Skoči do osrednje vsebine Republika Slovenija SPOT
Državni portal za poslovne subjekte

Pogoji uporabe na državnem portalu SPOT

OMEJITEV ODGOVORNOSTI

Vse informacije na državnem portalu SPOT so, če ni izrecno drugače določeno, informacije javnega značaja. Vse informacije, ki so vključene ali dosegljive s te spletne strani, se lahko kadarkoli spremenijo brez predhodnega obvestila.

Čeprav delujemo z največjo skrbnostjo pri zbiranju informacij, ki jih objavljamo na portalu SPOT in skrbimo za njihovo pravilnost in ažurnost, je naša kazenska in civilna odgovornost za stvarne in pravne napake na informacijah popolnoma izključena in ne odgovarjamo za nikakršno neposredno ali posredno škodo ali neprijetnosti, ki bi lahko uporabniku nastale zaradi uporabe morebitnih napačnih ali netočnih informacij, ki bi se znašle na portalu.

Dokumenti, objavljeni na naših spletnih straneh, nujno ne zajemajo in natančno ne reproducirajo uradnega besedila posameznega dokumenta. Naša kazenska in civilna odgovornost za napake v besedilu je popolnoma izključena in ne odgovarjamo za nikakršno neposredno ali posredno škodo ali neprijetnosti, ki bi lahko uporabniku nastale zaradi uporabe morebitnega napačnega besedila.
Uporabniku priporočamo, da, če sprejema pomembno ali celo nepopravljivo odločitev na podlagi podatkov, ki so objavljeni na naših straneh, preveri podatke pri pristojnem organu ali v Uradnem listu Republike Slovenije.

V nobenem primeru ne odgovarjamo kateremukoli uporabniku za nikakršno posredno ali neposredno škodo ali neprijetnosti (izguba dobička, poslovno tveganje, izguba programske ali siceršnje podatkovne opreme), ki bi lahko uporabniku nastale zaradi tehničnih težav, oziroma nezmožnosti uporabe državnega portala SPOT ali povezav, ki se nahajajo na spletni strani.

Vsebina izjave o omejitvi odgovornosti se lahko kadarkoli spremeni brez vnaprejšnje najave in strinjanja uporabnikov.

Splošni pogoji uporabe postopkovnega dela portala SPOT

A. UVODNE DOLOČBE

1. člen

(1) Ti splošni pogoji se nanašajo na uporabo portala SPOT in skupaj z Uporabniškimi navodili za državljane ter veljavnimi predpisi Republike Slovenije opredeljujejo pravice in dolžnosti uporabnikov. Portal je last Ministrstva za digitalno preobrazbo (v nadaljevanju avtor). Avtor v celoti razpolaga s portalom in daje uporabnikom na voljo portal (licenco za uporabo) pod pogoji, določenimi v teh splošnih pogojih uporabe, skladno z navodili za uporabo portala ter morebitnimi dogovori, sklenjenimi z uporabniki portala. Splošni pogoji veljajo za vse uporabnike, ki na kakršenkoli način uporabljajo ta portal.

(2) Uporabniki se zavezujejo portal uporabljati izključno za namen, za katerega je bil vzpostavljen ter zgolj na način, ki je predviden. Kakršenkoli poskus ali raba portala v nasprotju s splošnimi pogoji uporabe oziroma poskus ali zloraba portala ima lahko za posledico izključitev uporabnika iz portala oziroma prepoved uporabe portala. Tovrsten poskus ali zloraba s strani uporabnika ali tretje osebe se lahko obravnava tudi kot kaznivo dejanje.

(3) Portal SPOT in vsi njegovi integralni deli so avtorsko delo, zaščiteno z Zakonom o avtorskih pravicah in mednarodnimi dogovori o avtorskih pravicah kot tudi s predpisi s področja varovanja intelektualne lastnine. Portal ali njegovi deli se ne smejo uporabljati mimo določb teh splošnih pogojev uporabe. Uporaba portala mimo teh splošnih pogojev uporabe pomeni kršitev avtorskih pravic in kot taka povzroči kršiteljevo odgovornost v skladu z veljavnimi predpisi.

DOMNEVA POZNAVANJA SPLOŠNIH POGOJEV

2. člen

(1) Ti splošni pogoji so javno objavljeni na spletnih straneh portala SPOT (področje Splošni pogoji uporabe). Poleg tega se bo na njih izrecno ali posredno z navedbo uporabe portala sklicevala vsaka prijava za vpis, prijava za vpis spremembe podatkov in prijava za izbris gospodarske družbe oz. podjetnika iz Poslovnega registra Slovenije ter ostale storitve portala. Zato se šteje, da so uporabniku, ki uporablja ta portal, pred identifikacijo v portal ti splošni pogoji znani in da jih v celoti sprejema.

ZAVEZANOST K IZJAVLJENIM PODATKOM IN UPORABA PRAVA

3. člen

(1) V primeru, da pravila niso določena s temi splošnimi pogoji, se smiselno uporabljajo veljavna pravila Zakona o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu, Zakona o upravnem postopku ter pravila Obligacijskega zakonika.

