Skoči do osrednje vsebine Republika Slovenija SPOT
Državni portal za poslovne subjekte

Samostojni podjetnik je fizična oseba, ki na trgu samostojno opravlja pridobitno dejavnost v okviru organiziranega podjetja. Registracija s.p. je preprosta in zanjo ustanovitveni kapital ni potreben. To pa ne pomeni, da samostojni podjetnik ne potrebuje osnovnega kapitala. Razmisliti je potrebno, koliko odgovornosti je podjetnik pripravljen nositi, saj je kot gospodarski subjekt neomejeno odgovoren z vsem svojim premoženjem. Podjetnik je lahko posameznik, več oseb pa lahko deluje samo v obliki gospodarske družbe. Skupnosti samostojnih podjetnikov slovenska zakonodaja torej ne pozna.

Osnovne informacije

Status samostojnega podjetnika pridobite z vpisom v Poslovni register Slovenije (PRS). Znotraj Poslovnega registra Slovenije postopek vpisa podjetnika, sprememb podatkov in prenehanja opravljanja dejavnosti podjetnika vodi in o njem odloča AJPES.

Samostojni podjetnik ni pravna oseba. Za obveznosti iz poslovanja odgovarja s svojim osebnim premoženjem. Zakon o gospodarskih družbah (ZGD-1) namreč ne loči podjetniškega in osebnega premoženja.

 • Predlagan datum vpisa
  Datum vpisa v Poslovni register Slovenije lahko določite sami. Prijavo za registracijo s.p. morate vložiti en dan pred želenim datumom vpisa, lahko pa jo vložite največ en mesec pred želenim datumom vpisa. Ta mora biti poznejši od dneva vložitve prijave za vpis in krajši od enega meseca od dneva vložitve prijave za vpis.

 • Firmo in podatke o sedežu
  Firma s.p. je sestavljena iz označbe dejavnosti, ki mora biti v povezavi z glavno dejavnostjo, imena in priimka podjetnika ter označbe s.p.. Neobvezna sestavina je tudi fantazijsko ime (npr. Potepinka, ipd.).
  Za sedež je mogoče določiti kraj, kjer družba opravlja dejavnost, ali kraj, kjer se v glavnem vodijo njeni posli, ali kraj, kjer deluje poslovodstvo družbe.
 • Podatke o skrajšani firmi
  Pri tem morajo biti navedeni vsaj ime in priimek podjetnika ter označba s.p.
 • Podatki o podjetniku: ime in priimek, EMŠO, prebivališče in davčna številka.

 • Podatke o zastopniku: ime in priimek, EMŠO, prebivališče, davčna številka (če je zastopnik tujec mora imeti slovensko davčno številko, EMŠO pa ni obvezen).

 • Dejavnosti, ki jih bo podjetnik opravljal
  Iskanje šifre dejavnosti vam je na voljo na portalu SPOT preko orodja SKD seznam.

 • Podatke o drugih delih podjetnika kot enotah poslovnega registra v skladu z zakonom, ki ureja Poslovni register Slovenije.

Odprtje s.p.

Odprtje s.p. načeloma poteka v 3 korakih. Začnemo z vpisom v Poslovni register Slovenije (registracija), nato pa opravimo še prijavi na FURS ter v obvezna socialna zavarovanja.V nekaterih primerih je lahko korakov tudi več, kot, denimo, pri pridobitvi številke za DDV zavezanca.

Korak 1: Prijava v Poslovni register Slovenije

Za vpis v poslovni register je potrebno navesti 6 sklopov informacij:

 • Predlagan datum vpisa
  Ta mora biti poznejši od dneva vložitve prijave za vpis in krajši od enega meseca od dneva vložitve prijave za vpis.

 • Firmo in podatke o sedežu
  Firma s.p. je sestavljena iz označbe dejavnosti, ki mora biti v povezavi z glavno dejavnostjo, imena in priimka podjetnika ter označbe s.p.. Neobvezna sestavina je tudi fantazijsko ime (npr. Potepinka, ipd.).
  Za sedež je mogoče določiti kraj, kjer družba opravlja dejavnost, ali kraj, kjer se v glavnem vodijo njeni posli, ali kraj, kjer deluje poslovodstvo družbe.
 • Podatke o skrajšani firmi
  Pri tem morajo biti navedeni vsaj ime in priimek podjetnika ter označba s.p.
 • Podatki o podjetniku: ime in priimek, EMŠO, prebivališče in davčna številka.

