Skoči do osrednje vsebine Republika Slovenija SPOT
Državni portal za poslovne subjekte

AJPES vpisuje v Poslovni register Slovenije tudi poslovne subjekte, ki se ustanovijo na podlagi zakona ali drugega predpisa in se ne vpišejo v noben drug register ter poslovne subjekte, ki se registrirajo z vpisom v primarni register ali uradno evidenco pri drugih registrskih organih. Poslovni subjekti za katere je AJPES izvedeni register so: društva, sindikati, politične stranke in fizične osebe, ki opravljajo registrirano dejavnost (npr. samostojni novinarji, odvetniki, nosilci dopolnilnih dejavnostih na kmetiji ipd.).

Vpis drugega subjekta v Poslovni register Slovenije

AJPES izvede vpis v Poslovni register Slovenije na podlagi popolne prijave in listin o vpisu v primarni register oziroma uradno evidenco, ki jo poslovni subjekt predloži najkasneje v 15 dneh po registraciji.  Poslovnemu subjektu določi enolično identifikacijo – matično številko, šifro glavne dejavnosti po standardni klasifikaciji dejavnosti in ga razvrsti v institucionalni sektor po standardni klasifikaciji institucionalnih sektorjev.

AJPES o vpisu v Poslovni register Slovenije, o vpisu sprememb podatkov in o izbrisu iz Poslovnega registra Slovenije izda obvestilo, ki ga posreduje poslovnemu subjektu. Obvestilo je podlaga za vpis dejavnosti v davčni register, odprtje transakcijskega računa, prijavo na javne razpise ipd.

AJPES na podlagi popolne prijave in ustreznih listin izvede tudi vpis sprememb podatkov poslovnega subjekta v Poslovni register Slovenije in izbris poslovnega subjekta iz Poslovnega registra Slovenije, ki jo poslovni subjekt predloži najkasneje v 15 dneh po nastanku spremembe.

AJPES lahko podatke poslovnih subjektov, ki so vpisani v primarni register ali uradno evidenco, ki jih sam določa ali jih pridobi od registrskega organa, spremeni po uradni dolžnosti. Prav tako lahko AJPES opravi izbris po uradni dolžnosti na podlagi podatkov registrskega organa.

Poslovni subjekti prijavo in listine predložijo osebno na izpostavah AJPES ali v elektronski obliki z uporabo kvalificiranega potrdila za elektronski podpis, izdanega tudi za namen avtentikacije.

Prijavo za vpis, spremembo ali izbris dela mora poslovni subjekt predložiti v 15 dneh po registraciji, ustanovitvi ali nastanku spremembe.

V prijavi mora poslovni subjekt navesti vse zahtevane podatke iz Prijave za druge poslovne subjekte oziroma Prijave za dele poslovnih subjektov.

Primarni registri in evidence

Registrski organ Register, evidenca Pravna podlaga
Ministrstvo za notranje zadeve Register društev Zakon o društvih
  Register podružnic tujih društev Zakon o društvih
  Register političnih strank Zakon o političnih strankah
  Evidenca ustanov Zakon o ustanovah
Ministrstvo za kulturo Razvid samostojnih novinarjev Zakon o medijih
  Razvid samozaposlenih v kulturi Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo
  Register cerkva in drugih verskih skupnosti Zakon o verski svobodi
Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport Razvid zasebnih športnih delavcev Zakon o športu
  Razvid poklicnih športnikov Zakon o športu
Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje Razvid zasebnih učiteljev oziroma vzgojiteljev Zakon o organiziranju in financiranju vzgoje in izobraževanja
  Register mladinskega sveta Slovenije in mladinskih svetov lokalnih skupnosti Zakon o mladinskih svetih
Ministrstvo za zdravje Register zasebnih zdravstvenih delavcev

Zakon o zdravstveni dejavnosti
Zakon o lekarniški dejavnosti

Ministrstvo za pravosodje Evidenca izvršiteljev Zakon o izvršbi in zavarovanju
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Register kmetijskih gospodarstev Zakon o kmetijstvu
  Evidenca ribičev Zakon o morskem ribištvu
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve in enake možnosti ter upravne enote Evidenca statutov sindikatov Zakon o reprezentativnosti sindikatov
Uprava RS za javna plačila Register proračunskih uporabnikov Zakon o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike
Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS Register zasebnih raziskovalcev Zakon o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti
Notarska zbornica Imenik notarjev Zakon o notariatu
Odvetniška zbornica Imenik odvetnikov Zakon o odvetništvu
Detektivska zbornica zbornica Evidenca detektivov Zakon o detektivski dejavnosti
Študentska organizacija Slovenije Register organizacijskih oblik Študentske organizacije Slovenije Zakon o skupnosti študentov