Skoči do osrednje vsebine Republika Slovenija SPOT
Državni portal za poslovne subjekte

Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Službena izkaznica, varnostnik

Službena izkaznica je dokument, s katerim varnostno osebje izkazuje, da ima podeljeno licenco in upravičenost za neposredno opravljanje nalog zasebnega varovanja.

Prosilcu se na podlagi vloge izda službena izkaznica za tisto vrsto dela, za katero je strokovno usposobljen in izpolnjuje pogoje.

Pogoji in dokazila

Navedeni pogoji veljajo za poklic Varnostnik

 • Za pridobitev službene izkaznice mora biti posameznik star najmanj 18 let. Polnoletnost lahko izkaže z veljavno osebno izkaznico ali potnim listom.

  Dokazila

  Osebna izkaznica ali potni list.

  Pravne podlage

 • Posameznik mora biti državljan Republike Slovenije ali katere druge države članice Evropske unije (EU), Evropskega gospodarskega prostora (EGP) ali Švice.

 • Varnostno preverjanje je poizvedba, ki jo opravi Ministrstvo za notranje zadeve in katere namen je izbrati podatke o morebitnih varnostnih zadržkih. Opravi se pri ugotavljanju izpolnjevanja pogojev za opravljanje zasebnega varovanja pred podelitvijo licence ali službene izkaznice ali kasneje, če je podan sum varnostnih zadržkov.

  Varnostni zadržki so ugotovitve varnostnega preverjanja iz katerih izhaja: 

  • da je oseba pravnomočno obsojena za naklepno kaznivo dejanje, za katero se storilec preganja po uradni dolžnosti na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot tri mesece, 
  • da je oseba pravnomočno obsojena za drugo kaznivo dejanje, za katero se storilec preganja po uradni dolžnosti na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot tri mesece, v povezavi z opravljanjem zasebnega varovanja, 
  • da je oseba najmanj trikrat s pravnomočno odločbo spoznana za odgovorno za prekrške zoper javni red in mir z elementi nasilja ali prekrške po predpisih, ki urejajo proizvodnjo in promet s prepovedanimi drogami in ji je bila izrečena globa, ali
  • da obstaja utemeljen dvom o zanesljivosti ali verodostojnosti osebe. 

  Utemeljen dvom o zanesljivosti ali verodostojnosti osebe obstaja, če se na podlagi ugotovljenih dejstev iz kazenskih postopkov ali postopkov za prekrške lahko sklepa, da bo oseba nezakonito in nestrokovno opravljala naloge zasebnega varovanja. Pri presoji se upoštevajo okoliščine in teža storitve posameznih dejanj oziroma kršitev, vrsto in višino predpisane oziroma izrečene sankcije, čas, ki je pretekel od storitve, vpliv na varnost ljudi in premoženja, starost osebe v času storitve oziroma kršitve, povezava med dejanjem in nalogami, ki jih ali bi jih v zasebnem varovanju opravljala ter odloči v skladu z načelom sorazmernosti. 

  Če zoper osebo, ki želi opravljati zasebno varovanje, teče postopek zaradi naklepnega kaznivega dejanja, za katero se storilec preganja po uradni dolžnosti ali najmanj dva postopka o prekršku zoper javni red in mir z elementi nasilja ali prekršku po predpisih, ki urejajo proizvodnjo in promet s prepovedanimi drogami, se odločitev, ali oseba izpolnjuje pogoje, odloži do pravnomočne odločitve v tem postopku. 

  Pravne podlage

 • Za aktivno znanje slovenskega jezika se šteje, da je posameznik, ki želi opravljati določeno dejavnost, na slovenski šoli pridobil najmanj osnovnošolsko izobrazbo oziroma ima potrdilo uradno pooblaščene izobraževalne ustanove o uspešno opravljenem izpitu iz znanja slovenščine na osnovni ravni. 

  Izpit se lahko opravi pri trinajstih zunanjih izvajalcih Centra za slovenščino Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani.

  Pravne podlage

 • Zdravstveno in psihično sposobnost ugotavlja zdravnik specialist medicine dela in športa na podlagi zdravniškega pregleda.

  Prosilec ni zdravstveno in psihično ustrezen, če je z zdravniškim pregledom ugotovljeno, da je odvisen od alkohola, prepovedanih drog, psihoaktivnih zdravil ali drugih psihoaktivnih snovi. Zdravniško potrdilo ne sme biti starejše od enega leta.

  Pravne podlage

 • V  zadnjih dveh letih pristojni organ imetniku ni odvzel službene izkaznice zaradi kršitev zakonodaje s področja varovanja.

