Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Testna postaje za pravilno delovanje mora imeti strokovnega vodjo, ki ima ustrezno izobrazbo in delovne izkušnje. Strokovni vodja mora biti usposobljen za opravljanje in vodenje nalog testnih postaj.

Strokovni vodja testnih postaj vodi in hkrati ima nadzor nad merjenjem in testiranjem lastnosti domačih živali za potrebe selekcijskih programov in potrebe primerjalnih testov ter za vrejo plemenjakov.

Pogoji

 • Strokovni vodja testnih postaj mora imeti najmanj univerzitetno izobrazbo s področja kmetijstva - smer zootehnika  ter najmanj 5 let delovnih izkušenj s področja selekcije živali.

  Dokazila

  Dokazilo o ustrezni izobrazbi:

  Kopija diplome

  Dokazila o ustreznih delovnih izkušnjah

  Pogodba o zaposlitvi s polnim delovnim časom ali pisna izjava pravne ali fizične osebe iz katere izhaja, da je posameznik pri njen opravljal storitve na s področja selekcije, v kateri sta navedeni vrsta in čas opravljanja takšnih storitev - original ali overjena fotokopija. Priložiti je potrebno tudi overjen prevod v slovenskem jeziku.

  Pravne podlage

 • Strokovni vodja mora biti strokovno usposobljen za izvajanje nalog testnih postaj.

  Program strokovnega izpopolnjevanja se izvaja z namenom nadgradnje, razširjanja in poglabljanja znanja za potrebe izvajanja rejskih programov. Program največ 16 šolskih ur in vsebuje  naslednje vsebine:

  • splošna znanja s področja živinoreje;
  • nova znanja na področju izvajanja rejskih programov;
  • novosti na področju predpisov, ki urejajo živinorejo;
  • nove metode ocenjevanja živali in napoved plemenske vrednosti;
  • posebnosti pri zajemanju, obdelavi in interpretaciji podatkov v živinoreji.

  Kandidat vloži prijavo pri izvajalcu usposabljanja.

  Po zaključku strokovnega izpopolnjevanja mora izvajalec usposabljanja razpisati najmanj tri roke preverjanja znanja. Preverjanje znanja se opravlja pisno in traja največ 45 minut.

  Izid preverjanje znanja se ocenjuje kot "opravil-a" ali "ni opravil-a". Če kandidat preverjanja znanja ne opravi v treh rokih, opravlja vsak naslednji preizkus znanja pred tričlansko komisijo.

  Gradivo pripravi izvajalec usposabljanja v pisni obliki v slovenskem jeziku za vsakega udeleženca posebej.

  Stroške usposabljanja, preverjanje znanja in izdajanja uradnih potrdil nosi udeleženec sam oziroma organizacija, ki ga je napotila..

  Po opravljenem usposabljanju udeleženec prejme potrdilo o udeležbi in potrdilo o opravljenem preizkusu znanja.

  Program usposabljanja se ga je potrebno udeležiti vsakih 5 let in ga zaključiti s preizkusom znanja.

  Dokazila

  Potrdilo o udeležbi in potrdilo o opravljenem preizkusu znanja.

  Pravne podlage

  Pristojni organ

  Kmetijski inštitut Slovenije

  Hacquetova ulica 17
  1000 Ljubljana

Čezmejno/občasno opravljanje poklica

Poklic strokovni vodja testnih postaj ne sodi v storitveno direktivo. Čezmejno opravljanje poklica v tem primeru ni možno.

Zadnja sprememba:
5. 8. 2020