Skoči do osrednje vsebine Republika Slovenija SPOT
Državni portal za poslovne subjekte

Informative Notice

Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Gorski vodnik

Gorski vodnik je oseba, ki trajno ali občasno pridobitno opravlja eno ali več spodaj navedenih dejavnosti in je vpisana v imenik aktivnih gorskih vodnikov:

 • vodenje oseb v gorskem svetu po poteh in v brezpotju,
 • vodenje oseb na turnih smukih,
 • vodenje oseb na plezalnih vzponih,
 • vodenje oseb na ledeniških turah,
 • strokovni pouk iz gorništva.

Poklic gorskega vodnika v Sloveniji pridobi, kdor je uspešno opravil usposabljanje po programu za gorske vodnike, nato obvezno enoletno pripravništvo in strokovni izpit, ter je redno vpisan v imenik aktivnih gorskih vodnikov Slovenije.

Med opravljanjem svojega poklica morajo gorski vodniki in pripravniki za gorske vodnike na vidnem mestu nositi znak in imeti pri sebi izkaznico gorskih vodnikov, podeljeno s strani ZGVS ali pristojnega organa države pogodbenice.

Gorski vodniki in pripravniki za gorske vodnike morajo pri opravljanju svojega poklica uporabljati brezhibno opremo in z njeno pravilno uporabo v vseh primerih zagotavljati največjo možno varnost vodenih.

Gorski vodniki in pripravniki za gorske vodnike so pri opravljanju svojega poklica dolžni:

 • odločati, kdaj je potrebna uporaba vrvi in drugih pripomočkov za varovanje,
 • voditi naenkrat toliko vodenih, da je zagotovljena njihova varnost, pri čemer morajo upoštevati trajanje, težavnost in vrsto nameravane ture, vremenske razmere, letni čas in sposobnosti vodenih.

 

Pogoji

 • Imenik aktivnih gorskih vodnikov vodi Združenje gorskih vodnikov Slovenije (v nadaljnjem besedilu: ZGVS) in je dosegljiv na spletni strani ZGVS. Imenik je sestavljen iz:

  • imenika gorskih vodnikov in
  • imenika pripravnikov za gorske vodnike.

  V imenik aktivnih gorskih vodnikov Slovenije se lahko vpiše gorski vodnik ali pripravnik za gorskega vodnika, ki je član ZGVS, državljan Republike Slovenije in ima zavarovano svojo odgovornost proti tretjim osebam in oseba iz države pogodbenic. Vpis v imenik se obnovi vsako leto do prvega marca.

  Gorski vodniki ali pripravniki za gorske vodnike, ki želijo opravljati poklic gorskega vodnika, se morajo priglasiti za prvi vpis v imenik, vsakoletno podaljšati vpisa in morebitno obnoviti vpis. Rok za priglasitev vsako leto določi ZGVS.

  Vlogo za vpis v imenik aktivnih gorskih vodnikov, skupaj z dokazili, je potrebno nasloviti na ZGVS. Vloga za vpis v imenik aktivnih gorskih vodnikov Slovenije - registracijski list  je na voljo pri ZGVS, ki o vpisu, podaljšanju vpisa, izbrisu in obnovitvi vpisa v imenik aktivnih gorskih vodnikov odloča v skladu s svojim statutom. 

  Podrobneje

 • Strokovni izpit se lahko opravlja v petih letih po uspešno opravljenem usposabljanju za gorskega vodnika in opravljenim obveznim enoletnem pripravništvu.

  Strokovni izpit za gorske vodnike traja skupaj pet dni in obsega ponovitev najvažnejših vsebin osnovnih tečajev s poudarkom na usposabljanju za praktično vodenje in poučevanju gorništva ter izpit iz te snovi. 

  Strokovnega izpita, ki se opravi pred komisijo, se lahko udeležijo pripravniki po zaključeni pripravniški dobi.

  Po uspešno opravljenem strokovnem izpitu izda Združenja gorskih vodnikov Slovenije (ZGVS) gorskemu vodniku potrdilo, ki je javna listina.

  Potrdilo o uspešno opravljenem strokovnem izpitu za gorskega vodnika vsebuje:

  • znak ZGVS,
  • ime, priimek in datum rojstva gorskega vodnika,
  • navedbo o uspešno opravljenem strokovnem izpitu za gorskega vodnika,
  • kraj in datum opravljanja strokovnega izpita,
  • podpis predsednika ZGVS in predsednika Tehnične komisije ZGVS.

  Dokazila

  Potrdilo o uspešno opravljenem strokovnem izpitu.

  Pravne podlage

  Povezave

 • Združenje gorskih vodnikov Slovenije organizira teoretično in praktično usposabljanje kandidatov za pripravnike za gorske vodnike.

