Skoči do osrednje vsebine Republika Slovenija SPOT
Državni portal za poslovne subjekte

Informative Notice

Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Tehnični preglednik aktivne požarne zaščite

Preizkušanje vgrajenega sistema aktivne požarne zaščite sme opravljati izključno tehnični preglednik, naveden na pooblastilu izvajalca.

Tehnični preglednik mora izpolnjevati naslednje pogoje:

 • opravljen strokovni izpit za pooblaščenega inženirja elektrotehnične oziroma strojne stroke po predpisih o arhitekturni in inženirski dejavnosti,
 • opravljen splošni in posebni del strokovnega izpita iz varstva pred požarom,
 • ima kot pooblaščeni inženir pri izvajanju poklicnih nalog gradbenotehničnega projektiranja objektov najmanj pet let delovnih izkušenj s projektiranjem vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite, ki sodijo vsaj k dvema različnima skupinama vgrajenih sistemov ali najmanj pet let delovnih izkušenj kot tehnični preglednik vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite, ki je v zadnjih petih letih izvedel vsaj pet preizkusov, o katerih je bilo izdano poročilo o opravljenem preizkusu v skladu s predpisi o nadzoru vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite,
 • v zadnjih dveh letih pred opravljanjem poklica tehničnega preglednika opravljena usposabljanje vsaj iz dveh skupin vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite v skladu z navodilom o usposabljanju tehničnih preglednikov, ki ga izda Uprava RS za zaščito in reševanje in objavi na spletni strani.

Pogoji

 • Z izpitom se preveri, ali je kandidat usposobljen za samostojno opravljanje poklicnih nalog pooblaščenega inženirja s strokovnega področja, s katerega opravlja izpit, in ali obvlada osnovne zakonitosti metod in tehnik za opravljanje poklicnih nalog pooblaščenega inženirja s strokovnega področja, s katerega opravlja izpit.

  K strokovnemu izpitu lahko pristopi kandidat, ki ima poleg ustrezne izobrazbe pridobljene tudi praktične izkušnje pod mentorstvom pooblaščenega inženirja v trajanju najmanj dveh let po pridobljeni izobrazbi. Po popolni prijavi kandidat prejme obvestilo o popolni prijavi in račun za plačilo stroškov strokovnega izpita.

  K prijavi, ki jo kandidat pošlje na IZS mora kandidat predloži:

  • Potrdilo mentorja o pridobljenih praktičnih izkušnjah
  • Kandidat z rerefenčnimi deli:
   • podrobnejši opis treh referenčnih del iz gradbeno tehničnega projektiranja objektov / področja geodezije, ki jih boste predložili in pri katerih ste sodelovali kot projektant / geodet (opis mora obsegati polovico formata A4 za vsako referenco). Opis referenc podpiše in potrdi tudi mentor,
   • dokumentacijo treh zgoraj opisanih referenčnih del iz gradbeno tehničnega projektiranja objektov / področja geodezije predate ob prijavi na USB ključu
  • Kandidat brez referenčnih del:
   • Pisna izjava kandidata, da bo izdelal nalogo in razlog zakaj referenčni del ne more predložiti
   • Kratek opis vašega dela iz gradbeno tehničnega projektiranja objektov / področja geodezije (opis mora obsegati vsaj polovico strani A4 formata).
   • Overjeno potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu iz upravnega postopka, če boste uveljavljali priznanje ustnega dela izpita, ki se nanaša na splošni upravni postopek
  • Overjena fotokopija diplome - neobvezna priloga
   (Predlagamo vam, da prijavi predložite overjeno fotokopijo diplome, saj bo tako prijava k strokovnemu izpitu obravnavana takoj, v nasprotnem primeru pa se bo postopek prijave nadaljeval šele, ko bomo s strani  fakultete prejeli potrdilo, da se podatki o izobrazbi, ki ste jih podali v prijavi k strokovnemu izpitu, ujemajo z matično evidenco fakultete)

  Če je kandidat v prijavi na izpit navedel, da ne more predložiti referenčnih del in da bo izdelal pisno nalogo, ga pristojna služba IZS po prejemu plačila, obvesti o naslovu naloge, ki jo mora kandidat izdelati v 60 dneh. Kandidat, ki izdela pisno nalogo, lahko pristopi k izpitu le, če odda pisno nalogo najmanj 30 dni pred želenim razpisanim rokom za izpit - ustni del.

  Kandidati z referencami opravljajo samo ustni del izpita. Stroške izpita mora kandidat poravnati najmanj 30 dni pred razpisanim izpitnim rokom. IZS kandidata 15 dni pred izpitnim rokom povabi na ustni del izpita.

