Skoči do osrednje vsebine Republika Slovenija SPOT
Državni portal za poslovne subjekte

Informative Notice

Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Vpis v register licenc za veterinarje

Z vpisom v register posameznik pridobi naziv oziroma poklic veterinar.

Pisna vloga se vloži pri Veterinarski zbornici.

Veterinarska zbornica preveri pri Upravi RS za varno hrano, veterinarstvo in varsto rastlin podatke o opravljenem državnem izpitu, pri ministrstvu, pristojnem za delo, pridobi podatke glede priznavanja kvalifikacije, nato pa izda odločbo o licenci.

Podatki o izdani licenci se vpišejo v register licenc za veterinarje.

 

Pogoji in dokazila

Termin obnove

Veterinarji se morajo periodično izobraževati in opraviti predpisana preverjanja znanja po programu, ki ga pripravi Veterinarska zbornica.

Za izobraževalne aktivnosti se štejejo aktivno ali pasivno sodelovanje na strokovnih tečajih, seminarjih, predavanjih in drugo (npr. strokovni članki, publikacije ipd.). Točkujejo se po Sistemu vrednotenja izobraževalnih aktivnosti, ki je objavljen v Pravilniku o izvajanju in vrednotenju stalnega strokovnega izpopolnjevanja in preizkusu strokovne usposobljenosti veterinarjev.

Veterinar, ki v roku 10 let ne izpolni 40 točk, mora opraviti preizkus strokovne usposobljenosti. Če tega ne opravi, mu Veterinarska zbornica pošlje opomin pred začasnim odzemom licence z rokom 1 leta za izpolnitev pogojev. Če veterinar ne opravi predpisanega usposabljanja v dodatnem roku, direktor Veterinarske zbornice izda odločbo o odvzemu licence, s katero se licenca veterinarju odvzame za obdobje do izpolnitve predpisanih pogojev.

Termin obnove: 10 let