Vsebinska podpora

Na specifična vprašanja vam bodo najlažje odgovorili na ustanovi, ki je pristojna za določen postopek.

Zavod za zdravstveno zavarovanje (ZZZS)

Postopki, za katere se nudi pomoč:

 • Prijava oseb v obvezna socialna zavarovanja (M-1)
 • Prijava sprememb podatkov o obveznih soc. zavarovanjih na odprtih zavarovanjih (M-3)
 • Odjava oseb iz obveznih socialnih zavarovanj (M-2)
 • Prijava zavarovanja za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni (M12)
 • Odjava zavarovanja za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni (M12)
 • Oddaja zahtevka za nadomestilo plače
 • Vloga za potrdilo A1
 • Vloga za predčasno prekinitev veljavnosti potrdila A1
 • Prenos e-bolniških listov – eBOL

Dosegljivost:

 • ponedeljek, torek: od 8.00 do 15.00
 • sreda: od 8.00 do 17.00
 • četrtek: od 8.00 do 15.00
 • petek: od 8.00 do 13.00

Seznam območnih enot in izpostav

Kontakti za vsebinsko pomoč ZZZS

Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES)

Postopki, za katere se nudi pomoč:

 • vpis podjetnikov v Poslovni register Slovenije (PRS)
 • določitev dejavnosti poslovnih subjektov po SKD
 • vpis poslovnih enot gospodarskih družb, ki niso podružnice, v PRS

Kontaktni podatki za pomoč:

e-pošta: info@ajpes.si

Dosegljivost:

 • ponedeljek, torek in četrtek: od 8.00 do 15.00
 • sredo od 8.00 do 17.00
 • petek od 8.00 do 13.00

Kontakti za vsebinsko pomoč AJPES

Obrtna zbornica Slovenije (OZS)

Postopki, za katere se nudi pomoč:

 • Postopek oddaje vloge za pridobitev obrtnega dovoljenja
 • Postopek oddaje vloge za spremembo obrtnega dovoljenja
 • Postopek oddaje vloge za izbris iz obrtnega registra
 • Postopek oddaje vloge za pridobitev dvojnika obrtnega dovoljenja
 • Postopek oddaje vloge za pridobitev evropskega potrdila za obrtnike

Kontaktni podatki za pomoč:

 • e-pošta: evem@ozs.si
  telefonska številka: 01 58 30 570 (Mateja Loparnik Učakar)

Dosegljivost:

 • ponedeljek, torek, sreda in četrtek: od 8.00 do 15.00
 • petek: od 8.00 do 12.00

Uporabniki storitev se lahko obrnete tudi na katerokoli drugo območno obrtno-podjetniško zbornico, kjer so vam na voljo referenti točk SPOT Registracija.

Finančna uprava Republike Slovenije (FURS)

Postopki, za katere se nudi pomoč:

 • Vpis v davčni register
 • Obvestilo o izbranem davčnem obdobju in izračun predvidene davčne osnove (DO in IPDO)
 • Zahtevek za izdajo identifikacijske številke (DDV-P2)

Dosegljivost:

 • ponedeljek: od 8.00 do 12.00 in od 13.00 do 15.00
 • torek: od 8.00 do 12.00 in od 13.00 do 15.00
 • sreda: od 7.00 do 12.00 in od 13.00 do 17.00
 • petek: od 8.00 do 13.00

Kontaktni podatki za vsebinsko pomoč:

Ime Kontaktni podatki
Klicni center za poslovne subjekte 08 200 10 03
Klicni center za DDV 08 200 10 02
Tehnična pomoč eDavki 01 400 01 45
sd.fu@gov.si

Sodišča

Postopki, za katere se nudi pomoč:

 • Vpis družb v sodni register
 • Vpis sprememb družb v sodnem registru
 • Izbris družb iz sodnega registra

Dosegljivost:

 • vsak dan od 9.00 do 12.00, v ponedeljek in sredo tudi od 14.00 do 16.30

Kontaktni podatki za vsebinsko pomoč:

Okrožno sodišče Kontaktni podatki
Okrožno sodišče Celje 03 427 53 62, g. Leskovšek
03 427 53 63, g. Vrbovšek
03 427 53 64, g. Osetič
03 427 53 65, g. Križnik
Okrožno sodišče Koper 05 668 33 37
Okrožno sodišče Kranj 04 271 12 51
Okrožno sodišče Ljubljana 01 366 44 44, srg.ozlj@sodisce.si
Okrožno sodišče Maribor 02 234 72 51
02 234 72 50
02 234 72 16
Okrožno sodišče Murska Sobota 02 535 29 23
02 535 29 24
Okrožno sodišče Nova Gorica 05 353 16 84
Okrožno sodišče Novo mesto 07 338 11 04
Okrožno sodišče Krško 07 488 17 16
Okrožno sodišče Ptuj 02 748 08 27
Okrožno sodišče Slovenj Gradec 02 884 68 50
02 884 68 51

Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (ZPIZ)

Postopki, pri katerih se nudi pomoč (za samostojne podjetnike):

 • Pokojninsko in invalidsko zavarovanje samostojnih podjetnikov in družbenikov-poslovodnih oseb
 • Pokojninsko in invalidsko zavarovanje oseb v delovnem razmerju pri samostojnih podjetnikih, pri osebah, ki opravljajo drugo dovoljeno dejavnost in pri pravnih osebah
 • Posredovanje podatkov na obrazcih M-4 za matično evidenco
 • Uveljavljanje pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja

Kontaktni podatki za pomoč:

Stranke lahko na splošna vprašanja dobijo pojasnila na Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (ZPIZ), in sicer: 

 • po telefonu v poslovnem času,
 • osebno v času uradnih ur.

