Skoči do osrednje vsebine Republika Slovenija SPOT
Državni portal za poslovne subjekte

Informative Notice

Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Vpis v register organizacij za presajanje zarodkov

Organizacija vloži vlogo na pristojni organ. Po administrativnem in vsebinskem pregledu pristojni organ izda odločbo o odobritvi in ji dodeli številko odobritve. V odločbi o odobritvi so poimensko navedeni vodje skupine in njeni člani.

Organizacijo za zbiranje, pridobivanje in presajanje zarodkov se na podlagi izdane odločbe o odobritvi vpiše v register organizacij za presajanje z zarodki.

Za pridobitev odločbe o odobritvi mora organizacija zagotoviti ustrezen objekt, prostor in opremo ter kadre.

Pogoji in dokazila

Navedeni pogoji veljajo za dejavnost Organizacija za presajanje zarodkov v živinoreji

 • Objekti za ravnanje z zarodki, med katere sodijo tudi mobilni laboratorij in laboratorij na kmetijskem gospodarstvu, morajo biti zasnovani in načrtovani tako, da je možno prostore učinkovito mokro čistiti, razkuževat in vzdrževati, da bi se izognili kontaminaciji, navzkrižni kontaminaciji in kakršnimkoli negativnim učinkom iz okolja za zdravstveno ustreznost zarodkov.

  Zarodki se pripravljajo samo v posebnem prostoru laboratorija oziroma v čistem delu mobilnega laboratorija. Vse kar pride v kontakt z zarodki ali darovalkami, mora biti pred uporabo razkuženo ali sterilizirano.

  Pravne podlage

 • Organizacija mora imeti ustrezen stalni in mobilni laboratorij:

  Stalni laboratorij mora imeti naslednje prostore, ki se dajo učinkovito čistiti in razkuževati:

  • prostor za pripravo zarodkov, ki je fizično ločen od prostora, v katerem se iz darovalk zarodkov le-ti izpirajo; v katerem mora biti protiprašna komora, ki preprečuje kontaminacijo iz okolja med manipulacijo, mikromanipulacijo z zarodki ter ostalimi in vitro postopki;
  • prostor za čiščenje in sterilizacijo inštrumentov in opreme;
  • prostor za shranjevanje in odpremo zarodkov, ki se ga da zakleniti in je namenjen za shranjevanje zarodkov;
  • prostor za shranjevanje zdravil, rezerve dušika in potrošnega materiala;
  • če organizacija pridobiva zarodke tudi z metodami in vitro oploditve, mora imeti še dodaten ločen prostor za pridobivanje jajčnih celic iz jajčnikov darovalk po zakolu;
  • sanitarne prostore (WC, prha in garderobne omarice), urejene tako, da se prepreči vnos in prenos kužnih bolezni;

  Mobilni laboratorij mora biti zaradi sterilizacije opreme in priprave materialov, ki so nujno potrebni pri ravnanju z zarodki, v stalni navezi z organizacijo in glede opreme imeti vsaj delovno površino, ustrezen mikroskop, ki omogoča podroben pregled zarodka ali jajčne celice in ustrezno opremo za zamrzovanje. Mobilni laboratorij mora biti sestavljen iz dveh ločenih delov:

  • dela za pregled in pripravo zarodkov (čisti del) in
  • dela, namenjenega namestitvi opreme in materialov, ki pridejo v stik z živaljo.

  Oprema v vseh prostorih mora biti ustrezna za strokovno delo, kateremu je namenjena, in mora biti iz materialov, ki se lahko mokro čistijo in razkužujejo.

  Kadar se jajčne celice in druga tkiva zbirajo v klavnici, mora imeti organizacija primerno opremo za čist in varen način zbiranja in prevoza jajčnikov ter drugih tkiv v laboratorij za pripravo zarodkov.

  Pravne podlage

 • Odgovorni vodja skupine za ravnanje z zarodki mora imeti ustrezno izobrazbo in delovne izkušnje.

  Vodja skupine je odgovoren za veterinarske pomočnike.

  Po izobrazbi je doktor veterinarske medicine z magisterijem oziroma specializacijo.

  Za opravljanje nalog z ravnanjem z zarodki mora imeti najmanj 10 let delovnih izkušenj, od tega najmanj 5 let s področja zbiranja, pridobivanja, priprave, shranjevanja in presajanja živalskih zarodkov.

  Podrobneje

 • Veterinarski pomočnik je oseba z ustrezno izobrazbo, ki pod nadzorom in po navodilih veterinarja opravlja posamezna veterinarska opravila, kot so:

  • zaščitno cepljenje žival;
  • aplikacije zdravil živalim;
  • odvzem krvi, mleka in iztrebkov za laboratorijske preiskave in opravljanje tehničnih del preiskave na kokošji tifus;
  • odvzem vzorcev in opravljanje trihinoskopije;
  • osemenjevanje živali in vodenje evidence osemenjevanja;
  • razporejanje zdravil in medicinskih pripomočkov za uporabo v veterinarski medicini;
  • pripravljanje razkužil in insekticidov ter opravljanje dezinfekcije, dezinsekcije in deratizacije;
  • odvzem semena in pripravo osemenjevalnih doz pod nadzorom veterinarja;
  • laboratorijski pregled semena na oploditveno sposobnost;
  • opravljanje veterinarskih storitev, kot sta kastracija pujsov in korekcija parkljev;
  • dehelmitizacijo in feruminizacijo prašičev;
  • opravljanje rutinskih laboratorijskih preiskav in storitev;
  • rutinske parazitološke preiskave;
  • vodenje evidence in dokumentacije ;
  • pomoč pri operacijah in priprava kirurškega instrumentarija;
  • označevanje živali - čipiranje, številčenje.

  Veterinarska organizacija lahko glede na naravo in obseg dela namesto veterinarskega pomočnika zaposli veterinarja.

  Podrobneje

 • Tehnični sodelavec za ravnanje z živalskimi zarodki deluje v sklopu skupine za zbiranjem pridobivanje in presajanje zarodkov.

  Tehnični delavec za ravnanje z zarodki mora imeti V., VI., ali VII., stopnjo izobrazbe biokemijske, biološkem, veterinarske oziroma druge ustrezne smeri.

  Podrobneje