Skoči do osrednje vsebine Republika Slovenija SPOT
Državni portal za poslovne subjekte

Informative Notice

Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Nosilec obrtne dejavnosti - krivljenje jeklene armature

(izdelovalec kovinskih konstrukcij, zidar)

Nosilec obrtne dejavnosti je oseba, ki ima ustrezno poklicno usposobljenost.

Za ustrezno poklicno usposobljenost se štejejo ustrezna izobrazba ali ustrezne delovne izkušnje.

Nosilec obrtne dejavnosti je lahko tudi oseba, ki je zaposlena pri predlagatelju za pridobitev obrtnega dovoljenja in izpolnjuje pogoj ustrezne poklicne usposobljenosti.

Če nosilec obrtne dejavnosti začasno ali trajno zapusti imetnika obrtnega dovoljenja, ga je ta dolžan nadomestiti v roku šestih mesecev. V času odsotnosti nosilca obrtne dejavnosti mora imetnik obrtnega dovoljenja prenehati z opravljanjem obrtne dejavnosti.

V primeru, ko imetnik obrtnega dovoljenja v roku ne nadomesti nosilca obrtne dejavnosti, mu Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije (v nadaljnjem besedilu: OZS) dovoljenje odvzame in ga izbriše iz obrtnega registra.

OZS dovoli imetniku obrtnega dovoljenja začasno prekinitev dejavnosti za čas enega leta, če je nosilec dejavnosti iz utemeljenega razloga (vojaška dolžnost, bolezen) odsoten več kot šest mesecev.

Izumitelj ima na podlagi podeljenih patentov pravico do opravljanja obrtne dejavnosti, za opravljanje katere se zahteva ustrezna poklicna usposobljenost, tudi brez pridobitve mojstrskega naziva, če se patenti nanašajo na vrsto dejavnosti, ki jo namerava opravljati.

Enako pravico ima tudi nosilec vzorca ali modela.

Pogoji

 • Posameznik mora imeti najmanj:

  • srednješolsko poklicno izobraževanje naslednjih smeri:
   • izdelovalec kovinskih konstrukcij,
   • zidar.

  Dokazila

  • Spričevalo, ki dokazuje ustrezno poklicno usposobljenost - v izvirniku, v upravno overjeni kopiji ali v neoverjeni kopiji z vpogledom izvirnika.
  V tujini izdano spričevalo, ki dokazuje ustrezno poklicno usposobljenost - overjena kopija v slovenskem prevodu

  Pravne podlage

  V primeru, da je nosilec obrtne dejavnosti izumitelj, nosilec vzorca ali modela, ima na podlagi podeljenih patentov pravico do opravljanja obrtne dejavnosti, tudi brez pridobitve mojstrskega naziva, če se patenti nanašajo na vrsto dejavnosti, ki jo namerava opravljati.

 • Obrtno dovoljenje lahko pridobi tudi oseba, ki je:

  • šest zaporednih let opravljala dejavnost s seznama obrtne dejavnosti kot samozaposlena oseba ali poslovodni delavec podjetja; ali
  • tri zaporedna leta opravljala dejavnost s seznama obrtne dejavnosti kot samozaposlena oseba ali poslovodni delavec podjetja, če dokaže, da se je predhodno vsaj tri leta usposabljala za to dejavnost, kar potrjuje državno priznana listina ali kar pristojni strokovni organ šteje kot izpolnitev zahtev; ali
  • tri zaporedna leta opravljala dejavnost s seznama obrtne dejavnosti kot samozaposlena oseba ali poslovodni delavec podjetja, če dokaže, da jo je  opravljala najmanj pet let kot zaposlena oseba; ali
  • pet zaporednih let opravljala dejavnost s seznama obrtne dejavnosti kot poslovodni delavec, pri čemer je bila vsaj tri od petih let na strokovnih položajih z odgovornostjo za nekatere sektorje podjetja in pri čemer dokaže, da je opravila vsaj triletno predhodno usposabljanje za to dejavnost, kar potrjuje državno priznana listina ali kar pristojni strokovni organ šteje kot izpolnitev zahtev.

  Dokazila

  • Potrdilo delodajalca o delovnih izkušnjah - v izvirniku, overjeni kopiji ali neoverjeni kopiji z izvirnikom na vpogled;
  • pogodba o zaposlitvi - kopija;
  • obrazec Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije - v izvirniku, v overjeni kopiji ali neoverjeni kopiji z izvirnikom na vpogled;
  • potrdilo delodajalca o delovnih izkušnjah, pridobljenih v tujini - overjena kopija v slovenskem prevodu

  Pravne podlage

Priznavanje kvalifikacij

Za priznanje vaših v EU pridobljenih poklicnih kvalifikacij, so v RS predpisani naslednji postopki:

Čezmejno/občasno opravljanje poklica

Poklic lahko v Sloveniji opravljate čezmejno ali občasno. Pred pričetkom opravljanja ni potrebna prijava ali pridobitev dovoljenja.