Skoči do osrednje vsebine Republika Slovenija SPOT
Državni portal za poslovne subjekte

Informative Notice

Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Vpis v imenik notarjev

V imenik notarjev, ki ga upravlja Notarska zbornica Slovenije (NZS) se vpisujejo posamezniki, ki izpolnjujejo pogoje za opravljanje notarskega poklica in jih imenuje minister pristojen za pravosodje. Pred imenovanjem minister pridobi mnenje NZS.

Ta določi in objavi tudi datum nastopa notarja v Uradnem listu Republike Slovenije.

Pred tem mora imenovani notar izpolniti vse zakonsko predpisana dejanja - svoj podpis mora skupaj spridobljenim pečatom in žigom overiti pred pristojnim predsednikom okrožnega sodišča, skleniti zavarovalno pogodbo ter pridobiti varen elektronski podpis, overjen s kvalificiranim potrdilom. Po tem izreče še prisego pred predsednikom višjega sodišča.

Vlogo za pridobitev dovoljenja: Vloga za vpis v imenik NZS je dosegljiva na sedežu NZS.

Pogoji in dokazila

Navedeni pogoji veljajo za poklic Notar

 • Posameznik mora biti državljan Republike Slovenije ali druge države članice Evropske unije ali Evropskega gospodarskega prostora ali državljan Švicarske konfederacije ali države članice Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj.

  Ob pogoju pravne in dejanske vzajemnosti tudi državljan države, ki ni članica Evropske unije ali Evropskega gospodarskega prostora ali ni državljan Švicarske konfederacije ali države članice Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj.

  Dokazila

  Posameznik predloži fotokopijo veljavnega osebnega dokumenta, iz katerega je razvidno državljanstvo ali potrdilo o državljanstvu, izdano po predpisih matične države.

 • Popolno poslovno sposobnost pridobi fizična oseba s polnoletnostjo, ko dopolni osemnajst let, prav tako s sklenitvijo zakonske zveze pred svojo polnoletnostjo, po odločbi sodišča pa tudi mladoletnik, ki je postal roditelj.

  Pravne podlage

 • Pravniški državni izpit lahko opravlja posameznik, ki izpolnjujejo te splošne pogoje:

  1. je državljan države članice Evropske unije, Evropskega gospodarskega prostora ali Švicarske konfederacije in aktivno obvlada slovenski jezik,
  2. je poslovno sposoben in ima splošno zdravstveno zmožnost,
  3. ima v Republiki Sloveniji pridobljen ta strokovni naslov oziroma je končal enakovredno izobraževanje v tujini, priznano v skladu z zakonom, ki ureja priznavanje in vrednotenje izobraževanja: 

  • strokovni naslov univerzitetni diplomirani pravnik,
  • strokovna naslova diplomirani pravnik (UN) in magister prava,
  • strokovni naslov magister prava na podlagi enovitega magistrskega študijskega programa.

  Informacije, pogoji in pravila za kandidate, ki so opravili pripravništvo na sodišču.

  Informacije, pogoji in pravila za kandidate, ki niso opravili pripravništva na sodišču.


  Kandidat, ki je opravil strokovni izpit za imenovanje v naziv oziroma državni izpit iz javne uprave bo pri pravniškem državnem izpitu oproščen preverjanja znanja na področjih: ustavna ureditev, organizacija pravosodja in državne uprave ter temelji pravne ureditve Evropske unije. 

  Kandidat, ki je opravil strokovni izpit iz upravnega postopka bo pri pravniškem državnem izpitu oproščen preverjanja znanja na področju: upravno pravo in upravni postopek ter upravni spor.

 • Izobrazba:

  • Posameznik mora imeti v Republiki Sloveniji pridobljen strokovni naslov univerzitetni diplomirani pravnik ali strokovna naslova diplomirani pravnik (UN) in magister prava oziroma je v tujini končal primerljivo izobraževanje s področja prava, ki se dokazuje s tujo listino o izobraževanju in priloženim mnenjem o izobraževanju ali z odločbo o priznavanju izobraževanja za namen zaposlovanja ali z odločbo o nostrifikaciji.

