Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Strokovni delavec za izvajanje rejskega programa

Strokovni delavec za izvajanje rejskega programa je zadolžen za pravilno izvajanje rejskega programa po navodilih strokovnega vodje.

Strokovni delavec opravlja meritve in preizkušanje lastnosti živali ter vrednosti in interpretira rezultate.

Strokovni delavec mora biti strokovno usposobljen za izvajanje rejskega programa

Pogoji

 • Strokovni delavec za izvajanje rejskega programa mora biti strokovno usposobljeni za izvajanje strokovnih nalog v živinoreji.

  Program strokovnega usposabljanja se izvaja z namenom nadgradnje, razširjanja in poglabljanja znanja za potrebe rejskih programov. Program vsebuje naslednje vsebine:

  • splošnja znanja s področja živinoreje,
  • preprečevanje parjenja v sorodu in raba plemenjakov,
  • nova znanja na področju izvajanja rejskih programov,
  • novosti na področju predpisov, ki urejajo živinorejo.

  Kandidat vloži prijavo pri izvajalcu usposabljanja.

  Program usposabljanja traja največ 8 šolskih ur.

  Po zaključku usposabljanja sledi preizkus preverjanja znanja. Izvajalci usposabljanj morajo razpisati najmanj tri roke preverjanja znanja. Preverjanje znanja se opravlja pisno in traja 45 minut.

  Izid preverjanja znanja se ocenjuje kot "opravil-a" ali "ni opravil-a". V primeru, da kandidat preizkusa znanja ne opravi v treh rokih, opravlja vsak naslednji preizkus pred tričlansko komisijo.

  Gradivo pripravi izvajalec usposabljanja v pisni obliki v slovenskem jeziku za vsakega udeleženca posebej.

  Stroške usposabljanja, preverjanja znanja in izdajanja uradnih potrdil nosi udeleženec sam ali organizacija, ki ga je na program napotila.

  Po opravljenem usposabljanju udeleženec prejme potrdilo o udeležbi in potrdilo o opravljenem preizkusu znanja.

  Program strokovnega usposabljanja se ga je potrebno udeležiti vsakih pet let in ga zaključiti s preizkusom znanja.

  Dokazila

  Potrdilo o udeležbi

  Potrdilo o opravljenem preizkusu znanja

  Pravne podlage

  Pristojni organ

  Kmetijski inštitut Slovenije

  Hacquetova ulica 17
  1000 Ljubljana

Čezmejno/občasno opravljanje poklica

Strokovni delavec za izvajanje rejskega programa ne sodi v storitveno direktivo. Čezmejno opravljanje poklica v tem primeru ni možno.
Zadnja sprememba:
8. 9. 2021