Skoči do osrednje vsebine Republika Slovenija SPOT
Državni portal za poslovne subjekte

Informative Notice

Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Vpis v imenik pooblaščenih inženirjev

V imenik pooblaščenih inženirjev Inženirske zbornice Slovenije (IZS), se vpisujejo posamezniki, ki izpolnjujejo predpisane pogoje za pooblaščenega inženirja ali na podlagi odločbe o priznavanju poklicne kvalifikacije.

Po opravljenem strokovnem izpitu za vpis v imenik pooblaščenih inženirjev pri IZS posameznik predloži vlogo na predpisanem obrazcu.

Ko IZS ugotovi, da kandidat izpolnjuje pogoje za vpis, izvede vpis v imenik, mu izda potrdilo o vpisu v imenik, ter dodeli enotna identifikacijska številka, ki se ne spreminja do izbrisa posameznika iz imenika.

IZS najpozneje v 15 dneh od vpisa v imenik:

 • vroči enotni žig z identifikacijsko številko in oznako, za katero vrsto storitev ima inženir pooblastilo. Identifikacijska številka je trajno vezana na žig in jo mora pooblaščeni inženir uporabljati pri opravljanju storitev.

Izjema: MIROVANJE POKLICNEGA NAZIVA

Posameznik, ki na noben predpisan način ne opravlja poklicnih storitev oziroma nima zagotovljenega zavarovanja se lahko na zahtevo vpiše v imenik pooblaščenih inženirjev. Zbornica na podlagi odločbe v imenik vpiše mirovanje poklicnega naziva.

Po vpisu v imenik pooblaščenih inženirjev IZS izda račun za članarino in pristojbino za vodenje v imeniku. Višino stroškov preverite na spletni strani IZS.

Pogoji in dokazila

 • Posameznik mora za opravljanje strokovnega izpita za pooblaščenega inženirja imeti:

  • izobrazbo, pridobljena po študijskih programih ravni druge stopnje v skladu z zakonom, ki ureja visoko šolstvo, oziroma
  • izobrazbo, ki ustreza ravni izobrazbe, pridobljeni po študijskih programih druge stopnje, s področja inženirskih znanosti, zlasti s področja:
   • gradbeništva,
   • strojništva,
   • elektrotehnične stroke,
   • tehnoloških strok,
   • rudarstva,
   • geologije,
   • geotehnologije in geodezije in
   • prometnega inženirstva

  Dokazila

  Za izobrazbo, pridobljeno v Sloveniji: 

  • Diploma oziroma spričevalo - v originalu, v overjeni kopiji ali neoverjeni kopiji z vpogledom originala.

  Za izobrazbo, pridobljeno v EU:

  • Diploma, spričevalo, druga dokazila o formalni izobrazbi pridobljeni v EU - v originalu ali overjeni fotokopiji, priložen pa mora biti tudi overjen prevod v slovenski jezik;
  • Dokazila o vsebini in poteku usposabljanja, v katerih je navedeno trajanje študijskega programa in predmetnik študija, iz katerega mora biti razvidno število ur oziroma kreditnih točk posameznih predmetov - v originalu ali overjeni fotokopiji, priložen pa mora biti tudi overjen prevod v slovenski jezik.

  Pristojni organ lahko pozove vlagatelja, da priskrbi dodatne informacije glede usposabljanja, če je to potrebno za ugotovitev možnih vsebinskih razlik glede na nacionalne zahteve. Če vlagatelj teh informacij ne more zagotoviti, jih pristojni organ pridobi od ustreznega pristojnega organa v državi pogodbenici izvora.

  Pravne podlage

  Pristojni organ

 • Kandidat se z delom pod mentorstvom seznani z vsemi opravili, ki so potrebna za samostojno delo.

  Praktične izkušnje morajo biti pridobljene v trajanju najmanj dveh let, po pridobitvi izobrazbe.

  Praktične izkušnje se pridobivajo pod mentorstvom pooblaščenega arhitekta in inženirja. Praktične izkušnje so ustrezne, če kandidatu za pooblaščenega arhitekta in inženirja zagotovijo strokovna znanja, ki so potrebna za izvajanje nalog s strokovnega področja, za katerega se pridobiva poklicni naziv.

  Mentor mora biti vpisan v imenik pooblaščenih arhitektov in inženirjev brez mirovanja in mora imeti najmanj pet let delovnih izkušenj po vpisu v imenik pooblaščenih arhitektov in inženirjev na strokovnem področju, za katerega kandidat za pooblaščenega arhitekta in inženirja pridobiva praktične izkušnje. Mentor spremlja, usmerja in nadzira delo kandidata za pooblaščenega arhitekta in inženirja in ga vsestransko usposablja za samostojno opravljanje poklicnih nalog na strokovnem področju, za katerega kandidat za pooblaščenega arhitekta in inženirja pridobiva praktične izkušnje, in za pristop k strokovnemu izpitu.

