uporabo v rastlinjakih, za tretiranje po spravilu, za tretiranje praznih skladišč in za tretiranje semen se predlaga ena sama država članica, ki oceni uporabo upoštevajoč vse cone.
  • kjer je to ustrezno, kopije vseh registracij, ki so že bile izdane za to FFS v državi članici;
  • kjer je to ustrezno, kopije vseh sklepov države članice, ki ocenjuje ekvivalenco

Ob predložitvi zahtevka lahko vlagatelj zaprosi, da nekatere informacije in nekateri deli dokumentacije ostanejo zaupni, in te informacije fizično loči.

Vloga za registracijo mora biti v slovenskem jeziku, dokumentacija, ki je priložena vlogi, pa je lahko v slovenskem, angleškem ali nemškem jeziku, izjemoma tudi v drugem uradnem jeziku Evropkse unije, če pristojni organ s tem soglaša.

Zadnja sprememba:
8. 9. 2021