Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Kontrolor za razvrščanje in ocenjevanje govejih trupov

Naloge kontrolorja so:

  • razvrščanje trupov in označevanje z ustreznimi žigi ali etiketami
  • vodenje zapisnika o ugotovljeni kakovosti trupov na klavni liniji
  • dnevno evidentiranje trupov po dobaviteljih, rejcih in po klavnicah ter enkrat mesečno pošiljanje poročil ministrstvu, pristojnemu za kmetijstvo in prehrano, o zakolu, razvrščanju in masah po klavnici;
  • tehtane trupov;
  • sodelovanje s strokovno organizacijo oziroma posamezniki, ki organizirajo usposabljanje za delo in strokovno izpopolnjevanje kontrolorjev, s predstavniki rejcev govedi in s pristojnimi upravnimi organi.

Kontrolor mora imeti najmanj srednješolsko izobrazbo (V. stopnjo) kmetijske, veterinarske ali živilske smeri ter opravljeno usposabljanje s strani ministrstva imenovane organizacije.

Pogoji

Čezmejno/občasno opravljanje poklica

Poklic lahko v Sloveniji opravljate čezmejno ali občasno. Pred pričetkom opravljanja ni potrebna prijava ali pridobitev dovoljenja.
Zadnja sprememba:
8. 9. 2021