Skoči do osrednje vsebine Republika Slovenija SPOT
Državni portal za poslovne subjekte

Informative Notice

Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Vpis v razvid javno veljavnih višješolskih študijskih programov

V razvid se vpisujejo izvajalci javno veljavnih višješolskih študijskih programov. Razvid vodi ministrstvo, pristojno za višje strokovno izobraževanje. 

Postopek za vpis zasebne šole v razvid se začne na predlog ustanovitelja. Predlog mora biti vložen najmanj šest mesecev pred predvidenim razpisom za vpis v višje strokovno izobraževanje.

Višje strokovne šole se vpišejo  v razvid po končanem postopku za ustanovitev in ko izpolnijo z zakonom in drugimi predpisi določene pogoje za opravljanje višješolske dejavnosti

Imeti morajo:

 

 • predavatelje, imenovane v naziv v skladu z zakonom, ter druge strokovne delavce in sodelavce, ki imajo predpisano izobrazbo,
 • redno zaposlenega direktorja oziroma ravnatelja, organizatorja praktičnega izobraževanja ter referenta za študijske in študentske zadeve,
 • z vsemi drugimi strokovnimi delavci in sodelavci sklenjene pogodbe o zaposlitvi ali o delu oziroma izjave ali dokazila o njihovem sodelovanju s šolo,
 • predavalnice, druge učilnice, laboratorije in opremo, ki jih določi minister po poprejšnjem mnenju pristojne zbornice oziroma združenja delodajalcev,
 • knjižnico, referat za študente ter prostore za strokovne delavce in sodelavce.

 

Prostori, ki jih šola uporablja, morajo biti na taki lokaciji, da je omogočeno nemoteno izvajanje študijskega programa.

Izpolnjevanje pogojev po uradni dolžnosti preverja ministrstvo vsakih pet let.

Predlog za vpis v razvid se vloži pri ministrstvu, pristojnem za višjo strokovno šolo. Predlogu za vpis v razvid je treba priložiti:

 

 • akt o ustanovitvi,
 • izvedbeni študijski program,
 • podatke o direktorju oziroma ravnatelju, organizatorju praktičnega izobraževanja, predavateljih, inštruktorjih, laborantih, knjižničarju in referentu za študijske in študentske zadeve,
 • podatke o prostorih in opremi,
 • sklenjene pogodbe o sodelovanju z delodajalci za praktično izobraževanje študentov.

 

 

Če želi šola izvajati program v tujini, mora priložiti tudi izjavo, ali bo program izvajala samostojno ali v sodelovanju s tujo šolo. Če bo program izvajala v sodelovanju s tujo šolo, mora predlogu za vpis v razvid poleg navedenega priložiti še:

 

 • ime, naslov in sedež tuje šole,
 • dokazilo o registraciji tuje šole, iz katerega je razvidna dejavnost, s katero se ukvarja,
 • podatke o izvedbi programa (pogodbe oziroma sporazumi o sodelovanju).

 

 

Za resničnost podatkov in izjav vlagatelj odgovarja kazensko in odškodninsko. 

Če je potrebno za ugotovitev ali presojo kakšnega dejstva posebno znanje, s katerim uradna oseba ne razpolaga, imenuje minister izvedenca ali komisijo, ki ugotovi, ali izvajalec izpolnjuje predpisane pogoje za opravljanje dejavnosti vzgoje in izobraževanja.

Postopek vpisa v razvid javne višje strokovne šole za izvajanje višješolskega študijskega programa se začne po uradni dolžnosti.

 V razvid se vpisujejo tudi spremembe podatkov. Izvajalec mora sporočiti spremembe podatkov, vpisanih v razvid, najkasneje v roku 30 dni od njihovega nastanka.

 

 

Pogoji in dokazila

Navedeni pogoji veljajo za dejavnost Zasebno višje strokovno izobraževanje z javno veljavnimi programi