Skoči do osrednje vsebine Republika Slovenija SPOT
Državni portal za poslovne subjekte

Informative Notice

Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Specializacija in specialistični izpit s področja farmacije

Specializacija magistrov farmacije je oblika podiplomskega strokovnega izobraževanja in usposabljanja, ki je potrebno za dodatno in poglobljeno pridobivanje znanja in veščin na enem od področij farmacije. Specialistično izobrazbo za posamezno vrsto specializacije se pridobi v postopku časovno določenega usposabljanja ter z opravljeno specialistično nalogo in specialističnim izpitom.

Programe in vsebine specializacij določi Lekarniška zbornica Slovenije v sodelovanju s Fakulteto za farmacijo, Zavodom za farmacijo in preizkušanje zdravil ter Slovenskim farmacevtskim društvom, sprejme pa jih skupščina zbornice. Program posameznih specializacij določi:

  • obseg znanja in veščine, ki jih mora specializant obvladati do zaključka specializacije;
  • vsebino in trajanje izvedbe posameznih delov specializacije;
  • druge vsebine in postopke za opravljanje in priznavanje posameznih specializacij.

Specializacija se opravlja na specializantskih mestih pri fizičnih in pravnih osebah, ki opravljajo dejavnosti posameznih farmacevtskih specialnosti. Specializacija poteka pri enem ali več pooblaščenih izvajalcih, tako da ima specializant zagotovljeno možnost za pridobivanje potrebnega obsega znanja in veščin določene farmacevtske specialnosti.

Lekarniška zbornica Slovenije enkrat na leto, najkasneje do 30. aprila, razpiše z javnim razpisom specializacije za posamezna specialistična področja. Na razpis za opravljanje specializacij se lahko prijavi:

  • magister farmacije, ki ima opravljeno pripravništvo in strokovni izpit;
  • magister farmacije, ki ima končan najmanj pet let trajajoč univerzitetni študij, ki je obsegal najmanj 4 leta teoretičnega in praktičnega izobraževanja in najmanj šestmesečno praktično usposabljanje v lekarni ali v bolnišnici pod vodstvom farmacevtskega oddelka bolnišnice ter ima opravljen strokovni izpit.

Kandidat na podlagi javnega razpisa na zbornico naslovi vlogo s prilogami.

Izbirni postopek za vse prijavljene kandidate opravi zbornica. Pri izbiri imajo prednost kandidati s področij, ki nimajo zagotovljenih specialistov, predvidenih z nacionalnim programom zdravstvenega varstva Republike Slovenije. Zbornica odloči o vlogi za specializacijo v tridesetih dneh po preteku razpisnega roka. Odločbo o specializaciji izda zbornica v upravnem postopku, za kandidate, ki niso zaposleni pa specializacijo predhodno odobri minister za zdravje.

Po zaključku izbirnega postopka izda zbornica izbranim kandidatom odločbo o specializaciji, v kateri se določi tudi datum začetka opravljanja specializacije in glavnega mentorja. Izbranemu kandidatu se pošlje tudi List magistra farmacije specializanta in navodila za opravljanje specializacije, ki jih izda zbornica, in podatke o prostih specializantskih mestih. Kandidatom, ki niso izbrani, se o tem izda odločba.

Na podlagi pravnomočne odločbe, s katero je bila posamezniku kandidatu odobrena specializacija, plačnik stroškov specializacije pred začetkom opravljanja specializacije sklene z zbornico posebno pogodbo, s katero se določi način obračunavanja in plačevanja stroškov specializacije ter druge medsebojne obveznosti v zvezi s specializacijo.

Plačnik specializacije je lahko izvajalec javne službe v zdravstveni dejavnosti, druga pravna ali fizična oseba, pri kateri je specializant zaposlen ali specializant sam.

 

Stroški specializacije so vezani na vrsto vpisane specializacije in okvirno znašajo v razponu od 8.000 – 12.000 EUR (vključen specialistični izpit). Cena specialističnega izpita znaša 1.001,50 EUR.

V času trajanja specializacije ima specializant glavnega mentorja. Za izvajanje specializacije na posameznih specializantskih mestih ima specializant področne mentorje.

Obdobje, ki je v programu opredeljeno kot trajanje specializacije, je najkrajši čas, v katerem je mogoče opraviti program specializacije.

Specializant lahko v času specializacije samostojno opravlja tista dela in storitve, za katere je usposobljen z dotelj pridobljeno formalno izobrazbo. Doseženo raven znanja in obvladovanja veščin mentorji preverjajo med potekom specializacije.

Specializant, ki opravi predpisan program, lahko pristopi k specialističnemu izpitu.

Vlogo za opravljanje izpita naslovi na zbornico in zraven priloži ustrezno izpolnjen list magistra farmacije specializanta, izjavo glavnega mentorja o pripravljenosti kandidata na specialistični izpit in druge dokumente, ki jih predvideva program specializacije. Poleg dokazil priloži tudi vezano specialistično nalogo v toliko izvodih, kolikor je članov izpitne komisije, za glavnega mentorja in somentorja, če je bil ta specializantu imenovan, za arhiv zbornice in za knjižnico Fakultete za farmacijo.

Izpit se opravlja na zbornici ali na Fakulteti za farmacijo. Kandidat na izpitu najprej predstavi specialistično nalogo. V nadaljevanju člani izpitne komisije kandidatu zastavljajo vprašanja, ki se nanašajo na specialistično nalogo in na teoretično poznavanje stroke s področja temeljnega predmeta specializacije oziroma predmeta, ki ga določi mentor ob pričetku izdelave specialistične naloge.

Uspeh kandidata na izpitu se ocenjuje z »opravil« ali »ni opravil«. Kandidatu, ki je opravil izpit, izda zbornica potrdilo o opravljenem specialističnem izpitu in z njim podeli naziv specialista ustrezne specialnosti.

Register dovoljenj

Register ni javno dostopen