 • Podatke o zastopniku: ime in priimek, EMŠO, prebivališče, davčna številka (če je zastopnik tujec mora imeti slovensko davčno številko, EMŠO pa ni obvezen).

 • Dejavnosti, ki jih bo podjetnik opravljal
  Iskanje šifre dejavnosti vam je na voljo na portalu SPOT preko orodja SKD seznam.

 • Podatke o drugih delih podjetnika kot enotah poslovnega registra v skladu z zakonom, ki ureja Poslovni register Slovenije.

Aplikacija v portalu preveri določene omejitve potencialnega podjetnika.

Če potencialni podjetnik ni lastnik objekta ali vsaj solastnik objekta na poslovnem naslovu, potrebuje tudi overjeno izjavo lastnika objekta, da mu dovoljuje poslovanje na tem naslovu. Izjavo lahko podpiše lastnik objekta tudi na točki SPOT, kjer se podjetje registrira.

Drugi korak za prijavo s.p. je prijava na FURS.

Korak 2: Prijava na FURS

Podjetnik mora v 8 dneh po vpisu v Poslovni register Slovenije sporočiti davčnemu uradu naslednje podatke:

 • število in lokacije poslovnih prostorov, ki se uporabljajo za opravljanje dejavnosti in pridobivanje prihodkov,
 • poslovne enote doma in v tujini,
 • kapitalske naložbe doma in v tujini,
 • številke računov v tujini,
 • povezane osebe,
 • osebo, ki vodi poslovne knjige,
 • način vodenja knjig in v zvezi s tem priglasitev ugotavljanja davčne osnove (npr. vodenje knjig po dejanskih stroških ali pa vodenje knjig z upoštevanjem normiranih odhodkov),
 • davčni obračun akontacije dohodnine od dohodka, doseženega z opravljanjem dejavnosti.

Korak 3: Prijava v obvezna socialna zavarovanja

V obvezna socialna zavarovanja morate biti vključeni tudi samostojni podjetniki in družbeniki, ki ste poslovodne osebe, če niste zavarovani po drugi, prednostni podlagi za polni delovni čas.

Pri prijavi ni potrebno dostavljati dokazil o izobrazbi, čeprav se ti podatki za vodenje statistike pri izpolnjevanju obrazca M-1 potrebujejo.

Sklep o registraciji (torej o vpisu v Poslovni register Slovenije) boste prejeli po pošti praviloma v dveh do treh dneh po predlaganem datumu vpisa oziroma na način, ki ste ga označili na prijavi.

Po tem, ko ste opravili te tri korake, ste tudi uradno postali samostojni podjetnik.

Čestitamo in vso srečo na vaši poslovni poti!

Prenos s.p.-ja na druge osebe

Podjetnik lahko prenese svoj s.p. na katerokoli fizično osebo.

Tujci in s.p.

Tujec se lahko skladno z Zakonom o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev samozaposli, v Republiki Sloveniji mora pridobiti le davčno številko. Vendar je potrebno upoštevati dejstvo, da samozaposlitev pomeni še obvezno vključitev v socialna zavarovanja, za kar pa je potrebno pridobiti enotno dovoljenje za samozaposlitev (ali dovoljenje za začasno prebivanje). Postopek za pridobitev enotnega dovoljenja se vodi na pristojni Upravni enoti.

Tujci, ki so državljani EU, EGP (Evropski gospodarski prostor) ali Švicarske konfederacije imajo prost dostop na slovenski trg dela. Registrirajo se kot samostojni podjetniki, ob registraciji predložijo veljaven osebni dokument, slovensko davčno številko, overjeno izjavo lastnika objekta. Pred registracijo je tujec dolžan pridobiti tudi slovensko EMŠO številko.   

Pri postopku registracije za samostojne podjetnike se omejitve iz 1. do 4. točke prvega odstavka 10a. člena Zakona o gospodarskih družbah (kazniva dejanja, neizpolnjene davčne obveznosti za osebo in družbe, v katerih ima delež višji od 25 %, zloraba identifikacije za namene DDV, prekrški v zvezi s plačilom za delo in zaposlovanjem na črno) preverjajo tudi za tujce. To pomeni, da mora tujec k prijavi za vpis s.p. predložiti tudi dokazila iz svoje države, da te omejitve ne obstajajo oziroma potrdila, da se določeno dejanje v njihovi državi ne šteje za prekršek ali kaznivo dejanje oziroma potrdilo, da takšna evidenca ne obstaja. Potrdila, izpisi oziroma druga dokazila morajo biti prevedena v slovenski jezik in ne smejo biti starejša od 60 dni.