Skoči do osrednje vsebine Republika Slovenija SPOT
Državni portal za poslovne subjekte

Informative Notice

Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Sodni tolmač

Sodni tolmači so osebe, imenovane za neomejen čas, s pravico in dolžnostjo, da na zahtevo sodišča tolmačijo na narokih oziroma prevajajo listine.

Sodni tolmači so tudi tolmači slovenskega znakovnega jezika.

Sodni tolmači so lahko le fizične osebe.

Sodni tolmači prevajajo na zahtevo sodišča, državnega organa ali stranke zaradi uveljavljanja njenih pravic in če drug zakon ali uredbo določa njihovo delovanje.

Sodni tolmač se mora v petih letih od dneva imenovanja in po preteku vsakih nadaljnjih pet let udeležiti najmanj petih strokovnih izpopolnjevanj. Če sodni tolmač v roku ne predloži ustreznih dokazil o strokovnem izpopolnjevanju, ali če Strokovni svet za sodno izvedenstvo, sodno cenilstvo in sodno tolmačenje dokazila oceni kot neustrezna ali nezadostna, lahko Strokovni svet strokovnost in praktične sposobnosti sodnega tolmača preveri na enega od preostalih načinov preverjanja strokovnosti po zakonu, ki ureja sodne izvedence, sodne cenilce in sodne tolmače, za katerega meni, da je najustreznejši.


Za izračun  plačila za delo sodnega tolmača se uporablja tarifa za vrednotenje njegovega dela, ki je opredeljena v Pravilniku o sodnih izvedencih, sodnih cenilcih in sodnih tolmačih.

Pogoji

  • Odločbo o imenovanju sodnega tolmača izda minister, pristojen za pravosodje. 

    Oseba, ki želi biti imenovana za sodnega tolmača, vloži vlogo pri Ministrstvu za pravosodje po objavi javnega poziva k predložitvi vlog za imenovanje sodnih tolmačev v Uradnem listu Republike Slovenije ter na spletni strani ministrstva.

    Sodni tolmač lahko prične z delom, ko pred ministrom, pristojnim za pravosodje, izreče prisego. Imenovanje sodnega tolmača se vpiše v imenik sodnih tolmačev. Ministrstvo za pravosodje priskrbi sodnemu tolmaču štampiljko in izkaznico na njegove stroške. 

    Sodni tolmač se vpiše v imenik sodnih tolmačev, ki ga vodi ministrstvo, pristojno za pravosodje.

    Podrobneje

Priznavanje kvalifikacij

Za priznanje vaših v EU pridobljenih poklicnih kvalifikacij, so v RS predpisani naslednji postopki:

Čezmejno/občasno opravljanje poklica

Poklica v Sloveniji ne morete opravljati čezmejno ali občasno.