Skoči do osrednje vsebine Republika Slovenija SPOT
Državni portal za poslovne subjekte

Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Vpis v evidenco zbiralcev odpadkov

Zbiralec lahko zbira odpadke, če ima pridobljeno pravnomočno odločbo o vpisu v evidenco zbiralcev odpadkov, na podlagi katere je vpisan v evidenco zbiralcev odpadkov.

Zbiralec mora pridobiti tudi okoljevarstveno dovoljenje za drugo napravo, če se predhodno skladiščenje odpadkov uvršča med naprave, ki povzročajo emisije snovi v zrak, ali če zaradi odpadkov, ki jih ima zbiralec v fizični posesti, nastajajo odpadne industrijske vode kot posledica padavin, ki padajo na onesnažene talne površine ali odpadke in jih izpirajo ali se iz njih izcejajo.

V takšnem primeru mora pravna ali fizična oseba pridobiti pravnomočno okoljevarstveno dovoljenje pred pridobitvijo odločbe o vpisu v evidenco zbiralcev odpadkov.

Če je zmogljivost zbirnega centra več kot 50 ton nevarnih odpadkov in se te odpadke oddaja v obdelavo v napravo, ki povzroča industrijske emisije, je treba pridobiti okoljevarstveno dovoljenje za napravo z dejavnostjo, ki povzroča industrijske emisije.

Zbiralec mora imeti v lasti vsaj en zbirni center, vključno z njegovim zemljiščem, ter sredstva in opremo za prevzem odpadkov in njihov prevoz.

Zbiralec odpadkov mora spremembo svojih podatkov ali podatkov iz odločbe (sprememba nabora odpadkov, lokacije in število zbirnih centrov) sporočiti z vlogo v 30 dneh od nastanka spremembe.

Pogoji in dokazila

Navedeni pogoji veljajo za dejavnost Zbiranje odpadkov

  • pravnomočno okoljevarstveno dovoljenje za drugo napravo, če je takšno dovoljenje za posamezno predhodno skladišče zbiralca odpadkov potrebno,
  • registracija za dejavnost zbiranja in prevoza odpadkov v skladu s predpisom, ki ureja klasifikacijo dejavnosti,
  • lastninska pravica na objektu in na zemljišču, na katerem se namerava izvajati dejavnost zbiranja odpadkov,
  • vlagatelj ima v lasti sredstva in opremo za prevzem odpadkov in njihov prevoz,
  • vlagatelj v zadnjih dveh letih od vložitve vloge ni bil izbrisan iz evidence oseb, ki jim je bila izdana odločba o vpisu v evidenco zbiralcev odpadkov.

  Pravne podlage

  • pravnomočno okoljevarstveno dovoljenje za drugo napravo, če je takšno dovoljenje za posamezno predhodno skladišče zbiralca odpadkov potrebno,
  • registracija za dejavnost zbiranja in prevoza odpadkov; če se dejavnost prevoza ne izvaja, ni potrebna registracija dejavnosti prevažanja odpadkov,
  • vlagatelj ima v lasti sredstva in opremo za prevzem odpadkov in njihov prevoz,
  • razpolaganje z aktom občine ali Vlade, s katerim je bil določen za izvajalca obvezne občinske oziroma državne gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst odpadkov,
  • vlagatelj v zadnjih dveh letih od vložitve vloge ni bil izbrisan iz evidence oseb, ki jim je bila izdana odločba o vpisu v evidenco zbiralcev odpadkov.

  Pravne podlage

  • pravnomočno okoljevarstveno dovoljenje za drugo napravo, če je takšno dovoljenje za posamezno predhodno skladišče zbiralca odpadkov potrebno,
  • lastninska pravica na objektu in na zemljišču, na katerem se namerava izvajati dejavnost zbiranja odpadkov,
  • vlagatelj ima v lasti sredstva in opremo za prevzem odpadkov in njihov prevoz,
  • vlagatelj v zadnjih dveh letih od vložitve vloge ni bil izbrisan iz evidence oseb, ki jim je bila izdana odločba o vpisu v evidenco zbiralcev odpadkov,
  • vlagatelj mora upravljati najmanj eno zbiralno mesto, ki izpolnjuje zahteve iz prvega odstavka 15. člena Uredbe o izrabljenih vozilih, ali biti upravljavec obrata za razstavljanje izrabljenih vozil, ki izpolnjuje zahteve iz drugega odstavka 15. člena Uredbe o izrabljenih vozilih,
  • vlagatelj mora imeti sklenjeno pogodbo o oddajanju zbranih izrabljenih vozil obratu za razstavljanje, če upravlja eno ali več zbiralnim mest,
  • vlagatelj mora izpolnjevati zahteve iz prvega in drugega odstavka 14. člena ter tretjega odstavka 15. člena Uredbe o izrabljenih vozilih.

  Pravne podlage

Seznam dejavnosti

Register dovoljenj