Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Strokovni delavec s področja varnosti pri delu

Med strokovnjaki, ki izvajajo prvo usposabljanje koordinatorjev pri izvajalcu prvih usposabljanj, mora biti tudi vsaj en strokovni delavec, ki ima najmanj visokošolsko izobrazbo prve stopnje tehnične smeri na področju varnosti pri delu ali njej enakovredno raven tehnične smeri na področju varnosti pri delu.

Strokovnjak mora imeti tudi opravljen strokovni izpit s področja stroke in opravljen prvi preizkus znanja za koordinatorje ter imeti potrdilo o opravljenih obdobnih usposabljanjih.

Pogoji

 • Koordinatorji za varnost in zdravje pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih se morajo strokovno usposabljati.

  Prvo usposabljanje opravi pri izvajalcu, ki je pridobil pooblastilo. Po opravljanem prvem usposabljanju koordinator opravi prvi preizkus znanja. Prvi preizkus znanja strokovne usposobljenosti koordinatorjev kandidati opravljajo pred strokovno komisijo na Inšpektoratu Republike Slovenije za delo.

  Prvi preizkus znanja obsega zagovor varnostnega načrta in dokumentacije ter poznavanje:

  • zakonodaje s področja varnosti in zdravja pri delu in s področja graditve objektov;
  • nalog koordinatorjev za varnost in zdravje pri delu;
  • preprečevanja tveganja za varnost in zdravje pri delu;
  • načinov usklajevanja varnosti pri delu v fazi priprave projekta;
  • načinov usklajevanja varnosti pri delu v fazi izvajanja projekta (dodatno za koordinatorje v fazi izvajanja projekta).

  Prvi preizkus znanja poteka pisno in ustno. Kandidat za koordinatorja najprej pisno odgovarja na vprašanja z zgoraj navedenih področij. Sledi ustni del, ki obsega ustni zagovor pisnega dela prvega preizkusa znanja in ustni zagovor varnostnega načrta in dokumentacije.

  Kandidata za opravljanje prvega preizkusa znanja izvajalec prijavi na inšpektorat. Inšpektorat pisno obvesti izvajalca o kraju in času opravljanja prvega preizkusa znanja kandidata.

  Kandidat, ki uspešno opravi preizkus znanja, prejme potrdilo, ki ga podpiše predsednik strokovne komisije.

  Stroške prvega preizkusa znanja krije izvajalec, ki je kandidata prijavil.

  Inšpektorat vodi evidenco koordinatorjev, v kateri se zavedejo zaporedna številka potrdila ter ime in priimek koordinatorja.

  Podrobneje

 • Koordinatorji se morajo tudi po opravljenem prvem preizkusu znanja še naprej stalno strokovno usposabljati, za kar se šteje udeležba na strokovnih seminarjih, posvetih in konferencah s področja zagotavljanja varnosti in zdravja delavcev na gradbiščih. Ti seminarji, posveti in konference morajo trajati vsaj štiri šolske ure.

  Program mora obsegati najmanj novosti na področju zakonodaje, ki ureja zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu na gradbiščih in eno od aktualnih tematik na področju zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu na gradbiščih.

  Koordinator mora vsakih pet let obnoviti znanje o varnosti  in zdravju pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih. Šteje se, da je koordinator obnovil znanje, če se je najmanj dvakrat v tekočem letu udeležil obdobnega usposabljanja, ki je bilo predhodno prijavljeno Inšpektoratu Republike Slovenije za delo (v nadaljnem besedilu: inšpektorat).

  Koordinator, ki se je stalno strokovno usposabljal, mora vsakih pet let na inšpektorat vložiti zahtevo za izdajo potrdila.

  Koordinatorjem, ki ne bodo vložili vloge za izdajo potrdila o udeležbi na obdobnih usposabljanjih pred pretekom roka že predhodno pridobljenega potrdila, bo veljavnost izdanega potrdila prenehala z dnem veljavnosti le-tega in bodo morali ponovno opravljati prvo usposabljanje in prvi preizkus znanja usposobljenosti.

  Če se koordinator ni udeležil vsaj dveh usposabljanj vsako tekoče leto, mora pred iztekom 5-letnega obdobja opraviti obdobni preizkus znanja. Obdobni preizkus znanja se opravlja v pisni obliki in obsega poznavanje veljavne zakonodaje s področja varnosti in zdravja pri delu. Koordinator se k preizkusu prijavi na inšpektorat, in sicer s predpisanim obrazcem.

  Koordinatorjem, ki se k obdobnem preizkusu znanja ne bodo prijavili pred pretekom roka veljavnosti potrdila o opravljenem prvem preizkusu znanja, bo veljavnost izdanega potrdila prenehala z dnevom veljavnosti le-tega in bodo morali ponovno opraviti prvo usposabljanje in prvi preizkus znanja usposobljenosti.

  Kandidat prejme novo potrdilo potem, ko imenovana komisija ugotovi udeležbo kandidata na obdobnih usposabljanjih in po plačilu prejetega računa.

  Podrobneje

Čezmejno/občasno opravljanje poklica

Poklica v Sloveniji ne morete opravljati čezmejno ali občasno.
Zadnja sprememba:
8. 9. 2021