SPOT

Portal SPOT je posodobljen in prenovljen.
Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Vpis v evidenco zbiralcev odpadkov

Zbiralec lahko zbira odpadke, ko ima odločbo o izpolnjevanju pogojev in je vpisan v evidenco zbiralcev odpadkov, ki jo vodi Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje (v nadaljnem besedilu: ARSO).

Pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik vloži vlogo za vpis v evidenco pisno ali elektronsko na obrazcu na ARSO.

Vlogi mora biti priložen načrt zbiranja odpadkov. Zbiralec mora razpolagati z vsaj enim zbirnim centrom ter, sredstvi in opremo za prevzem odpadkov in njihov prevoz. Po administrativni in vsebinski ustreznosti vloge ARSO vlagatelju izda odločbo, ga vpiše v evidenco zbiralcev odpadkov in ga, na osnovi podatkov o digitalnem potrdilu, ki jih je poslal zbiralec, registrira kot uporabnika informacijskega sistema o ravnanju z odpadki.

V odločbi so določeni:

 • številke odpadkov, ki jih zbiralec lahko zbira;
 • skupna količina odpadkov in skupna količina nevarnih odpadkov, ki jih zbiralec lahko predhodno skladišči v vsakem zbirnem centru glede na njegovo zmogljivost in;
 • kraj oziroma kraji zbirnih centrov, vključno s parcelno številko ali številko stavbe iz registra nepremičnin.

Zbiralec odpadkov mora spremembo svojih podatkov ali podatkov iz odločbe, sporočiti ARSO z vlogo v 30 dneh od nastanka spremembe. ARSO spremeni odločbo v 30 dneh od prejema popolne vloge. 

Pogoji in dokazila

Navedeni pogoji veljajo za dejavnost Zbiranje odpadkov

 • Zbirni center je objekt za prevzemanje odpadkov, vključno z njihovim predhodnim razvrščanjem in predhodnim skladiščenjem za namene prevoza do naprave za obdelavo odpadkov.

  Zbiralec odpadkov mora razpolagati z enim ali več zbirnimi centri, ki :

  • ne predstavljajo tveganja za vodo, zraka in tal;
  • ne povzročajo čezmernega obremenjevanja s hrupom in neprijetnimi vonjavami;
  • ne povzročajo škodljivih vplivov na območja, na katerih je predpisan poseben pravni režim;
  • ne povzročajo škodljivih vplivov na zavarovano krajino ali območja.

   

  Dokazila

  Dokazilo o tem, da je zbiralec upravljavec zbirnega centra, in dokazilo o posesti zbirnega centra če zbiralec ni njegov lastnik.

 • S sredstvi in opremo za prevzem odpadkov mora razpolagati:

  • zbiralec odpadkov mora za pridobitev potrdila o vpisu v evidenco zbiralcev odpadkov,
  • izvajalec obdelave odpadkov za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja za obdelavo odpadkov.

   

   

 • Zbiralec odpadkov mora ob vlogi za vpis v evidenco odpadkov priložiti načrt zbiranja odpadkov, s katerim dokazuje izpolnjevanje pogojev za vpis v evidenco zbiralcev odpadkov,.

  Načrt zbiranja odpadkov mora vsebovati naslednje podatke:

  • številke odpadkov, ki jih bo zbiralec zbiral;
  • predvideno največjo skupno količino odpadkov in predvideno največjo skupno količino nevarnih odpadkov, ki jih bo zbiralec predhodno skladiščil v zbirnem centru glede na njegovo zmogljivost;
  • opis načina prevzemanja odpadkov od imetnikov odpadkov;
  • podatke o sredstvih in opremi, s katerimi bo prevzemal odpadke;
  • kraj zbirnega centra oziroma zbirnih centrov z navedbo šifre in imena katastrske občine ter parcelne številke ali številke stavbe iz registra nepremičnin;
  • opis predhodnega skladiščenja odpadkov;
  • opis pričakovanih vplivov na okolje in človekovo zdravje z vidika ravnanja z odpadki ter opis ukrepov, ki vplivajo na emisijo snovi in energije v okolje ali zbiranje posamezne vrste odpadkov;
  • opis ukrepov za preprečevanje in zmanjševanje škodljivih vplivov na okolje in človekovo zdravje pri predhodnem skladiščenju odpadkov;
  • opis ukrepov za primer okoljske nesreče in omejitev njenih posledic, če gre za zbiranje nevarnih odpadkov;
  • opis predvidene oddaje zbranih odpadkov v nadaljnje ravnanje;
  • opis nadzora nad masnim tokom odpadkov, ki se bodo zbirali in
  • program izobraževanja o lastnostih nevarnih odpadkov in ravnanju z njimi za osebe, ki prevzemajo, predhodno razvrščajo in predhodno skladiščijo, če gre za zbiranje nevarnih odpadkov.

  Če zbiralec razpolaga z več zbirnimi centri, mora načrt zbiranja odpadkov vsebovati podatke za vsak zbirni center posebej.

  Zbiralec mora zbirati odpadke v skladu s svojim načrtom zbiranja odpadkov, na podlagi katerega mu je bilo izdano potrdilo o vpisu v evidenco zbiralcev odpadkov.

  Dokazila

  Načrt zbiranja odpadkov

 • Vlagatelju za vpis v evidenco zbiralcev odpadkov se izda potrdilo o vpisu v evidenco zbiralcev odpadkov ob izpolnjenem pogoju, da zadnjih dveh letih od dneva vložitve zahteve ni bil izbrisan iz evidence zbiralcev odpadkov zaradi nevestnega dela ali delovanja.

  Zbiralce odpadkov se izbriše iz evidence zbiralcev odpadkov, če:

  • preneha obstajati ali prijavi namero o prenehanju zbiranja odpadkov ali ni več registriran za opravljanje dejavnosti zbiranja in odvoza odpadkov;
  • ne izpolnjuje več pogojev, ki jih je treba zagotoviti za pridobitev potrdila o vpisu v evidenco zbiralcev odpadkov;
  • ne zagotavlja oddaje odpadkov v obdelavo;
  • je iz poročil o zbiranju odpadkov razvidno, da v zadnjih treh letih ni zbiral odpadkov;
  • zbira odpadke v nasprotju z izdanim potrdilom o vpisu v evidenco zbiralcev odpadkov ali  ne izvaja ukrepov, ki mu jih je pristojni inšpekcijski organ odredil zaradi nepravilnega ravnanja z odpadki.

Seznam dejavnosti

Register dovoljenj

Zadnja sprememba:
15. 1. 2021