  Stroški:

  • opravljanje izpita: 850,00 EUR
  • opravljanje popravnega izpita: 350,00 EUR
  • opravljanje popravnega izpita po ZGO-1: 220,00 EUR

   

  Dokazila

  • Potrdilo IZS o opravljenem izpitu, ki je javna listina - kopija

  Pravne podlage

  Pristojni organ

 • 1) Ima kot pooblaščeni inženir pri izvajanju poklicnih nalog gradbenotehničnega projektiranja objektov najmanj pet let delovnih izkušenj s projektiranjem vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite, ki sodijo vsaj k dvema različnima skupinama vgrajenih sistemov iz prvega odstavka 2. člena tega pravilnika,

  ALI

  2) ima najmanj pet let delovnih izkušenj kot tehnični preglednik vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite, ki je v zadnjih petih letih izvedel vsaj pet preizkusov, o katerih je bilo izdano poročilo o opravljenem preizkusu v skladu s predpisi o nadzoru vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite.

  Dokazila

  Pod 1)

  Predložitev podatkov o vsaj petih načrtih strojnih ali električnih inštalacij, ki jih je oseba izdelala kot pooblaščeni inženir, če so izpolnjeni še naslednji pogoji:

  • da so bili načrti izdelani v neprekinjenem petletnem obdobju, ki se ni končalo več kot pet let pred vložitvijo vloge za izdajo pooblastila;
  • da so načrti sestavni del projektne dokumentacije o gradnji objekta, ki vsebuje študijo požarne varnosti ali drugo vrsto elaborata požarne varnosti oziroma načrt, v katerem so načrtovane zahteve požarne varnosti za vgrajeni sistem aktivne požarne zaščite,
  • da je v načrtih električnih inštalacij in električne opreme projektiran vsaj po en vgrajeni sistem aktivne požarne zaščite iz drugega odstavka in vsaj po en sistem iz petega odstavka 2. člena Pravilnika o nadzoru vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite, v načrtih strojnih inštalacij in strojne opreme pa je projektiran vsaj po en vgrajeni sistem aktivne požarne zaščite iz četrtega odstavka in vsaj po en sistem iz petega odstavka 2. člena Pravilnika o nadzoru vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite.

  Pod 2)

  Predložitev podatkov o petih poročilih o opravljenem preizkusu, izdanih v skladu s predpisi o nadzoru vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite, ki jih je tehnični preglednik izvedel v zadnjih petih letih.

  Pravne podlage

  Pristojni organ

  Uprava RS za zaščito in reševanje

  Vojkova cesta 61
  1000 Ljubljana

 • Strokovni izpit iz varstva pred požarom je sestavljen iz splošnega in posebnega dela.

  Splošni del zajema normativno ureditev področja, osnove gorenja in gašenja, preventivne ukrepe ter aktivne ukrepe varstva pred požarom. Posebni del strokovnega izpita obsega izdelavo in zagovor pisne naloge, ki obsega program usposabljanja zaposlenih, izdelavo požarnega reda, požarnega načrta ter načrta evakuacije.

  Cena strokovnega izpita znaša:

  • preizkus znanja ali splošni del strokovnega izpita 125 evrov,
  • splošni in posebni del strokovnega izpita 155 evrov,
  • posebni del strokovnega izpita ali ponavljanje posebnega dela izpita 50 evrov ter
  • ponavljanje enega predmeta splošnega dela strokovnega izpita ali preizkusa znanja 50 evrov.

  Dokazila

  • Kopija višješolske diplome, če gre za izvajanje ukrepov varstva pred požarom v objektih z zelo majhno ali majhno požarno ogroženostjo, oziroma najmanj visokošolsko izobrazbo prve stopnje ali visokošolsko strokovno izobrazbo ali podobno izobrazbo, če gre za izvajanje ukrepov varstva pred požarom v objektih s srednjo ali višjo požarno ogroženostjo.

  Pravne podlage

  Pristojni organ

  Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje

  Vojkova cesta 61
  1000 Ljubljana

 • Zaradi ohranjanja, posodabljanja in širjenja strokovnega znanja ter seznanjanja z novimi predpisi, tehničnimi standardi in smernicami s področja načrtovanja, vgradnje in preizkušanja sistemov aktivne požarne zaščite mora izvajalec preizkusov tehničnemu pregledniku omogočiti letna strokovna usposabljanja.

  Tehnični preglednik se mora vsako leto usposabljati vsaj iz dveh skupin vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite v skladu z navodilom o usposabljanju tehničnih preglednikov, ki ga izda uprava in objavi na spletni strani.

  Izvajalec preizkusov, ki je pooblaščen za preizkušanje vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite, mora za tehnične preglednike prvič zagotoviti strokovna usposabljanja do konca koledarskega leta, v katerem je Uprava RS za zaščito in reševanje izdala in objavila navodilo na spletni strani.

  Pravne podlage

  Pristojni organ

  Uprava RS za zaščito in reševanje

  Vojkova cesta 61
  1000 Ljubljana

Priznavanje kvalifikacij

Za priznanje vaših v EU pridobljenih poklicnih kvalifikacij, so v RS predpisani naslednji postopki:

Čezmejno/občasno opravljanje poklica

Poklic lahko v Sloveniji opravljate čezmejno ali občasno. Pred prvim opravljanjem morate pridobiti dovoljenje pri pristojnem organu.