Kontaktni podatki za vsebinsko pomoč ZPIZ

Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje (ZRSZ)

Postopki, za katere se nudi pomoč:

 • Prijava potrebe po delavcu
 • Pridobitev delovnega dovoljenja za tuje državljane po bilateralnem sporazumu z BiH in po bilateralnem sporazumu s Srbijo

Kontaktni podatki za pomoč:

Dosegljivost:

 • ponedeljek, torek, četrtek: od 8.00 do 15.00
 • sreda: od 8.00 do 17.00
 • petek: od 8.00 do 13.00

Ministrstvo za zdravje (MZ)

Postopki, za katere se nudi pomoč:

 • Pridobitev dovoljenja za prodajo tobaka, tobačnih in povezanih izdelkov
 • Pridobitev dvojnika dovoljenja za prodajo tobaka, tobačnih in povezanih izdelkov

Dosegljivost:

 • ponedeljek, torek, sreda in četrtek: od 9.00 do 15.30
 • petek: od 9.00 do 14.30

Kontaktni podatki za pomoč:

Ministrstvo za okolje in prostor (MOP)

Postopki, za katere se nudi pomoč:

 • Pridobitev naravovarstvenega soglasja ali naravovarstvenih pogojev
 • Pridobitev potrdila EU za trgovanje z živalmi in rastlinami ter njihovih delov ali izdelkov iz njih
 • Pridobitev dovoljenja za uvoz, izvoz in ponovni izvoz (CITES)
 • Pridobitev dovoljenja za izjemna ravnanja z živalmi zavarovanih vrst
 • Pridobitev dovoljenja za gojitev živali prostoživečih vrst
 • Pridobitev dovoljenja za izjemna ravnanja v podzemnih jamah
 • Postopek predhodne presoje vplivov na okolje

Kontaktni podatki za pomoč:

Uradne ure:

 • ponedeljek: od 9.00 do 12.00
 • sreda: od 9.00 do 12.00 in od 14.00 do 16.00
 • petek: od 9.00 do 12.00

Občine

Postopki, za katere se nudi pomoč:

 • Prijava obratovalnega časa gostinskega obrata/kmetije
 • Sprememba lastništva ali uporabnika nepremičnine za napoved odmere NUSZ
 • Pridobitev potrdila o predkupni pravici
 • Dovoljenje za zaporo ceste
 • Pridobitev soglasja občine, lastnice zemljišča ob prireditvi
 • Pridobitev odločbe o komunalnem prispevku
 • Pridobitev mnenja na izdelano projektno dokumentacijo za gradnjo v varovanem pasu prometne površine
 • Pridobitev dovoljenja za začasno čezmerno obremenitev okolja s hrupom

POMEMBNO:

Prek portala SPOT je mogoče oddati le določene vloge in le za nekatere občine. Preverite seznam, katere občine omogočajo oddajo elektronskih vlog prek portala SPOT.

Za vsebinsko podporo v zvezi s postopkom se obrnite na vašo občino.

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT)

Postopki, za katere se nudi pomoč:

 • Pridobitev položaja točke SPOT Registracija

Kontaktni podatki za pomoč:

Dosegljivost:

 • ponedeljek, torek, sreda in četrtek: od 9.00 do 15.30
 • petek: od 9.00 do 14.30

Inšpektorat RS za delo (IRSD)

Postopki, za katere se nudi pomoč:

 • Obvestilo o delu na domu

Kontaktni podatki za pomoč:

Dosegljivost:

 • od ponedeljka do petka: od 9.00 do 11.00

Javna agencija Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke (JAZMP)

Postopki, za katere se nudi pomoč:

 • Registracija poslovnih subjektov z dejavnostjo na področju medicinskih pripomočkov

Kontaktni podatki za pomoč:

Dosegljivost:

 • torek: od 9.00 do 12.00
 • sreda: od 9.00 do 12.00 in od 14.00 do 16.00
 • četrtek: od 9.00 do 12.00

Urad vlade za komuniciranje (UKOM)

Postopki, za katere se nudi pomoč:

 • Pridobitev dovoljenja za promocijsko uporabo znamke I feel Slovenia

Kontaktni podatki za pomoč:

mag. Polona Prešeren, kontaktna oseba skrbnika znamke I feel Slovenia

Dosegljivost:

 • od ponedeljka do četrtka: od 9.00 do 15.30
 • petek: od 9.00 do 15.00
Zadnja sprememba:
16. 9. 2021