  Pristojni organ lahko imetniku službene izkaznice zaradi razlogov varovanja javnega interesa, pri čemer upošteva okoliščine storitve in težo kršitev ter vpliv na varnost ljudi ali premoženja, z odločbo izreče odvzem posamezne službene izkaznice, če:

  • ugotovi, da imetnik službene izkaznice ne izpolnjuje več z zakonom predpisanih pogojev ali ni več poslovno sposoben;
  • že kljub pravnomočni izrečeni globi za prekrške stori novo istovrstno kršitev:
   • opravlja naloge zasebnega varovanja in ni v delovnem razmerju pri imetniku licence ali izvajalcu internega varovanja;
   • pri zasebnem varovanju uporablja druga prisilna sredstva, živali kot prisilno sredstvo ali nevarne predmete, katerih uporaba je s tem zakonom prepovedana; 
   • zaradi nezakonite in nestrokovne uporabe ukrepov varnostnika pride do povzročitve telesne poškodbe ali kršitve človekovih pravic in svoboščin;
  • mu je opravljanje zasebnega varovanja prepovedano s pravnomočno sodno odločbo; 
  • je zaradi nezakonitega ali nestrokovnega dela imetnika službene izkaznice prišlo do hujše posledice za življenje in zdravje ljudi, javni red, javno varnost ali premoženje večje vrednosti (nujni ukrepi v javnem interesu), če javnega interesa ni bilo mogoče zavarovati z drugimi sredstvi, s katerimi bi se manj poseglo v pridobljene pravice.

   

  Če pristojni organ ugotovi, da imetnik službene izkaznice ne izpolnjuje več pogojev za opravljanje nalog zasebnega varovanja, uvede postopek odvzema in o tem obvesti imetnika licence ali izvajalca internega varovanja.

  Pravne podlage

 • Za ustrezno strokovno usposobljenost se šteje, če ima oseba:

  • opravljeno strokovno usposabljanje, kot ga določa Zakon o zasebnem varovanju in pridobljeno nacionalno poklicno kvalifikacijo (NPK) s področja zasebnega varovanja (NPK varnostnika) v skladu s predpisi, ki urejajo nacionalne poklicne kvalifikacije

  ali

  Varnostnik, ki želi varovati prireditve v gostinskih lokalih, se mora dodatno strokovno izpopolniti in uspešno opraviti preizkus strokovne usposobljenosti po Programu strokovnega izpopolnjevanja za varovanje prireditev v gostinski h lokalih

  Varnostnik, ki želi prevažati gotovino ter druge vrednostne pošiljke, se mora dodatno strokovno izpopolniti in uspešno opraviti preizkus strokovne usposobljenosti po Programu strokovnega izpopolnjevanja za prevoz in varovanje gotovine ter drugih vrednostnih pošiljk. 

  Varnostnik, ki želi nositi in uporabiti orožje, se mora dodatno strokovno izpopolniti in uspešno opraviti preizkus strokovne usposobljenosti po Programu strokovnega usposabljanja in izpopolnjevanja varnostnega osebja za nošenje in uporabo orožja.

  Varnostnik, ki želi opravljati dela rentgenskega operaterja, se mora dodatno strokovno izpopolniti in uspešno opraviti preizkus strokovne usposobljenosti po Programu strokovnega usposabljanja in izpopolnjevanja za varnostnika, ki opravlja delo rentgenskega operaterja.

  Varnostnik, ki želi uporabljati plinski razpršilec, se mora dodatno strokovno izpopolniti in uspešno opraviti preizkus strokovne usposobljenosti po Programu strokovnega izpopolnjevanja za uporabo plinskega razpršilca le če je pridobil nacionalno poklicno kvalifikacijo varnostnik  pred 12. 10. 2017. Osebi, ki je pridobila nacionalno poklicno kvalifikacijo varnostnik po 12. 10. 2017 se strokovna usposobljenost za uporabo plinskega razpršilca avtomatsko prizna. 

  Pravne podlage

Termin obnove

Strokovna usposobljenost za varnostnika se obnavlja vsakih 5 let. Oseba se mora vsakih 5 let od opravljenega osnovnega strokovnega usposabljanja oziroma izobraževanja za varnostnika udeležiti Programa obdobnega strokovnega izpopolnjevanja varnostnega osebja  in uspešno opraviti obdobni preizkus strokovne usposobljenosti.

Varnostniku, ki je usposobljen za več vrst dela, se prizna obdobno strokovno izpopolnjevanje za druge vrste dela, če opravijo izpopolnjevanje za zahtevnejšo vrsto dela, in sicer po naslednjem zaporedju: varnostni menedžer, pooblaščeni inženir varnostnih sistemov, varnostnik telesni stražar, operater varnostno-nadzornega centra, varnostnik nadzornik, varnostnik, varnostnik čuvaj in varnostni tehnik.

Seznam poklicev