(2) Komunikacije med strankami v portalu potekajo elektronsko, izven portala pa prek telefona ali osebno na aktivnih točkah SPOT in notarskih pisarn in imajo z vidika veljavne zakonodaje enako veljavo, kot bi bile izvedene v pisni obliki. Vsak podatek, povezan z registracijskim postopkom in poslan v portal (pri čemer je nedvoumno kdo je pošiljatelj) šteje, kot da je lastnoročno podpisan s strani pošiljatelja.

(3) Vsak uporabnik lahko kadarkoli dostopa do podatkov, ki jih je vnesel v portal. Popravki in spremembe podatkov so mogoči samo pod pogoji iz teh splošnih pogojev.

B. POMEN IZRAZOV

4. člen

(1) Posamezni izrazi v splošnih pogojih uporabe portala SPOT, ki imajo naslednji pomen:

 • portal SPOT je državni portal za poslovne subjekte,
 • uporabnik je vsaka stranka, ki vstopa in komunicira s portalom SPOT,
 • skrbnik portala je družba, ki skrbi za nemoteno delovanje portala in dodeljuje pravice uporabnikom,
 • stranke portala so uporabniki, skrbnik portala ter druge osebe, ki vstopajo in komunicirajo s portalom SPOT.

(2) Portal osvežuje podatke po principu časa prejema posameznega podatka (podatki, ki časovno prvi prispejo v portal, so obdelani kot prvi itd.).

(3) Kot uraden čas, na podlagi katerega tečejo morebitni roki, se šteje lokalen čas, nastavljen v portalu.

C. NAČIN UPORABE PORTALA SPOT

VSTOP V PORTAL IN IZHOD IZ PORTALA

5. člen

(1) Vsak uporabnik dostopa do portala prek varne povezave, s čimer je poskrbljeno za varovanje zasebnosti in osebnih podatkov. Vsa komunikacija med posameznim uporabnikom in portalom je šifrirana. Vloge, ki jih bodoči podjetnik odda preko portala, morajo biti digitalno podpisane, zato je uporaba kvalificiranega digitalnega potrdila obvezna. V skladu z Zakonom o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu je elektronski podpis izenačen z lastnoročnim.

(2) Vsak uporabnik se v storitveni del portala identificira z geslom, ki ga je prejel ob prvi prijavi. Geslo enolično določa uporabnika. Šteje se, da je uporabnik, ki se identificira z ustreznim geslom, oseba za katero se izdaja ter da so navedeni podatki popolni in točni. Kršitev te določbe se sankcionira v skladu z 2. odstavkom 6. člena.

(3) Vsak uporabnik mora skrbno hraniti identifikacijske elemente in jih ne sme posredovati tretjim osebam v uporabo ali na vpogled, pri čemer nosi odgovornost za vsako škodo, ki je bodisi posredno ali neposredno povzročena zato, ker so tretje nepooblaščene osebe uporabile uporabnikov dostop do teh spletnih strani. V primeru suma razkritja identifikacijskih elementov mora uporabnik spremeniti svoje geslo ter o tem, če meni, da je zaradi razkritja nastala kakšna škoda obvestiti skrbnika portala.

(4) Uporabnik zaključi uporabo portala s pritiskom na ustrezen gumb v brskalniku.

D. UPORABA PORTALA S STRANI UPORABNIKA

6. člen

(1) Z vstopom na spletne strani portala SPOT se uporabnik obvezuje, da bo te spletne strani uporabljal na zakonit način. Uporabnik ne sme:

 • uporabljati teh spletnih strani za protipravno ravnanje ali vzpodbujanje tretje osebe, da bi storile kaj takega,
 • oddati ali prenesti na te spletne strani kakršnokoli diskriminatorno, sramotilno, nadlegovalno, obrekovalno, obsceno, pornografsko ali drugače nezakonito vsebino,
 • uporabiti te spletne strani za lažno predstavljanje,
 • pošiljati na te spletne strani take vsebine, ki vsebujejo računalniške viruse, trojanske konje ali drugo podobno računalniško kodo, datoteke ali programe, ki bi lahko spremenili, poškodovali ali motili funkcionalnost teh spletnih strani, programske opreme, računalniške strojne opreme ali katerokoli tretjo osebo, ki dostopa do teh spletnih strani,
 • pošiljati na te spletne strani, posredovati s pomočjo elektronske pošte ali na kakšen drug način - prenesti take vsebine, za katere nima pravne osnove, da jih lahko prenese,
 • spremeniti, poškodovati ali zbrisati katerokoli vsebino, oddano oziroma vsebovano na teh spletnih straneh,
 • namerno motiti oziroma prekinjati normalni tok komunikacij v katerikoli smeri med uporabniki in temi spletnimi stranmi,
 • se sklicevati na poslovno povezavo ali predstavljati oziroma zastopati katerikoli poslovni subjekt, entiteto ali drugo organizacijo, za katere nima pooblastila za tako poslovno povezavo ali predstavljanje oziroma zastopanje,
 • oddati ali prenesti nezahtevane reklamne, promocijske ali podobne nadlegujoče vsebine,
 • oddati vsebine, ki predstavljajo poseg oziroma kršitev pravic intelektualne lastnine tretjih oseb,
 • zbirati ali shranjevati osebne podatke o drugih osebah s teh spletnih strani.

