SPOT

Portal SPOT je posodobljen in prenovljen.
Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Vpis v razvid javno veljavnih višješolskih študijskih programov

V razvid se vpisujejo izvajalci javno veljavnih višješolskih študijskih programov. Razvid vodi ministrstvo, pristojno za višje strokovno izobraževanje. 

Postopek za vpis zasebne šole v razvid se začne na predlog ustanovitelja. Predlog mora biti vložen najmanj šest mesecev pred predvidenim razpisom za vpis v višje strokovno izobraževanje.

Višje strokovne šole se vpišejo  v razvid po končanem postopku za ustanovitev in ko izpolnijo z zakonom in drugimi predpisi določene pogoje za opravljanje višješolske dejavnosti

Imeti morajo:

 • predavatelje, imenovane v naziv v skladu z zakonom, ter druge strokovne delavce in sodelavce, ki imajo predpisano izobrazbo,
 • redno zaposlenega direktorja oziroma ravnatelja, organizatorja praktičnega izobraževanja ter referenta za študijske in študentske zadeve,
 • z vsemi drugimi strokovnimi delavci in sodelavci sklenjene pogodbe o zaposlitvi ali o delu oziroma izjave ali dokazila o njihovem sodelovanju s šolo,
 • predavalnice, druge učilnice, laboratorije in opremo, ki jih določi minister po poprejšnjem mnenju pristojne zbornice oziroma združenja delodajalcev,
 • knjižnico, referat za študente ter prostore za strokovne delavce in sodelavce.

Prostori, ki jih šola uporablja, morajo biti na taki lokaciji, da je omogočeno nemoteno izvajanje študijskega programa.

Izpolnjevanje pogojev po uradni dolžnosti preverja ministrstvo vsakih pet let.

Predlog za vpis v razvid se vloži pri ministrstvu, pristojnem za višjo strokovno šolo. Predlogu za vpis v razvid je treba priložiti:

 • akt o ustanovitvi,
 • izvedbeni študijski program,
 • podatke o direktorju oziroma ravnatelju, organizatorju praktičnega izobraževanja, predavateljih, inštruktorjih, laborantih, knjižničarju in referentu za študijske in študentske zadeve,
 • podatke o prostorih in opremi,
 • sklenjene pogodbe o sodelovanju z delodajalci za praktično izobraževanje študentov.

Če želi šola izvajati program v tujini, mora priložiti tudi izjavo, ali bo program izvajala samostojno ali v sodelovanju s tujo šolo. Če bo program izvajala v sodelovanju s tujo šolo, mora predlogu za vpis v razvid poleg navedenega priložiti še:

 • ime, naslov in sedež tuje šole,
 • dokazilo o registraciji tuje šole, iz katerega je razvidna dejavnost, s katero se ukvarja,
 • podatke o izvedbi programa (pogodbe oziroma sporazumi o sodelovanju).

Za resničnost podatkov in izjav vlagatelj odgovarja kazensko in odškodninsko. 

Če je potrebno za ugotovitev ali presojo kakšnega dejstva posebno znanje, s katerim uradna oseba ne razpolaga, imenuje minister izvedenca ali komisijo, ki ugotovi, ali izvajalec izpolnjuje predpisane pogoje za opravljanje dejavnosti vzgoje in izobraževanja.

Postopek vpisa v razvid javne višje strokovne šole za izvajanje višješolskega študijskega programa se začne po uradni dolžnosti.

 V razvid se vpisujejo tudi spremembe podatkov. Izvajalec mora sporočiti spremembe podatkov, vpisanih v razvid, najkasneje v roku 30 dni od njihovega nastanka.

Pogoji in dokazila

Navedeni pogoji veljajo za dejavnost Zasebno višje strokovno izobraževanje z javno veljavnimi programi

 • V ustanovitvenem aktu se poleg zadev, določenih z zakonom, uredi tudi notranja organizacija višje strokovne šole.
  V ustanovitvenem aktu vrtca oziroma šole lahko ustanovitelj, ki je pravna oseba javnega ali zasebnega prava določi, da se bodo vse ali posamezne spremljajoče dejavnosti (računovodstvo, pravno-kadrovske dejavnosti, organiziranje prehrane, vzdrževanje, čiščenje prostorov ipd.) za višjo strokovno šolo izvajale v okviru služb ustanovitelja.
 • Višješolski študijski programi se oblikujejo na podlagi poklicnih standardov. Višješolski študijski program ima splošni in posebni del.

  Splošni del vsebuje ime programa, cilje izobraževanja, trajanje izobraževanja, obvezne načine preverjanja in ocenjevanja znanja, pogoje za vključitev ter pogoje za napredovanje in dokončanje izobraževanja.

  Posebni del pa vsebuje predmetnik, učne načrte, predmetne kataloge znanj in izpitne kataloge, v katerih se navedejo vsebina predmetov oziroma predmetnih področij in izbirnih vsebin, standardi znanj oziroma cilji pouka in znanja, ki se preverjajo ob koncu obdobij v osnovni šoli ter pri maturi oziroma zaključnem izpitu in znanja, ki jih morajo imeti izvajalci posameznega predmeta.

  Vsebina in postopek sprejemanja izobraževalnega programa zasebne šole se določita z aktom o ustanovitvi.

  Izobraževalni program pridobi javno veljavnost, ko pristojni strokovni svet ugotovi, da je program v skladu s cilji izobraževanja v Republiki Sloveniji in da zagotavlja enakovreden izobrazbeni standard.

 • Šola mora zagotoviti ustrezne prostore in opremo. Podrobne pogoje za prostor in opremo ter za mentorje, ki jih mora izpolnjevati delodajalec, določi pristojna zbornica ali združenje delodajalcev.
Zadnja sprememba:
5. 8. 2020