SPOT

Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Dovoljenje Urada za intelektualno lastnino

Dovoljenje za opravljanje dejavnosti kolektivnih organizacij pridobijo pravne osebe, ki izpolnjujejo predpisane pogoje za opravljanje te dejavnosti.

Vloga za pridobitev dovoljenja se vloži pri Uradu za intelektualno lastnino. V njej se navedejo firma ali ime, sedež in matična številka pravne osebe, ki vlaga vlogo, ter avtorske pravice, kategorije imetnikov pravic in vrsta avtorskih del, na katere se vloga nanaša. Vlogi je treba predložiti tudi zahtevane priloge.

 

Urad za intelektualno lastnino izda dovoljenje za kolektivno upravljanje avtorske pravice pravni osebi, če so vloga in predloženi dokumenti v skladu z Zakonom o kolektivnem upravljanju avtorske in sorodnih pravic (ZKUASP) in Zakonom o avtorski in sorodnih pravicah (ZASP) in če iz njih izhaja, da bo pravna oseba zagotovila učinkovito kolektivno upravljanje pravic.

 

V nasprotnem primeru Urad za intelektualno lastnino ne izda dovoljenja za kolektivno upravljanje avtorske pravice, prav tako pa ne izda dovoljenja za kolektivno upravljanje avtorske pravice pravni osebi, če gre za pravice, ki se obvezno kolektivno upravljajo, in je za isto vrsto avtorskih del in za iste pravice že izdano dovoljenje za kolektivno upravljanje avtorske pravice drugi kolektivni organizaciji.

Pogoji in dokazila

Navedeni pogoji veljajo za dejavnost Dejavnost kolektivnih organizacij na področju avtorske in sorodnih pravic

 • Statut kolektivne organizacije mora biti v skladu z Zakonom o kolektivnem upravljanju avtorske in sorodnih pravic. Statut kolektivne organizacije, ki je sestavljen v obliki notarskega zapisa mora (med drugim) določati:

  • ime oziroma firmo in sedež kolektivne organizacije ter njen poslovni naslov;
  • dejavnost kolektivne organizacije;
  • organe kolektivne organizacije in njihove pristojnosti;
  • število članov oziroma članic poslovodstva;
  • mandatno dobo članov poslovodstva in nadzornega odbora;
  • vrste avtorskih del in vrste avtorskih pravic, ki jih upravlja na teh delih; 
  • itd.

  Pravne podlage

 • Materialna podlaga zajema število članov oziroma članic in seznam imetnikov pravic, ki so pooblastili kolektivno organizacijo za upravljanje njihovih pravic, skupno število njihovih del, obseg uporabe del oziroma možno število uporabnikov, način in sredstva, s katerimi namerava kolektivna organizacija opravljati svojo dejavnost, sposobnost upravljanja pravic tujih imetnikov ter sprejeta pravila za zagotovitev učinkovitega kolektivnega upravljanja pravic.

  Dokazila

  • Pravila o delitvi zbranih avtorskih honorarjev
  • Pravila o uporabi nerazdeljenih zneskov avtorskih honorarjev
  • Pravila o politiki vlaganja avtorskih honorarjev v bančne depozite in uporabi teh prihodkov, če bo to izvajala
  • Pravila o stroških poslovanja
  • Pravila o namenskih skladih, če bodo oblikovani
  • Pravila o obvladovanju tveganj
  • Repertoar
  • Seznam članov oziroma članic (v nadaljnjem besedilu: član) in seznam imetnikov pravic, ki so pooblastili pravno osebo za upravljanje njihovih avtorskih pravic na avtorskih delih, pod pogojem, da bo pravna oseba dobila zahtevano dovoljenje, ter seznam teh pravic
  • V primeru obveznega kolektivnega upravljanja avtorske pravice s tujimi kolektivnimi organizacijami podpisana pisma o nameri ali sklenjene sporazume o zastopanju
  • Dokazila o sredstvih, s katerimi bo pravna oseba kolektivno upravljala avtorske pravice in
  • Sklep oseb, ki imajo upravljavske pravice, v skladu z zakoni, da soglašajo z vlogo za izdajo dovoljenja in se za čas statusa kolektivne organizacije odpovedujejo upravljavskim pravicam v pravni osebi v korist članov kolektivne organizacije.

  Pravne podlage

 • Dovoljenje za kolektivno upravljanje pravic, ki se lahko uveljavljajo le obvezno kolektivno, se izda, če za isto vrsto avtorskih del in za iste pravice še ni izdano dovoljenje za kolektivno upravljanje avtorskih pravic drugi kolektivni organizaciji.

  Pravne podlage

Register dovoljenj

Zadnja sprememba:
16. 11. 2022