Skoči do osrednje vsebine Republika Slovenija SPOT
Državni portal za poslovne subjekte

Informative Notice

Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Pooblastilo za izvajanje obratovalnega monitoringa odpadnih voda

Za izvajanje obratovalnega monitoringa odpadnih voda je treba pridobiti pooblastilo za izvajanje obratovalnega monitoringa odpadnih voda.

Izvajalec obratovalnega monitoringa odpadnih voda pridobi pooblastilo na podlagi  vloge pri Ministrstvu za okolje, podnebje in energijo. Vloga za pridobitev pooblastila mora vsebovati podatke o vlagatelju ter navedbo postopkov in parametrov v sklopu izvajanja prvih meritev ali obratovalnega monitoringa, na katere se nanaša vloga za pridobitev pooblastila,ter ustrezna dokazila. Po vsebinskem pregledu vloge in ugotovitvi, da so izpolnjeni vsi pogoji za izdajo, se izda pooblastilo za izvajanje obratovalnega monitoringa odpadnih voda.

Pooblastilo ali potrdilo velja šest let od dneva njegove pravnomočnosti.

Po pridobljenem pooblastilu ali potrdilu se izvajalec obratovalnega monitoringa vpiše v evidenco izvajalcev obratovalnega monitoringa, ki jo vodi Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo.

V evidenco se  po uradni dolžnosti vpiše pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki ima pravnomočno pooblastilo ali potrdilo ministrstva za izvajanje obratovalnega monitoringa. Oseba iz druge države članice, ki je v tej državi članici upravičena izvajati obratovalni monitoring, pridobi potrdilo ministrstva za vpis v evidenco, ki ga izda ministrstvo z odločbo, če dokaže, da je upravičena izvajati  monitoring na način, kot ga določa predpis ministra v petem odstavku 150. člena Zakona o varstvu okolja.

Ministrstvo odloči o odvzemu pooblastila za izvajanje prvih meritev in obratovalnega monitoringa ter izbrisu iz evidence izvajalcev obratovalnega monitoringa z odločbo, če:

 • pooblaščena oseba to sama zahteva,
 • pooblaščena oseba ne izpolnjuje več predpisanih pogojev,
 • so bile s kontrolnim monitoringom iz osmega odstavka 247. člena Zakona o varstvu okolja več kot dvakrat ugotovljene nepravilnosti pri izvajanju obratovalnega monitoringa ali
 • je ob preverjanju kakovosti monitoringa iz 2. in 3. točke drugega odstavka 152 člena Zakona o varstvu okolja ugotovilo kršitve, zaradi katerih obstaja utemeljen dvom o usposobljenosti izvajalca obratovalnega monitoringa.

Prav tako ministrstvo izda odločbo o izbrisu iz evidence izvajalcev obratovalnega monitoringa osebi iz druge države članice, če:

 • to sama zahteva,
 • ni več upravičena izvajati obratovalni monitoring v drugi državi članici,
 • so izpolnjeni razlogi iz 3. ali 4. točke 153. člena Zakona o varstvu okolja.

Pogoji in dokazila

Navedeni pogoji veljajo za dejavnost Prve meritve in izvajanje obratovalnega monitoringa odpadnih voda

 • Pooblastilo se lahko izda, če oseba izpolnjuje pogoje, ki jih določa 30. člen Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnega monitoringa odpadnih voda in 151. člen Zakona o varstvu okolja, in sicer:

  • ima pridobljeno akreditacijo za izvajanje postopkov vzorčenja odpadne vode in merjenja pretoka odpadne vode med vzorčenjem ter izvajanje merjenja oziroma preskušanja vseh osnovnih parametrov iz Pravilnika po metodah iz 17. člena Pravilnika,
  • ima pridobljeno akreditacijo za izvajanje preskušanja dodatnih parametrov iz Pravilnika po metodah iz 17. člena Pravilnika v obsegu, za katere prosi za pooblastilo, razen parametrov, za katere je v prilogi 2 Pravilnika označeno, da akreditacija ni potrebna,
  • ima laboratorij, ki uporablja sistem vodenja kakovosti v skladu s standar­dom SIST EN ISO/IEC 17025 ali drugim enakovrednim mednarodno priznanim standardom, če gre za izvajanje preskušanja parametrov, za katere akreditacija ni potrebna,
  • da z najmanj tremi obstoječimi referencami (izdelana strokovna študija s področja emisij snovi pri odvajanju odpadnih voda, potrdilo o udeležbi na izobraževanju, ki se nanaša na področje odvajanja odpadnih voda ipd.) izkazuje poznavanje zako­nodaje s področja vrednotenja emisij snovi pri odvajanju odpadnih voda in ocenjevanja vplivov emisije snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode,
  • mora biti registrirana za opravljanje dejavnosti tehničnega svetovanja ali tehničnega preizkušanja in analiziranja,
  • mora razpolagati z opremo za izvajanje prvih meritev in obratovalnega monitoringa,
  • mora biti usposobljena za izvajanje prvih meritev in obratovalnega monitoringa,
  • ne sme biti v stečajnem postopku ali postopku prenehanja in
  • v petih letih pred izdajo pooblastila ne sme biti pravnomočno obsojena zaradi gospodarskega kaznivega dejanja zoper gospodarstvo ali kaznivega dejanja zoper okolje, prostor in naravne dobrine.

  Usposobljenost za izvajanje preskušanja posameznih dodatnih parametrov se lahko izkazuje tudi s sklenjeno podizvajalsko pogodbo z osebo, ki izpolnjuje naslednje tehnične pogoje:

  • ima pridobljeno akreditacijo za izvajanje preskušanja parametrov iz podizvajalske pogodbe, razen parametrov, za katere je v prilogi 2 Pravilnika označeno, da akreditacija ni potrebna, in
  • ima laboratorij, ki uporablja sistem vodenja kakovosti v skladu s standardom SIST EN ISO/IEC 17025 ali drugim enakovrednim mednarodno priznanim standardom, če gre za izvajanje preskušanja parametrov, za katere akreditacija ni potrebna.

  Pravne podlage

Termin obnove

Pooblastilo ali potrdilo velja šest let od dneva njegove pravnomočnosti.

Če imetnik pooblastila poda  vlogo za spremembo pooblastila, ministrstvo v postopku odločanja o spremembi preverja le izpolnjevanje tistih zahtev, ki so relevantne za spremembo pooblastila.