  V času pridobivanja praktičnih izkušenj po določbah tega člena kandidat za pooblaščenega arhitekta in inženirja ne sme samostojno in v svojem imenu opravljati poklica pooblaščenega arhitekta in inženirja.

  Kandidat za pooblaščenega arhitekta in inženirja mora pri pridobivanju praktičnih izkušenj spoštovati določbe poklicnega kodeksa pooblaščenih arhitektov in inženirjev.

  Dokazila

  • pisna potrditev mentorja, da je kandidat za pooblaščenega arhitekta in inženirja pridobil zahtevane praktične izkušnje in
  • opis vrste pridobljenih izkušenj

  Izkušnje, pridobljene v EU:

  • opravljen strokovni izpit,
  • članstvo v strokovni zbornici

  Pristojni organ lahko pozove vlagatelja, da priskrbi dodatne informacije glede usposabljanja, če je to potrebno za ugotovitev možnih vsebinskih razlik glede na nacionalne zahteve. Če vlagatelj teh informacij ne more zagotoviti, jih pristojni organ pridobi od ustreznega pristojnega organa v državi pogodbenici izvora.

  Pravne podlage

 • Z izpitom se preveri, ali je kandidat usposobljen za samostojno opravljanje poklicnih nalog pooblaščenega inženirja s strokovnega področja, s katerega opravlja izpit, in ali obvlada osnovne zakonitosti metod in tehnik za opravljanje poklicnih nalog pooblaščenega inženirja s strokovnega področja, s katerega opravlja izpit.

  K strokovnemu izpitu lahko pristopi kandidat, ki ima poleg ustrezne izobrazbe pridobljene tudi praktične izkušnje pod mentorstvom pooblaščenega inženirja v trajanju najmanj dveh let po pridobljeni izobrazbi. Po popolni prijavi kandidat prejme obvestilo o popolni prijavi in račun za plačilo stroškov strokovnega izpita.

  K prijavi, ki jo kandidat pošlje na IZS mora kandidat predloži: 

  • Potrdilo mentorja o pridobljenih praktičnih izkušnjah
  • Kandidat z rerefenčnimi deli:
   • podrobnejši opis treh referenčnih del iz gradbeno tehničnega projektiranja objektov / področja geodezije, ki jih boste predložili in pri katerih ste sodelovali kot projektant / geodet (opis mora obsegati polovico formata A4 za vsako referenco). Opis referenc podpiše in potrdi tudi mentor,
   • dokumentacijo treh zgoraj opisanih referenčnih del iz gradbeno tehničnega projektiranja objektov / področja geodezije predate ob prijavi na USB ključu
  • Kandidat brez referenčnih del:
   • Pisna izjava kandidata, da bo izdelal nalogo in razlog zakaj referenčni del ne more predložiti
   • Kratek opis vašega dela iz gradbeno tehničnega projektiranja objektov / področja geodezije (opis mora obsegati vsaj polovico strani A4 formata).
   • Overjeno potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu iz upravnega postopka, če boste uveljavljali priznanje ustnega dela izpita, ki se nanaša na splošni upravni postopek
  • Overjena fotokopija diplome - neobvezna priloga
   (Predlagamo vam, da prijavi predložite overjeno fotokopijo diplome, saj bo tako prijava k strokovnemu izpitu obravnavana takoj, v nasprotnem primeru pa se bo postopek prijave nadaljeval šele, ko bomo s strani  fakultete prejeli potrdilo, da se podatki o izobrazbi, ki ste jih podali v prijavi k strokovnemu izpitu, ujemajo z matično evidenco fakultete)

  Če je kandidat v prijavi na izpit navedel, da ne more predložiti referenčnih del in da bo izdelal pisno nalogo, ga pristojna služba IZS po prejemu plačila, obvesti o naslovu naloge, ki jo mora kandidat izdelati v 60 dneh. Kandidat, ki izdela pisno nalogo, lahko pristopi k izpitu le, če odda pisno nalogo najmanj 30 dni pred želenim razpisanim rokom za izpit - ustni del.

  Kandidati z referencami opravljajo samo ustni del izpita. Stroške izpita mora kandidat poravnati najmanj 30 dni pred razpisanim izpitnim rokom. IZS kandidata 15 dni pred izpitnim rokom povabi na ustni del izpita.

  Stroški strokovnega izpita so objavljeni na spletni strani IZS.