  Delovne izkušnje:

  • Posameznik mora imeti vsaj pet let praktičnih izkušenj iz pravniških del po opravljenem pravniškem državnem izpitu, od tega najmanj eno leto pri notarju, odvetniku, na sodišču, na državnem tožilstvu ali pri državnem odvetništvu. Ta pogoj izpolnjuje tudi oseba, ki je redni ali izredni profesor civilnega prava ter oseba, ki je pravniško delo opravljala pri notarju, sodišču, odvetniku oziroma organu s funkcijami državnega odvetništva v tuji državi, če je takšno delo koristno za usposobljenost, ki jo zahteva opravljanje notariata v Republiki Sloveniji.

  Dokazila

  Za izobrazbo pridobljeno v Sloveniji: 

  • Diploma oziroma spričevalo - v izvirniku, v overjeni kopiji ali neoverjeni kopiji z vpogledom v izvirnik.

  Za izobrazbo pridobljeno v EU:

  • Diploma, spričevalo, druga dokazila o formalni izobrazbi pridobljeni v EU - v izvirniku ali overjeni fotokopiji, priložen pa mora biti tudi overjeni prevod v slovenski jezik;
  • Dokazila o vsebini in poteku usposabljanja, v katerih sta navedena trajanje študijskega programa in predmetnik študija, iz katerega mora biti razvidno število ur oziroma kreditnih točk posameznih predmetov - v izvirniku ali overjeni fotokopiji, priložen pa mora biti tudi overjen prevod v slovenski jezik.

  Za delovno dobo:

  • Pogodba o zaposlitvi s polnim delovnim časom - v kopiji.

  Pravne podlage

 • Zaupanja vreden je tisti, za katerega se na podlagi dosedanjega dela, ravnanja ali obnašanja da utemeljeno sklepati, da bo notarsko delo opravljal strokovno in pošteno; da bo kot notar varoval ugled svojega poklica in deloval nepristransko.

  Ne sme biti obsojen za kaznivo dejanje, zaradi katerega je moralno nevreden za opravljanje notariata, dokler se kazenska sankcija po zakonu ne izbriše.

  Ustreznost preveri komisija, ki jo imenuje minister pristojen za pravosodje. Njeni člani morajo imeti opravljen pravniški državni izpit in najmanj pet let izkušenj iz pravniških del. Komisija v sedmih dneh po opravljenem izbirnem postopku ministru, pristojnemu za pravosodje, predloži svoje mnenje.

  Pravne podlage

 • Za notarja je lahko imenovan samo posameznik, ki aktivno obvlada slovenski jezik.

  Pravne podlage

  Pristojni organ

 • Za notarja je lahko imenovana samo oseba, ki še ni dopolnila 64 let. Notarsko dejavnost lahko notar opravlja do izteka leta, v katerem je dopolnil 70 let.

  Pravne podlage

 • Pogoje glede ustreznosti opreme in prostorov določi Notarska zbornica Slovenije. Ustreznost opreme in prostorov preveri komisija, ki jo imenuje minister pristojen za pravosodje. Njeni člani morajo imeti opravljen pravniški državni izpit in najmanj pet let izkušenj iz pravniških del.

  Komisija v sedmih dneh po opravljenem izbirnem postopku ministru, pristojnemu za pravosodje, predloži svoje mnenje.

  Priporočilo notarske zbornice:

  • Ustrezni prostori zajemajo čakalnico, prostor za overitve, sejno sobo in prostore za notarski arhiv;
  • Ustrezna oprema zajema vrhunsko računalniško opremo, ognjevarno kovinsko omaro in železno blagajo.

Seznam poklicev

Register dovoljenj

Imenik notarjev, notarskih pomočnikov in notarskih pripravnikov