Skoči do osrednje vsebine Republika Slovenija SPOT
Državni portal za poslovne subjekte

Gre za družbo, ki vsebuje sestavine komanditne in delniške družbe. V komanditni delniški družbi najmanj en družbenik odgovarja za obveznosti družbe z vsem svojim premoženjem (komplementar), komanditni delničarji, ki imajo delež v osnovnem kapitalu, pa za obveznosti družbe ne odgovarjajo.

K.d.d. je družba, pri kateri najmanj en družbenik odgovarja za obveznosti družbe z vsem svojim premoženjem (komplementar), komanditni delničarji, ki imajo delež v osnovnem kapitalu, za obveznosti družbe do upnikov niso odgovorni.

Podrobnejše določbe o komanditni delniški družbi določa Zakon o gospodarskih družbah.

Ustanovitev komanditne delniške družbe

Postopek ustanovitve k.d.d. je podoben ustanovitvi d.d. Družba se ustanovi s sprejetjem statuta, ki ga mora sprejeti najmanj pet oseb.

Statut k.d.d. mora poleg podatkov, obveznih za statut d.d., vsebovati še:

  • ime in priimek ter prebivališče ali firmo in sedež vsakega komplementarja,
  • navedbo gotovinskih ali stvarnih vložkov komplementarjev po višini in vrsti.

Sestavni deli komanditne delniške družbe

a) Ustavnovitelji k.d.d.

Kot ustanovitelji k.d.d. se štejejo komplementarji (družbeniki, ki odgovarjajo za k.d.d. in jo upravljajo) in komanditni delničarji (komanditisti, ki vložijo in prevzamejo delnice), kar pomeni, da morajo pri ustanovitvi sprejeti in podpisati statut najmanj en komplementar in najmanj štirje komanditni delničarji ali komanditisti. Komplementarji imajo po zakonu status članov uprave oziroma direktorjev k.d.d.

b) Obvezni organi k.d.d.

Podobno kot pri d.d. ima tudi k.d.d. obvezne organe:

  • upravo,
  • skupščino in
  • fakultativni odbor komanditnih delničarjev.

Družba ima lahko tudi nadzorni svet oziroma ga mora imeti v primerih, ki jih določa zakon.

Če so komplementarji fizične osebe, opravljajo kot člani uprave funkcijo uprave po enakih načelih, kot to velja za d.d.

Obvezni organ k.d.d. je skupščina, ki jo sestavljajo komanditni delničarji.

Komplementarji nimajo pravice glasovati na skupščini, razen če so udeleženi pri osnovnem kapitalu in niso člani skupščine.