  Dokazila

  • Potrdilo IZS o opravljenem izpitu, ki je javna listina - kopija

  Pravne podlage

  Pristojni organ

 • V imenik pooblaščenih arhitektov in inženirjev se vpiše posameznik, ki

  • mu ni s pravnomočno sodno odločbo izrečen varnostni ukrep prepovedi opravljanja poklica ali
  • s pravnomočno odločbo izrečena disciplinska sankcija izbrisa iz imenika pooblaščenih arhitektov in inženirjev, razen če je prepoved ali sankcija že prenehala.

  Dokazila

  Pristojni organ pri priznavanju poklicne kvalifikacije pridobljene v tujini kot zadostno dokazilo upošteva potrdila, izdana v državi pogodbenici izvora ali v državi pogodbenici, iz katere prihaja vlagatelj, ki potrjujejo, da so pogoji izpolnjeni. Če država iz prejšnjega stavka takega dokumenta ne izdaja, zadošča izjava vlagatelja, dana pred pristojnim organom te države, ki potrjuje njeno verodostojnost, da so pogoji izpolnjeni.

  Če upravičeno dvomi v veljavnost starejših dokazil, lahko pristojni organ zahteva, da dokazila niso starejša od treh mesecev.

  Pravne podlage

 • Pooblaščeni arhitekti in inženirji poklicne naloge opravljajo samostojno in biti osebno prisotni pri vseh poklicnih nalogah, ki jih izvajajo. 

  Poklicne naloge se opravljajo stalno in trajno na enega ali več naslednjih načinov:

  • kot samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost,
  • na podlagi delovnega razmerja v gospodarskem subjektu, ki izpolnjuje pogoje za opravljanje arhitekturne in inženirske dejavnosti po določbah tega zakona,
  • na podlagi drugega pravnega razmerja o opravljanju dela za družbo, ki izpolnjuje pogoje za opravljanje arhitekturne in inženirske dejavnosti po določbah tega zakona, če je pooblaščeni arhitekt ali inženir družbenik,
  • na podlagi delovnega razmerja kot javni uslužbenci, v imenu in za račun organa oziroma pravne osebe javnega prava, v kateri so zaposleni, razen pooblaščenih inženirjev s področja geodezije,
  • na podlagi delovnega razmerja pri fizični osebi ali pravni osebi zasebnega prava, ki gradi objekte izključno za lastno uporabo in katere dejavnost ni gradnja za trg ali posredovanje pri prodaji nepremičnin, v njenem imenu in za njen račun.

  Način opravljanja nalog se vpiše v imenik pooblaščenih arhitektov in inženirjev.

  Izjema:

  Pooblaščeni arhitekt in inženir, z izjemo pooblaščenega inženirja s področja geodezije in pooblaščenega inženirja s področja prometnega inženirstva, lahko opravlja poklicne naloge s svojega strokovnega področja izven načina opravljanja poklicnih nalog po tem členu, če te naloge izvaja za lastne potrebe.

  Pravne podlage

 • Zavarovanje odgovornosti za škode mora vključevati odgovornost za škodo, ki bi nastala investitorju ali tretji osebi v zvezi z opravljanjem njegove dejavnosti in mora kriti škodo zaradi malomarnosti, napake ali opustitve dolžnosti izvajalca in pri njem zaposlenih, pri čemer višina letne zavarovalne vsote ne sme biti nižja od 50.000 eurov.

  Če ima izvajalec v tujini zavarovano odgovornost za škodo, mora zavarovanje kriti škodo povzročeno v Republiki Sloveniji, pri čemer višina letne zavarovalne vsote ne sme biti nižja od 50.000 evrov.

  Dokazila

  • Sklenjena zavarovalna polica v Republiki Sloveniji ali v državi pogodbenici pod pogojem, da to zavarovanje krije škodo, povzročeno v Republiki Sloveniji.

  Pravne podlage

 • Posameznik mora imeti najmanj tri leta delovnih izkušenj pri delih v gozdu.

  Dokazila

  Pisna izjava pravne ali fizične osebe, ki izpolnjuje z zakonom predpisane pogoje za projektanta, da je posameznik pri njej opravljal določeno vrsto inženirskih storitev, v kateri sta navedena vrsta in čas opravljanja takšnih storitev in tudi navedeno, s katerimi odgovornimi projektanti je ob tem sodeloval - v originalu ali overjeni fotokopiji, priložen pa mora biti tudi overjen prevod v slovenski jezik.

  Pravne podlage

 • Posameznik mora imeti izobrazbo podravni 6/2 smeri gozdarstvo.

  Dokazila

  Za izobrazbo pridobljeno v Sloveniji:

  • Diploma oziroma spričevalo - v originalu, v overjeni kopiji ali neoverjeni kopiji z vpogledom originala.

