Skoči do osrednje vsebine Republika Slovenija SPOT
Državni portal za poslovne subjekte

Informative Notice

Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Vpis v razvid knjižnic

Knjižnica, ki izvaja knjižnično javno službo, se vpiše v razvid knjižnic, ki ga na podlagi javnega pooblastila upravlja nacionalna knjižnica. Razvid je javna evidenca. Razvid Narodna in univerzitetna knjižnica (v nadaljnjem besedilu: NUK) vodi v elektronski obliki.

V razvid se vpiše vsaka knjižnica, ki opravlja knjižnično javno službo in je pravna oseba ali organizacijska enota pravne osebe, in sicer splošne, visokošolske, specialne in nacionalna knjižnica. Vpis v razvid knjižnic izvede nacionalna knjižnica na podlagi pravnomočne odločbe o izpolnjevanju pogojev ter izpolnjenega vpisnega obrazca. Izpolnjenemu vpisnemu obrazcu mora biti priložen tudi veljavni akt o ustanovitvi knjižnice, oziroma za nesamostojne knjižnice drug akt, iz katerega je razvidna ustanovitev oziroma obstoj knjižnice kot organizacijske enote druge pravne osebe. NUK po vpisu v razvid knjižnici izda potrdilo o vpisu v razvid in ga posreduje knjižnici oziroma pravni osebi, v okviru katere deluje knjižnica.
 
Odločbo o izpolnjevanju pogojev za izvajanje knjižnične dejavnosti

Izpolnjevanje pogojev za izvajanje knjižnične javne službe ugotavlja nacionalna knjižnica na podlagi javnega pooblastila z odločbo, razen za splošne knjižnice, za katere izpolnjevanje pogojev ugotavlja ministrstvo, pristojno za kulturo. Knjižnica, ki izvaja knjižnično javno službo, mora pogoje trajno izpolnjevati. Če knjižnica ob preverjanju pogojev ne izpolnjuje več, se ji o tem izda odločba, v kateri se določi tudi rok treh let za izpolnitev pogojev.

Knjižnica, ki po preteku roka za izpolnitev, pogojev za izvajanje knjižnične javne službe ne izpolnjuje, se izbriše iz razvida knjižnic. O izbrisu iz razvida NUK izda sklep in ga posreduje knjižnici oziroma pravni osebi, v okviru katere deluje knjižnica.

Izbris iz razvida

NUK knjižnico izbriše iz razvida tudi na podlagi sklepa o prenehanju. V primeru, če ustanovitelj oziroma pravna oseba, v okviru katere deluje knjižnica, NUK ne obvesti o prenehanju delovanja knjižnice, NUK na podlagi ugotovitve o prenehanju izbriše knjižnico iz razvida po uradni dolžnosti.

Spremembe podatkov

Knjižnica oziroma pravna oseba, v okviru katere deluje knjižnica, je dolžna NUK poslati podatke v zvezi s statusnimi spremembami (ustanovitev, združitev, pripojitev, izločitev, prenehanje delovanja knjižnice) v 15 dneh po uveljavitvi spremembe; do konca meseca februarja v letu, ki sledi letu uveljavitve spremembe, pa mora poslati še morebitne spremembe ostalih podatkov.

Če NUK zahteva obnavljanje podatkov izven rokov iz prejšnjega odstavka, je knjižnica oziroma pravna oseba, v okviru katere deluje knjižnica, dolžna poslati nove podatke v 15 dneh po prejemu zahteve.

Pogoji in dokazila

Navedeni pogoji veljajo za dejavnost Dejavnost knjižnic

 • Knjižnice, ki izvajajo knjižnično javno službo, morajo imeti za potrebe kulture, izobraževanja, raziskovanja in informiranja ustrezen obseg in izbor strokovno urejenega knjižničnega gradiva. Knjižnično gradivo so objavljeni tiskani, zvočni, slikovni, elektronski ali kako drugače tehnično izdelani zapisi, kot tudi rokopisi in drugo neobjavljeno gradivo (tipkopisi, elektronski zapisi in podobno).

