Skoči do osrednje vsebine Republika Slovenija SPOT
Državni portal za poslovne subjekte

Informative Notice

Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Vpis v evidenco detektivov

V evidenco detektivov, ki opravljajo detektivsko dejavnost in jo vodi Detektivska zbornica Republike Slovenije, se vpisujejo posamezniki, ki izpolnjujejo pogoje za opravljanje detektivske dejavnosti.

Vloga za pridobitev licence se vloži pri Detektivski zbornici Republike Slovenije, ki v primeru popolne vloge prosilcu izda licenco in detektivsko izkaznico ter ga vpiše v evidenco detektivov.

Pogoji in dokazila

Navedeni pogoji veljajo za poklic Detektiv

 • Posameznik mora biti državljan Republike Slovenije ali katere druge države članice Evropske unije (EU), Evropskega gospodarskega prostora (EGP) ali Švice.

 • Posameznik mora imeti najmanj izobrazbo pridobljeno po visokošolskem strokovnem programu 1. stopnje ali enakovredno izobrazbo, pridobljeno v tujini in priznano v skladu z zakonom, ki ureja priznavanje in vrednotenje izobraževanja.

  Dokazila

  Dokazilo o pridobljeni najmanj izobrazbi po visokošolskem strokovnem programu prve stopnje ali pa dokazilo o pridobljeni enakovredni izobrazbi v tujini, priznani v skladu z zakonom, ki ureja priznavanje in vrednotenje izobraževanja (overjena kopija diplome).

 • Eden izmed pogojev za pridobitev licence detektiva je izpit za detektiva, ki ga kandidati opravite pri Detektivski zbornici Republike Slovenije.

  K izpitu se morate prijaviti vsaj 15 dni pred razpisanim rokom preko spletne prijavnice.

  Detektivski izpit je sestavljen iz pisnega in ustnega dela. Pisni del detektivskega izpita traja 60 minut, celoten detektivski izpit pa največ 180 minut.

  Celoten detektivski izpit strokovna komisija označi za uspešno opravljenega, če je kandidat v pisnem in ustnem delu skupaj dosegel več kot šestdeset odstotkov zahtevanega znanja iz vsebinskih sklopov, zajetih s programom.

  Pristop k detektivskemu izpitu kandidat potrdi hkrati z vlogo na prijavo k strokovnemu usposabljanju in izpopolnjevanju, ki je pogoj za pristop k detektivskemu izpitu. Na strokovno usposabljanje se morate prijaviti vsaj 8 dni pred datumom določenim za začetek.

  Stroški:

  Dokazila

  Dokazilo o opravljenem detektivskem izpitu

  Pravne podlage

  Pristojni organ

  Detektivska zbornica Slovenije

  Stegne 21
  1000 Ljubljana

 • Eden izmed pogojev za pridobitev licence za detektiva je dokazilo o opravljanju poklica v zadnjih dveh letih, iz katerega mora biti razvidno, da prosilec za licenco v tem obdobju ni opravljal nalog policista oziroma pooblaščene uradne osebe v Slovenski obveščevalno – varnostni agenciji (SOVA) ali Obveščevalno varnostni službi (OVS) ministrstva za obrambo.

  Dokazila

  Dokazilo, da prosilec v zadnjih dveh letih ni opravljal nalog policista, pooblaščene uradne osebe v Slovenski obveščevalno-varnostni agenciji ali Obveščevalno-varnostni službi ministrstva, pristojnega za obrambo

 • Varnostno preverjanje je poizvedba, ki jo opravi Ministrstvo za notranje zadeve, katere namen je zbrati podatke o morebitnih varnostnih zadržkih.

  Varnostno preverjanje se opravi pred izdajo licence za opravljanje detektivske dejavnosti ali kasneje, če je podan sum varnostnih zadržkov.

  Varnostni zadržki so ugotovitve varnostnega preverjanja, iz katerih izhaja:

  • da je oseba pravnomočno obsojena za naklepno kaznivo dejanje, za katero se storilec preganja po uradni dolžnosti;
  • da je oseba pravnomočno obsojena za drugo kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot tri mesece in je v povezavi z opravljanjem detektivske dejavnosti ali;
  • da obstaja utemeljen dvom o zanesljivosti ali verodostojnosti osebe pri opravljanju detektivske dejavnosti.

  Utemeljen dvom o zanesljivosti ali verodostojnosti osebe je podan, če se na podlagi ugotovljenih dejstev iz kazenskih postopkov ali postopkov za prekrške lahko sklepa, da bo oseba nezakonito in nestrokovno opravljala detektivsko dejavnost. Pri presoji se na podlagi načela sorazmernosti, upoštevajo okoliščine in teža storitve posameznih dejanj oziroma kršitev, vrsta in višina predpisane sankcije, čas, ki je pretekel od storitve, vpliv na varstvo človekovih pravic in svoboščin, starost osebe v času storitve oziroma kršitve, povezava med dejanjem in nalogami, ki jih v detektivski dejavnosti opravlja.

  Odločitev o tem, ali prosilec izpolnjuje pogoje za pridobitev licence, se prekine do pravnomočne odločitve, če:

  • je v kazenskem postopku za kaznivo dejanje, za katero se storilec preganja po uradni dolžnosti;
  • je v kazenskem postopku za nenaklepno kaznivo dejanje, za katero se storilec preganja po uradni dolžnosti, ki ga je storil v povezavi z opravljanjem detektivske dejavnosti ali;
  • je v postopku zaradi prekrška zoper javni red in mir z elementi nasilja ali prekrška po predpisih, ki urejajo proizvodnjo in promet s prepovedanimi drogami, ali prekrška, zaradi katerega se lahko po tem zakonu odvzame licenca in mu je bila zaradi teh prekrškov že izrečena globa.

  Varnostno preverjanje lahko opravi Ministrstvo za notranje zadeve na podlagi lastnoročno podpisanega soglasja, ki je del vloge za pridobitev licence, da sme Ministrstvo za notranje zadeve zaradi ugotavljanja pogojev za opravljanje detektivske dejavnosti pridobiti podatke iz uradnih evidenc, skladno z določili zakona, ki ureja detektivsko dejavnost. 

  Dokazila

  Zabeležba ministrstva o postopku varnostnega preverjanja na vlogi za pridobitev licence.

  Pravne podlage

Termin obnove

Detektivska zbornica Republike Slovenije vsaka štiri leta organizira obdobno usposabljanje, ki se ga morajo udeležiti vsi detektivi.

Seznam poklicev

Register dovoljenj