Skoči do osrednje vsebine Republika Slovenija SPOT
Državni portal za poslovne subjekte
Davčni register je register, v katerem so vpisani vsi zavezanci za davek. Vodi ga Finančna uprava Republike Slovenije.

Davčna številka

Z vpisom v davčni register vam je dodeljena davčna številka. Davčna številka je identifikacijska številka, ki se uporablja v zvezi z vsemi davki ter za enotno opredelitev in povezavo podatkov v davčnih evidencah, ki jih vodi Finančna uprava RS. Je osemmestna številka.

Vpis v davčni register ne pomeni vstopa v DDV sistem. Davčna številka zavezanca se razlikuje od identifikacijske DDV številke s predpono SI ter zahteva oddajo ločene vloge. Več o tem si preberite na https://spot.gov.si/sl/teme/davek-na-dodano-vrednost-ddv/

Kako se vpišete v davčni register?

V davčni register se vpišete po uradni dolžnostiVpis izvede finančni urad na podlagi podatkov iz Poslovnega registra Slovenije (PRS).

Ne glede na to, morate oddati podatke o:

  • številu in lokaciji poslovnih prostorov, ki se uporabljajo za opravljanje dejavnosti in pridobivanje prihodkov,
  • poslovnih enotah v tujini,
  • kapitalskih naložbah doma in v tujini,
  • številkah plačilnih računov v tujini,
  • povezanih osebah,
  • osebi, ki vodi poslovne knjige,
  • dnevu v mesecu za izplačilo plač (ta velja le za s.p.).

Te podatke lahko oddate hkrati s prijavo za vpis v Poslovni register Slovenije že ob samem postopku ustanovitve podjetja preko portala SPOT ali na točki SPOT.

Lahko pa jih Finančni upravi Republike Slovenije dostavite na obrazcu DR-03 ali DR-04 tudi pozneje, in sicer najkasneje v 8 dneh po vpisu v Poslovni register Slovenije (PRS):

Vpis samostojnega podjetnika v davčni register

Samostojni podjetnik za vpis dejavnosti v davčni register izpolni obrazec DR-03.

Samostojni podjetnik je fizična oseba, ki na trgu opravlja pridobitno dejavnost. Zato vam v primeru, da se vpišete v davčni register kot samostojni podjetnik, Finančna uprava Republike Slovenije ne dodeli nove davčne številke, ampak kot samostojni podjetnik uporabljate davčno številko, ki vam je bila dodeljena kot fizični osebi.

Več o postopku vpisa samostojnega podjetnika v davčni register+

Vpis pravne osebe v davčni register

Pravna oseba (npr. d.o.o., d.d.) za vpis v davčni register izpolni obrazec DR-04.

Kot pravna oseba se v postopku ustanovitve podjetja vpišete tudi v davčni register in pridobite (novo naključno določeno) davčno številko (navedena je na Sklepu o registraciji podjetja).

V primeru, da obrazec DR-04 (oziroma davčne podatke) predložite v roku 8 dni od vpisa v Poslovni register (PRS) in ne v postopku registracije, ne prejmete potrdila. Postopek se zaključi z vašo oddajo izpolnjenega obrazca.

Več o postopku vpisa pravne osebe v davčni register+

Prijava sprememb podatkov davčnemu organu

Vse spremembe podatkov, ki jih vsebuje vaša prijava za vpis v davčni register in jih davčni organ ne pridobi po uradni dolžnosti na podlagi podatkov iz drugih registrov in evidenc, morate javiti pristojnemu finančnemu uradu v osmih dneh po nastanku spremembe. To določa Zakon o finančni upravi - ZFU v 55. členu.

Več o prijavi sprememb podatkov davčnemu organu+