  Knjižnice, ki izvajajo knjižnično javno službo, oblikujejo knjižnično zbirko v skladu s poslanstvom, določenim v ustanovitvenem aktu. Knjižnična zbirka mora biti aktualna, dostopna in urejena. Obseg knjižnične zbirke je odvisen od nalog knjižnice in njenih potencialnih uporabnikov, vsebina je razvidna iz kataloga knjižničnega gradiva, ki ga mora imeti vsaka knjižnica, ki opravlja knjižnično javno službo. Knjižnice dostop do knjižničnega gradiva omogočajo v skladu s pogoji uporabe, opredeljenimi v pravilniku o splošnih pogojih poslovanja knjižnice.

  Pravne podlage

 • Knjižnice, ki izvajajo knjižnično javno službo, morajo imeti ustrezen prostor in opremo. Velikost prostora je sorazmerna s številom nalog, ki jih knjižnica opravlja, in s številom oziroma potrebami potencialnih uporabnikov, ki jim služi.

  Prostor, kjer deluje knjižnica, mora omogočati varno in pregledno ureditev in dostop do knjižničnega gradiva in tehnične opreme, namenjene uporabnikom, dostop in uporabo knjižničnih storitev za vse uporabnike, ustrezne delovne pogoje za knjižničarje in zadostna skladišča za gradivo.

  Knjižnice morajo imeti ustrezno tehnično in drugo opremo, potrebno za delovanje, imeti morajo tehnično opremo za nabavo, obdelavo, predstavljanje, uporabo in reproduciranje gradiva, ki ga hranijo, in za izvajanje informacijske dejavnosti.

  Podrobnejši pogoji glede prostora in opreme za posamezne vrste knjižnic so opredeljeni v pravilniku, ki določa pogoje za opravljanje knjižnične javne službe. Pri gradnji novih knjižnic in adaptacijah obstoječih se prostor in oprema oblikujeta v skladu z veljavnimi strokovnimi standardi in priporočili.

  Pravne podlage

 • Knjižnice, ki izvajajo knjižnično javno službo, morajo imeti ustrezno organizacijo knjižnične dejavnosti, ki je odvisna od temeljnega poslanstva knjižnice in njene velikosti oziroma obsega delovanja.

  Namen in organiziranost knjižnice sta za samostojne knjižnice določena v ustanovitvenem aktu, za nesamostojne knjižnice pa v ustreznem internem aktu organizacije , znotraj katere knjižnica deluje. Posamezne vrste knjižnic se lahko povezujejo v mreže v skladu z nalogami, ki jih določa zakon.

  Splošna knjižnica izvaja knjižnično dejavnost za vse prebivalce na svojem območju kot samostojni javni zavod. Lahko je enovita organizacija ali pa je v skladu z obsegom dejavnosti razdeljena na notranje organizacijske enote.

  Šolske knjižnice opravljajo knjižnično dejavnost, potrebno za izvajanje javne službe na področju vzgoje in izobraževanja. Delujejo v osnovnih šolah in podružnicah osnovnih šol ter vrtcih, v srednjih šolah in dislociranih enotah srednjih šol, v višjih strokovnih šolah, zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, domovih za učence in dijaških domovih ter v glasbenih šolah.

  Visokošolske knjižnice delujejo v okviru članic univerz in samostojnih visokošolskih zavodov. Lahko so samostojni javni zavodi ali enote visokošolskih zavodov.

  Specialne knjižnice
  delujejo v okviru matičnih organizacij. V posebnih primerih so lahko samostojne pravne osebe.

  Pravne podlage

 • Bibliotekar opravlja strokovna knjižničarska dela v splošnih, visokošolskih, specialnih, šolskih in nacionalni knjižnici. Imeti mora ustrezno izobrazbo in opraviti bibliotekarski izpit.

  Podrobneje

 • Bibliotekar pomočnik opravlja strokovna knjižničarska dela v splošnih, visokošolskih, specialnih, šolskih in nacionalni knjižnici. Imeti mora ustrezno izobrazbo in opraviti bibliotekarski izpit.

  Podrobneje

 • Višji knjižničar opravlja strokovna knjižničarska dela v splošnih, visokošolskih, specialnih, šolskih in nacionalni knjižnici. Imeti mora ustrezno izobrazbo in opraviti bibliotekarski izpit.

  Podrobneje

 • Knjižničar opravlja strokovna knjižničarska dela v splošnih, visokošolskih, specialnih, šolskih in nacionalni knjižnici. Imeti mora ustrezno izobrazbo in opraviti bibliotekarski izpit.

  Podrobneje

Seznam dejavnosti

Register dovoljenj