  Začetek usposabljanja za poklic gorskega vodnika razpiše ZGVS najmanj vsaki dve leti. Vlogo-prijava na razpis usposabljanja za gorskega vodnika z dokazili se pošlje priporočeno na ZGVS in mora vsebovati:

  • osebne podatke o kandidatu,kronološki pregled vseh tur, vzponov in turnih smukov na posebnem obrazcu, določenem ob razpisu, ki ga na spletni strani objavi ZGVS,
  • kopijo zadnjega šolskega spričevala,
  • potrdilo zdravnika specialista medicine dela o psihofizični sposobnosti za opravljanje poklica gorskega vodnika,
  • izpisek iz kazenske evidence

  Obrazec »Prijava na razpis za usposabljanje gorskega vodnika« je objavljen na spletni strani ZGVS.

  Začetni pogoji za vključitev v usposabljanje za gorskega vodnika:

  • najmanj 18 let,
  • najmanj srednjo izobrazbo,
  • primeren za opravljanje poklica gorskega vodnika:
   • v plezalnikih plezati skalne smeri VI. težavnostne stopnje,
   • v gorskih čevljih s podplati iz rebraste gume plezati skalne smeri V. težavnostne stopnje,
   • plezati v ledu z naklonom 50–60°,
   • smučati v vsakem snegu na vseh vrstah terena
  • z zdravniškim potrdilom dokazane psihofizične sposobnosti za opravljanje poklica gorskega vodnika,
  • alpinistične izkušnje:
   • kot prvi v navezi ali menjaje se v vodstvu mora imeti najmanj 50 visokogorskih plezalnih vzponov, med njimi pa najmanj 10 v skali, najmanj 10 v snegu in ledu in najmanj 10 v mešanem terenu. Eden izmed vseh vzponov mora biti tehnično, fizično in psihično zelo zahteven. Najmanj 20 vzponov mora biti IV. težavnostne stopnje ali višjih od 500 m.
   • kot prvi v navezi ali menjaje se v vodstvu mora imeti najmanj 20 smeri v skali težavnosti VI+.
   • imeti mora najmanj 15 celodnevnih visokogorskih turnih smukov.

  Komisija (trije člani ZGVS in en član MGRT) pred začetkom usposabljanja pregleda prijave kandidatov in vse kandidate, ki izpolnjujejo zgoraj navedene začetne pogoje, preskusi in za vsakega ugotovi, ali je primeren za usposabljanje. Preskus kandidatov se šteje kot del usposabljanja.

  Program usposabljanja kandidatov za gorske vodnike traja skupaj s preskusom 80 dni in obsega štiri osnovne tečaje, od katerih vsak posebej traja štirinajst dni:

  • tečaj teoretičnih in praktičnih osnov gorskega vodništva in dva dodatna dneva za izpite;
  • tečaj vodenja v skali in pet dodatnih dni za izpite;
  • tečaj vodenja turnega smučanja v visokogorju in pet dodatnih dni za izpite;
  • tečaj vodenja v snegu in ledu in pet dodatnih dni za izpite.

  Zadnji trije tečaji vsebujejo tudi tiste dele splošnih teoretičnih in praktičnih osnov gorskega vodništva, ki niso bili obdelani v prvem tečaju.

  Program usposabljanja kandidatov za gorske vodnike mora biti zaključen v treh letih.

  Udeleženci usposabljanja vplačajo šolnino na račun ZGVS. Stroški usposabljanja so odvisni od višine deleža, ki ga sofinancira Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, števila kandidatov in inštruktorjev, lokacije usposabljanj ter cen prenočišč.

  Pravne podlage

  Pristojni organ

 • Gorski vodniki in pripravniki morajo med opravljanjem svojega poklica na vidnem mestu nositi znak in imeti pri sebi izkaznico.

  Izkaznico in znak gorskih vodnikov izda Združenje gorskih vodnikov Slovenije.

  Znak gorskih vodnikov Slovenije je ovalne oblike. Na sredini znaka je zgoraj planika, pod njo dva encijana, spodaj pa zavozlana vrv. Pod vrvjo sta vgravirana ime in priimek gorskega vodnika. Zgornji del znaka obkroža napis Združenje gorskih vodnikov Slovenije, spodnji del pa napis GORSKI VODNIK. Na hrbtni strani znaka je vgravirana številka gorskega vodnika.

  Izkaznica gorskega vodnika vsebuje naslednje podatke:

  • fotografijo imetnika izkaznice,
  • osebne podatke,
  • podatke o usposobljenosti,
  • številko gorskega vodnika,
  • datum izdaje izkaznice,
  • podatke o registraciji za posamezno leto.

  Znak in izkaznica sta javni listini.

  Pravne podlage

  Povezave

Priznavanje kvalifikacij

Za priznanje vaših v EU pridobljenih poklicnih kvalifikacij, so v RS predpisani naslednji postopki:

Čezmejno/občasno opravljanje poklica

GORSKI VODNIK DRŽAV ČLANIC lahko v Republiki Sloveniji storitve gorskega vodnika opravljate čezmejno/občasno. Pred pričetkom opravljanja ni potrebna prijava ali pridobitev dovoljenja.

Vsi SLOVENSKI GORSKI VODNIK, ki želijo občasno ali začasno opravljati storitve gorskega vodnika v državi članici morajo pridobiti evropsko poklicno izkaznico (ECP) za to državo, v kolikor je to potrebno.

Pridobitev ECP gorskega vodnika za države članice