Skoči do osrednje vsebine Republika Slovenija SPOT
Državni portal za poslovne subjekte

Z obrazcem M-1 se:

 • prek portala SPOT opravi:
  • prijava delavca v obvezna socialna zavarovanja,
  • prijava samostojnega podjetnika in družbenika gospodarske družbe ali ustanovitelja zavoda, ki je poslovodna oseba v obvezna socialna zavarovanja
  • sprememba podatkov na že vloženem obrazcu M-1 (odprtem zavarovanju), ki jih ni dovoljeno spreminjati z obrazcem M-3, pri čemer morate zavezanci za prijavo hkrati z novim obrazcem M-1 vložiti še obrazec M-2, s katerim razveljavite prejšnjo prijavo z nepravilnimi podatki, oziroma zaključite zavarovanje zaradi spremenjenih podatkov.
 • v papirni obliki na ZZZS ali po pošti opravi:
  • prijava fizične osebe (npr. kmeta) v obvezna socialna zavarovanja
  • prijava družbenika gospodarske družbe ali ustanovitelja zavoda, ki je poslovodna oseba v obvezna socialna zavarovanja
 • Prijavo podatkov v obvezna socialna zavarovanja na obrazcu M-1 mora zavezanec za prijavo vložiti v osmih dneh od nastanka pravnega razmerja, ki je podlaga za zavarovanje. Prijavo v zavarovanje se lahko vloži tudi pred nastankom pravnega razmerja, ki je podlaga za zavarovanje, in sicer največ 30 dni pred nastankom pravnega razmerja.

 

 • Izjema od zgornjega pravila velja za prijavo delavca. Po drugem odstavku 45. člena Zakona o matični evidenci zavarovancev in uživalcev pravic iz obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja (ZMEPIZ-1) mora biti prijava za delavca v delovnem razmerju vložena z dnem nastopa dela po pogodbi o zaposlitvi, vendar najkasneje pred začetkom opravljanja dela. V primeru, ko delavec tega dne iz opravičljivih razlogov ne začne z delom, mora biti prijava vložena najkasneje tistega dne, ki je kot dan nastopa dela dogovorjen v pogodbi o zaposlitvi.

Kje in kako oddati vlogo?

OBVEZNO elektronsko prek portala SPOT:

 • Zavezanci za prijavo, ki ste kot poslovni subjekti vpisani v Poslovni register Slovenije (npr. gospodarska družba, samostojni podjetnik, oseba, ki samostojno opravlja poklicno dejavnost, zavod),
 • Prek portala SPOT lahko obvezna socialna zavarovanja zase ureja tudi družbenik gospodarske družbe ali ustanovitelj zavoda, ki je poslovodna oseba.

Osebno na točki SPOT:

 • Zavezanci za osebe v delovnem razmerju po šifri podlage za zavarovanje 001 urejate tudi na točki SPOT.
 • Samostojni podjetniki zase in za svoje delavce (šifra podlage za zavarovanje 005 in 013).

Osebno ali po pošti na ZZZS:

 • Fizične osebe (npr. kmeti, člani njihovih gospodarstev in druge osebe, ki v Sloveniji opravljajo kmetijsko dejavnost kot edini ali glavni poklic)
 • Osebno ali po pošti na ZZZS lahko obvezna socialna zavarovanja zase ureja tudi družbenik gospodarske družbe ali ustanovitelj zavoda, ki je poslovodna oseba.

  Zavezanec za prijavo - fizična oseba za prijavo uporabi elektronsko oblikovan obrazec M-1 (PDF). Taka oblika omogoča, da ga na računalniku izpolnite in izpolnjenega natisnete, ali pa natisne prazen obrazec in ga ročno izpolnite. V obrazec vpišite podatke za osebo, ki jo prijavljate v obvezna socialna zavarovanja.

  Izpolnjen obrazec pošljete po pošti ali vložite osebno na katerikoli območni enoti ali izpostavi ZZZS

Prijava delavca

Po sklenitvi pogodbe o zaposlitvi morate kot delodajalec prijaviti delavca  v obvezna socialna zavarovanja. Prijavi priložite pogodbo o zaposlitvi, če gre za prijavo delavca, ki je v pogodbenem razmerju. 

Rok za prijavo

Kot delodajalec morate delavca prijaviti v obvezna socialna zavarovanja z dnem nastopa dela po pogodbi o zaposlitvi, vendar najkasneje pred začetkom opravljanja dela. Če delavec tega dne iz opravičljivih razlogov ne začne z delom, mora biti prijava vložena najkasneje tistega dne, ki je kot dan nastopa dela dogovorjen v pogodbi o zaposlitvi.

Prijava za samostojnega podjetnika in družbenika, ki je poslovodna oseba

V obvezna socialna zavarovanja morate biti vključeni tudi samostojni podjetniki in družbeniki, ki ste poslovodne osebe, če niste zavarovani po drugi, prednostni podlagi za polni delovni čas.

