Skoči do osrednje vsebine Republika Slovenija SPOT
Državni portal za poslovne subjekte

Informative Notice

Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Uradna potrditev semenskega materiala kmetijskih rastlin

Dobavitelj, ki namerava tržiti semenski material določene vrste kmetijskih rastlin kot uradno potrjen, mora vložiti prijavo za uradno potrditev semenskega materiala pri organu za potrjevanje. 

V postopku uradne potrditve organ za potrjevanje ugotovi, ali semenski material izpolnjuje predpisane zahteve.

Uradna potrditev je obvezna za pridelavo semena žit, krmnih rastlin, pese, oljnic in predivnic, semenskega krompirja, razmnoževalnega materiala in sadik sadnih rastlin in trte, prostovoljna pa za pridelavo semena zelenjadnic, razmnoževalnega materiala in sadik sadnih rastlin vinske trte.

Organ za potrjevanje izvede postopek uradne potrditve semenskega materiala, če je sorta, ki je navedena v prijavi:

  • pri poljščinah, zelenjadnicah, trti in hmelju: vpisana v sortno listo ali v skupni katalog sort poljščin, v skupni katalog sort zelenjadnic ali v skupni katalog sort trte;
  • pri drugih vrstah kmetijskih rastlin: vpisana v sortno listo ali zavarovana v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo novih sort rastlin, ali splošno znana.

Postopek uradne potrditve semenskega materiala kmetijskih rastlin je sestavljen iz:

  • uradnih pregledov semenskih posevkov oziroma nasadov, zemljišč, objektov za pridelavo, skladiščenje in pripravo semenskega materiala kmetijskih rastlin za trg;
  • uradnih pregledov dokazil in zapisov, ki jih je dolžan voditi dobavitelj semenskega materiala;
  • uradnih vzorčenj in testiranj vzorcev.

Dobavitelj mora kriti stroške uradne potrditve skladno z cenikom Kmetijskega inštituta Slovenije.

Če organ za potrjevanje v postopku uradne potrditve ugotovi, da semenski material izpolnjuje predpisane zahteve, izda predpisane uradne etikete za ustrezno kategorijo, ustrezno izvede pakiranje in izda potrdilo o uradni potrditvi semenskega materiala kmetijskih rastlin.

Roki, način vlaganja prijave, dokazila, ki morajo biti priložena k prijavi za pridobitev potrditve semenskega materiala za semena žit, zelenjadnic, oljnic in predivnic, krmnih rastlin in pese, semenskega krompirja, sadnih rastlin, okrasnih rastlin, trte in hmelja so podrobneje opredeljene v pravilnikih.