(2) Zaradi kršenja teh pogojev in pravil uporabe ali katerega drugega nezakonitega ali do tretjih oseb škodljivega ravnanja lahko Ministrstvo za javno upravo oz. skrbnik portala po svoji lastni presoji odpove ali začasno prepreči dostop in uporabo teh spletnih strani posameznemu uporabniku brez predhodnega opozorila. V primeru odpovedi uporabnik ne bo več imel pooblastila za dostop do območja spletnih strani za prijavljene uporabnike. Ministrstvo za javno upravo bo uporabilo vsa potrebna sredstva oziroma ukrepe za izvedbo te odpovedi.

E. VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

7. člen

(1) Vsi podatki, ki jih bo uporabnik posredoval, bodo brezpogojno varovani v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Ur.l.RS št. 94/2007-UPB1).

(2) Skrbnik portala pod nobenim pogojem ne bo posredovanih podatkov uporabil brez uporabnikovega privoljenja, jih kakorkoli posredoval ali dal v uporabo tretjim osebam ali institucijam, razen ko to opravičuje namen portala ter v primerih, ki jih določa zakon.

(3) Osebne podatke posredovane pri vpisu ali pozneje, lahko uporabnik kadarkoli preveri, naknadno spremeni ali izbriše v skladu s postopkom opisanim v Navodilih uporabnikom.

(4) Glede podrobnejše ureditve varstva osebnih podatkov se smiselno uporabljajo določbe varstva osebnih podatkov na Državnem portalu RS.

F. VIŠJA SILA

8. člen

(1) Pod višjo silo se razumejo vsi nepredvideni in nepričakovani dogodki, ki nastopijo neodvisno od volje strank in ki jih uporabniki ali skrbniki niso mogli predvideti ter kakorkoli vplivajo na delovanje portala SPOT.

(2) Skrbnik portala v primeru višje sile, takoj ko je to mogoče, na elektronski način ali drugače obvesti vse uporabnike. V primeru kakršnegakoli vpliva višje sile na podane podatke, se ti štejejo kot nepodani.

(3) Nobena od strank ni odgovorna za neizpolnitev katerekoli izmed svojih obveznosti ali povzročitev škode iz razlogov, ki so izven njenega nadzora.

G. NEDELOVANJE PORTALA ALI POSAMEZNIH FUNKCIJ PORTALA

9. člen

(1) Avtor portala preko skrbnika skrbi za to, da bo portal deloval nemoteno. Ker gre za kompleksen portal, ni mogoče v celoti izključiti možnosti napak v delovanju portala, tako v strojni kot tudi v programski opremi. V primeru izpada delovanja portala bo skrbnik portala poskrbel za čim krajši izpad in se po svojih najboljših močeh potrudil v najkrajšem času vzpostaviti delujoče stanje portala.

(2) Avtor in skrbnik portala odgovarja za naklepno ravnanje ali hudo malomarnost, ki bi imela za posledico nedelovanje portala, skladno z veljavno zakonodajo.

(3) Avtor portala oz. lastnik in skrbnik ne prevzema odgovornosti za posredno škodo (vključno s poslovno škodo, izgubo dobička, prekinitvijo poslovanja, izgubo podatkov) nastalo z ali iz uporabe portala.

(4) Skrbnik portala vzdržuje portal. Zaradi odprave napak in vzdrževanja portala je ta lahko podvržen občasnim načrtovanim prekinitvam delovanja, ki bodo izvedene v času, ko se storitve portala ne bodo izvajale (praviloma ob nedelovnikih ter v nočnem času). Uporabniki bodo o načrtovanih prekinitvah delovanja praviloma obveščeni vsaj dva dni pred prekinitvijo.

H. KONČNE DOLOČBE

10. člen

(1) Ti splošni pogoji začnejo veljati z dnem objave na spletnih straneh. Vsakokratna sprememba splošnih pogoje začne veljati 10 dni po njihovi objavi.

(2) Portal SPOT je last Ministrstva za digitalno preobrazbo. Avtor portala ne preverja vnesenih podatkov (razen tistih, ki jih portal avtomatično preverja kot navedeno v Uporabniških navodilih za državljane) - portal je avtomatiziran, zato v nobenem primeru nima vpliva na ravnanja posameznih uporabnikov portala, niti ne odgovarja za podatke, ki jih vnese uporabnik.

(3) Če ni drugače določeno, specialnejša določba velja pred bolj splošno določbo.

(4) Uporabniki portala bodo skušali vse morebitne spore in nejasnosti v zvezi z uporabo tega portala rešiti sporazumno. Če sporazum med strankami ne bi bil mogoč, o sporih iz naslova uporabe portala odloča stvarno pristojno sodišče v Ljubljani po slovenskem pravu.