Obveznost zavarovanja za samostojnega podjetnika nastopi:
 • z dnem registracije v Poslovnem registru Slovenije, če ob registraciji ni zavarovan po prednostni podlagi za polni delovni čas (zavarovanje iz naslova delovnega razmerja). Če je zavarovan iz naslova delovnega razmerja za krajši delovni čas od polnega, se mora za razliko do polnega delovnega časa zavarovati iz naslova s.p.;
 • z naslednjim dnem po prenehanju zavarovanja iz naslova delovnega razmerja za polni delovni čas, če je bil ob registraciji zavarovan po tej prednostni podlagi.
Obveznost zavarovanja za družbenika, ki je poslovodna oseba, nastopi:
 • z dnem vpisa v sodni register kot družbenik in poslovodna oseba, če ob vpisu ni zavarovan po drugi prednostni podlagi za polni delovni čas (zavarovanje iz naslova delovnega razmerja ali iz naslova samostojnega opravljanja gospodarske ali druge dovoljene dejavnosti). Če je zavarovan po drugi prednostni podlagi za krajši delovni čas od polnega, se mora za razliko do polnega delovnega časa zavarovati iz naslova statusa družbenika in poslovodne osebe;
 • z naslednjim dnem, ko preneha zavarovanje po drugi prednostni podlagi, če je bil ob vpisu zavarovan po drugi prednostni podlagi za polni delovni čas.
Rok za prijavo

Samostojni podjetniki in družbeniki, ki ste poslovodne osebe, morate prijavo v obvezna socialna zavarovanja vložiti v roku osem dni od dne, ko nastopi obveznost zavarovanja.

Sprememba podatkov z obrazcem M-1 prek portala SPOT

Zavezanci za prijavo lahko z obrazcem M-1 popravljate oziroma spreminjate sledeče podatke:

 • Registrska številka,
 • EMŠO zavarovanca,
 • Datum pričetka zavarovanja,
 • Podlaga za zavarovanje,
 • Delovni/zavarovalni čas zavarovanca,
 • Polni delovni/zavarovalni čas zavezanca.

Opisi šifer podlag za zavarovanje, pogoji za zavarovanje, dokazila, ki jih je potrebno pri prijavi preveriti oziroma priložiti in sam postopek izpolnjevanja prijave v obvezna socialna zavarovanja prek portala SPOT so opisani v navodilu za izpolnjevanje obrazca M-1.

Prijava v obvezna socialna zavarovanja kmetov

Prijava v obvezna socialna zavarovanja je za kmete, člane njihovih gospodarstev in druge osebe, ki v Sloveniji opravljate kmetijsko dejavnost kot edini ali glavni poklic, odvisna od vaših dohodkov. Obvezno zdravstveno, pokojninsko in invalidsko se morate zavarovati, če je vaš dohodek iz osnovne kmetijske dejavnosti, pa tudi iz dopolnilnih dejavnosti, v preteklem letu (prijavljen v dohodninski napovedi) dosegel višino, ki je primerljiva z zneskom 60 % povprečne letne plače zaposlenih v Republiki Sloveniji, preračunane na mesec. Točen znesek določi minister, pristojen za kmetijstvo.

Do določitve tega zneska pa velja znesek, ki je določen z Odredbo o določitvi najnižjega dohodka kmečkega gospodarstva, ki je podlaga za vključitev v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje (Ur. list RS, št. 11/03) in je preračunan po tečaju zamenjave. Cenzus znaša 4.894,06 EUR.

Če kot kmet izpolnjujete pogoje za obvezno pokojninsko, invalidsko in zdravstveno zavarovanje, ste zavarovani tudi za starševsko varstvo in dolgotrajno oskrbo.

Dohodki iz osnovne kmetijske dejavnosti so:

 • Katastrski dohodek kmetijskih in gozdnih zemljišč
 • Povprečni znesek subvencij na zemljišča v uporabi
 • Potencialni tržni dohodki za proizvodnjo vina
 • 70% pavšalna ocena dohodka na panj
 • Povprečni znesek subvencij na panj

Dohodki iz dopolnilne dejavnosti so:

 • dobiček, ugotovljen na podlagi davčnega obračuna, ali
 • dohodek ugotovljen z upoštevanjem normiranih odhodkov v višini 70%.

Obvezno se kmetje zavarujete :

 • če imate zdravstveno sposobnost za opravljanje kmetijske dejavnosti, ki jo ugotavlja služba medicine dela,
 • če se ne šolate in niste uživalci predčasne, starostne, vdovske ali invalidske pokojnine,
 • če ob vložitvi prijave v zavarovanje dohodek iz kmetijske dejavnosti na zavarovanega člana dosega najmanj znesek, ki je primerljiv z zneskom 60% povprečne letne plače zaposlenih v Republiki Sloveniji, preračunane na mesec, ki ga določi minister, pristojen za kmetijstvo.

Kmetje, ki želite biti pokojninsko in invalidsko zavarovani iz kmetijske dejavnosti, a ne dosegate zgoraj omenjenih dohodkov, pa lahko prostovoljno vstopite v sistem obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja na osnovi izbrane osnove.

Prijava v obvezna socialna zavarovanja se vloži na obrazcu M-1, ki ga izpolni nosilec kmetijske dejavnosti; v obrazec vpiše podatke za osebo, ki jo prijavlja v obvezna socialna zavarovanja.

Izpolnjen obrazec pošljete po pošti ali vložite osebno na katerikoli območni enoti ali izpostavi ZZZS. Prijavi priložite potrdilo o zdravstveni sposobnosti za opravljanje kmetijske dejavnosti, ki ga pridobite na medicini dela ter dokazilo o vaših dohodkih.

Več o pokojninskem in invalidskem zavarovanju kmetov+