Skoči do osrednje vsebine Republika Slovenija SPOT
Državni portal za poslovne subjekte

Odjavo iz obveznih socialnih zavarovanj kot zavezanec za prijavo (delodajalec, samostojni podjetnik, družbenik, ki je poslovodna oseba) vložite na obrazcu M-2.

Odjavo vložite, ko niso več izpolnjeni pogoji za zavarovanje (npr. prenehanje/odpoved pogodbe o zaposlitvi) ali ko razveljavljate obstoječe zavarovanje.

Obstoječe zavarovanje se razveljavi, če je bilo naknadno ugotovljeno, da ni pogojev za zavarovanje oziroma da je bil z obrazcem M-1 prijavljen napačen podatek v naslednjih rubrikah:

 • Registrska številka,
 • EMŠO zavarovanca,
 • Datum začetka zavarovanja,
 • Podlaga za zavarovanje,
 • Delovni/zavarovalni čas zavarovanca,
 • Polni delovni/zavarovalni čas zavezanca.

Če je bil sporočen napačen podatek, morate kot zavezanec za prijavo istočasno z vložitvijo obrazca M-2 vložiti tudi novo prijavo v obvezna socialna zavarovanja (obrazec M-1) s pravilnimi podatki.

Z obrazcem M-2 in istočasno vložitvijo obrazca M-1 sporočite tudi spremembo podatka v naslednjih rubrikah:

 • EMŠO zavarovanca,
 • Podlaga za zavarovanje,
 • Delovni/zavarovalni čas zavarovanca,
 • Polni delovni/zavarovalni čas zavezanca.

Kje in kako oddati vlogo?

OBVEZNO elektronsko prek portala SPOT:

 • Zavezanci za prijavo, ki ste kot poslovni subjekti vpisani v Poslovni register Slovenije (npr. gospodarska družba, samostojni podjetnik, oseba, ki samostojno opravlja poklicno dejavnost, zavod),
 • Prek portala SPOT lahko obvezna socialna zavarovanja zase ureja tudi družbenik gospodarske družbe ali ustanovitelj zavoda, ki je poslovodna oseba.

Osebno na točki SPOT:

 • Zavezanci za osebe v delovnem razmerju po šifri podlage za zavarovanje 001 urejate tudi na točki SPOT.
 • Samostojni podjetniki zase in za svoje delavce (šifra podlage za zavarovanje 005 in 013).

Osebno ali po pošti na ZZZS:

 • Fizične osebe (npr. kmeti, člani njihovih gospodarstev in druge osebe, ki v Sloveniji opravljajo kmetijsko dejavnost kot edini ali glavni poklic)
 • Osebno ali po pošti na ZZZS lahko obvezna socialna zavarovanja zase ureja tudi družbenik gospodarske družbe ali ustanovitelj zavoda, ki je poslovodna oseba.

  Zavezanec za prijavo - fizična oseba za odjavo uporabi elektronsko oblikovan obrazec M-2 (PDF). Taka oblika omogoča, da ga na računalniku izpolnite in izpolnjenega natisnete, ali pa natisne prazen obrazec in ga ročno izpolnite. V obrazec vpišite podatke za osebo, ki jo odjavljate iz obveznih socialnih zavarovanj.

  Izpolnjen obrazec pošljete po pošti ali vložite osebno na katerikoli območni enoti ali izpostavi ZZZS

Rok za odjavo

Rok za odjavo iz zavarovanj na obrazcu M-2 je osem dni od prenehanja pogojev za zavarovanje oz. ugotovitve, da so bili sporočeni napačni podatki v določenih rubrikah, ki se lahko popravijo le z vložitvijo odjave in nove prijave v zavarovanje.

Če se obrazec M-2 vloži zaradi popravka ali spremembe podatka v rubrikah, ki se lahko popravijo ali spremenijo samo z vložitvijo tega obrazca in sočasno vložitvijo obrazca M-1 (prijave v obvezna socialna zavarovanja), je rok za odjavo osem dni od ugotovitve napake v kateri od teh rubrik, oziroma od dne spremembe podatka v kateri od teh rubrik.

Kot delodajalec lahko vložite odjavo iz obveznih socialnih zavarovanj za delavca, kateremu preneha pogodba o zaposlitvi na podlagi sporazuma oz. odpovedi pogodbe o zaposlitvi s strani delavca in izpolnjuje pogoje za priznanje pravice do starostne ali predčasne pokojnine ter je vložil zahtevo za njeno priznanje, do največ 30 dni pred prenehanjem delovnega razmerja.

OPOZORILO

Postopka odjave iz obveznih socialnih zavarovanj ni možno opravljati na portalu SPOT ali na točki SPOT, če je poslovni subjekt, ki je zavezanec za prijavo, že izbrisan iz sodnega registra oz. Poslovnega registra Slovenije.

Ker je možno odjavo vložiti tudi do 30 dni pred datumom prenehanja zavarovanja, naj zavezanec za prijavo v takih primerih odjave na portalu SPOT ali na točki SPOT vloži pred predvidenim datumom izbrisa iz registra, pri tem pa pod opombe obrazca M-2 vpiše, da gre za odjavo zaradi izbrisa in navede datum predvidenega izbrisa. Po izbrisu iz registra je možno odjave vložiti le še po pošti ali neposredno na katerikoli območni enoti ali izpostavi ZZZS na papirnatem obrazcu M-2.

Kdaj prenehajo pogoji za zavarovanje po posamezni šifri podlage za zavarovanje, katera dokazila je potrebno priložiti odjavi in opis postopka izpolnjevanja odjave iz obveznih socialnih zavarovanj prek portala SPOT, si lahko preberete v navodilu za izpolnjevanje obrazca M-2 .