Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Inštalater kotlov in peči na biomaso, toplotnih črpalk in solarnih termalnih naprav

Inštalater kotlov in peči na biomaso, toplotnih črpalk in solarnih termalnih naprav je posameznik, ki opravlja montiranje naprav, njihovo vzdrževanje, nadzor delovanja ter servis teh sistemov in naprav.

Za opravljanje poklica mora imeti ustrezno izobrazbo in delovne izkušnje ter strokovno usposobljenost.

V kolikor inštalater kotlov in peči na biomaso, toplotnih črpalk iin solarnih termalnih naprav namešča in servisira toplotne črpalke, ki vsebujejo fluorirane toplogredne pline z zunanjo in notranjo enoto, mora imeti ustrezen izpit, podjetje pa mora biti vpisano v evidenco pooblaščenih podjetij. Pri enotni, kompaktni toplotni črpalki, pa to ni potrebno.

Pogoji

 • Posameznik mora imeti:

  • najmanj srednjo poklicno izobrazbo, pridobljeno po izobraževalnem programu strokovnega področja za strojništvo, mehatroniko ali za ogrevanje;
  • ali tehniško izobrazbo za sanitarno in ogrevalno ali hladilno opremo z najmanj dvema letoma delovnih izkušenj;
  • ali nižjo poklicno izobrazbo, pridobljeno po izobraževalnem programu strokovnega področja za vodoinštalaterja ali inštalaterja strojnih inštalacij, z najmanj pet let delovnih izkušenj.

  Pravne podlage

 • Usposabljanje se izvaja skladno s predpisanim programom.

  Strokovna usposobljenost inštalaterjev se ugotavlja s preizkusom znanja.

  Preizkus znanja obsega teoretični in praktični del. Teoretični del preizkusa se izvaja pisno oziroma ustno. Praktični del preizkusa je sestavljen iz samostojne izvedbe določene naloge in iz poročila o tej izvedbi.

  Kandidatu, ki je uspešno opravil preizkus znanja, izvajalec usposabljanja izda potrdilo o strokovni usposobljenosti za inštalaterja posameznih naprav na obnovljive vire energije. Potrdilo o strokovni usposobljenosti velja 10 let od njegove izdaje. Za podaljšanje veljavnosti potrdila mora kandidat pri izvajalcu usposabljanja opraviti obnovitveni seminar v trajanju najmanj 10 ur. 

  Dokazila

  Potrdilo o strokovni usposobljenosti

  Pravne podlage

 • Za opravljanje dejavnosti nameščanja, servisiranja, vzdrževanja, popravila ali razgradnje opreme, ki vsebuje fluorirane toplogredne pline, je potreben vpis v evidenco pooblaščenih podjetij za nameščanje, servisiranje, vzdrževanje, popravilo ali razgradnjo nepremične opreme.

  Podjetje opravi vpis v evidenco pooblaščenih podjetij na podlagi vloge, ki jo vloži pri pristojnem organu.

  Podjetje lahko odda vlogo za pridobitev potrdila o vpisu v evidenco pooblaščenih podjetij za nepremično: 

  • opremo za hlajenje, klimatizacijo in toplotne črpalke;
  • protipožarno opremo.

  Po administrativnem in vsebinskem pregledu pristojni organ izda potrdilo o vpisu v evidenco pooblaščenih podjetij za vzdrževanje in namestitev nepremične opreme.

  Na podlagi potrdila o vpisu pristojni organ vpiše pooblaščeno podjetje v evidenco pooblaščenih podjetij.

  Evidenca pooblaščenih podjetij vključuje: 

  • identifikacijske podatke o pooblaščenem podjetju,
  • evidenčno številko pooblaščenega podjetja,
  • dejavnost, za katero je podjetje pooblaščeno,
  • podatke o zaposlenih serviserjih s spričevalom.

  Za pridobitev potrdila o vpisu mora podjetje zagotoviti tehnične pogoje in zaposlovati pooblaščenega serviserja.

  Potrdilo podjetij, ki imajo sedež v članicah EU, je po Uredbi (ES) 517/2014 o fluoriranih toplogrednih plinih priznano v Sloveniji.

   

  Podrobneje

Priznavanje kvalifikacij

Za priznanje vaših v EU pridobljenih poklicnih kvalifikacij, so v RS predpisani naslednji postopki:

Čezmejno/občasno opravljanje poklica

Poklic lahko v Sloveniji opravljate čezmejno ali občasno. Pred prvim opravljanjem oddajte pisno prijavo pri pristojnem organu.
Zadnja sprememba:
24. 11. 2020