  Za izobrazbo pridobljeno v EU:

  • Diploma, spričevalo, druga dokazila o formalni izobrazbi pridobljeni v EU - v originalu ali overjeni fotokopiji, priložen pa mora biti tudi overjen prevod v slovenski jezik;
  • Dokazila o vsebini in poteku usposabljanja, v katerih je navedeno trajanje študijskega programa in predmetnik študija, iz katerega mora biti razvidno število ur oziroma kreditnih točk posameznih predmetov - v originalu ali overjeni fotokopiji, priložen pa mora biti tudi overjen prevod v slovenski jezik.

  Pravne podlage

 • Z izpitom se preveri, ali je kandidat usposobljen za samostojno opravljanje poklicnih nalog pooblaščenega inženirja s strokovnega področja, s katerega opravlja izpit, in ali obvlada osnovne zakonitosti metod in tehnik za opravljanje poklicnih nalog pooblaščenega inženirja s strokovnega področja, s katerega opravlja izpit.

  K strokovnemu izpitu lahko pristopi kandidat, ki ima poleg ustrezne izobrazbe pridobljene tudi praktične izkušnje pod mentorstvom pooblaščenega inženirja v trajanju najmanj dveh let po pridobljeni izobrazbi. Po popolni prijavi kandidat prejme obvestilo o popolni prijavi in račun za plačilo stroškov strokovnega izpita.

  K prijavi, ki jo kandidat pošlje na IZS mora kandidat predloži:

  • Potrdilo mentorja o pridobljenih praktičnih izkušnjah
  • Kandidat z rerefenčnimi deli:
   • podrobnejši opis treh referenčnih del iz gradbeno tehničnega projektiranja objektov / področja geodezije, ki jih boste predložili in pri katerih ste sodelovali kot projektant / geodet (opis mora obsegati polovico formata A4 za vsako referenco). Opis referenc podpiše in potrdi tudi mentor,
   • dokumentacijo treh zgoraj opisanih referenčnih del iz gradbeno tehničnega projektiranja objektov / področja geodezije predate ob prijavi na USB ključu
  • Kandidat brez referenčnih del:
   • Pisna izjava kandidata, da bo izdelal nalogo in razlog zakaj referenčni del ne more predložiti
   • Kratek opis vašega dela iz gradbeno tehničnega projektiranja objektov / področja geodezije (opis mora obsegati vsaj polovico strani A4 formata).
   • Overjeno potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu iz upravnega postopka, če boste uveljavljali priznanje ustnega dela izpita, ki se nanaša na splošni upravni postopek
  • Overjena fotokopija diplome - neobvezna priloga
   (Predlagamo vam, da prijavi predložite overjeno fotokopijo diplome, saj bo tako prijava k strokovnemu izpitu obravnavana takoj, v nasprotnem primeru pa se bo postopek prijave nadaljeval šele, ko bomo s strani  fakultete prejeli potrdilo, da se podatki o izobrazbi, ki ste jih podali v prijavi k strokovnemu izpitu, ujemajo z matično evidenco fakultete)

  Če je kandidat v prijavi na izpit navedel, da ne more predložiti referenčnih del in da bo izdelal pisno nalogo, ga pristojna služba IZS po prejemu plačila, obvesti o naslovu naloge, ki jo mora kandidat izdelati v 60 dneh. Kandidat, ki izdela pisno nalogo, lahko pristopi k izpitu le, če odda pisno nalogo najmanj 30 dni pred želenim razpisanim rokom za izpit - ustni del.

  Kandidati z referencami opravljajo samo ustni del izpita. Stroške izpita mora kandidat poravnati najmanj 30 dni pred razpisanim izpitnim rokom. IZS kandidata 15 dni pred izpitnim rokom povabi na ustni del izpita.

  Stroški:

  • opravljanje izpita: 850,00 EUR
  • opravljanje popravnega izpita: 350,00 EUR
  • opravljanje popravnega izpita po ZGO-1: 220,00 EUR

   

  Dokazila

  • Potrdilo IZS o opravljenem izpitu, ki je javna listina - kopija

  Pravne podlage

  Pristojni organ

 • Zavarovanje odgovornosti za škode mora vključevati odgovornost za škodo, ki bi nastala investitorju ali tretji osebi v zvezi z opravljanjem njegove dejavnosti in mora kriti škodo zaradi malomarnosti, napake ali opustitve dolžnosti izvajalca in pri njem zaposlenih, pri čemer višina letne zavarovalne vsote ne sme biti nižja od 50.000 eurov.

  Če ima izvajalec v tujini zavarovano odgovornost za škodo, mora zavarovanje kriti škodo povzročeno v Republiki Sloveniji, pri čemer višina letne zavarovalne vsote ne sme biti nižja od 50.000 evrov.

  Dokazila

  • Sklenjena zavarovalna polica v Republiki Sloveniji ali v državi pogodbenici pod pogojem, da to zavarovanje krije škodo, povzročeno v Republiki Sloveniji.

  Pravne podlage