Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Pooblastilo za izvajanje obratovalnega monitoringa odpadnih voda

Za izvajanje obratovalnega monitoringa odpadnih voda je treba pridobiti pooblastilo za izvajanje obratovalnega monitoringa odpadnih voda.

Izvajalec obratovalnega monitoringa odpadnih voda pridobi pooblastilo na podlagi  vloge pri Ministrstvu za okolje in prostor. Vloga za pridobitev pooblastila mora vsebovati podatke o vlagatelju ter navedbo postopkov in parametrov v sklopu izvajanja prvih meritev ali obratovalnega monitoringa ter ustrezna dokazila. Po administrativnem in vsebinskem pregledu vloge se izda pooblastilo za izvajanje obratovalnega monitoringa odpadnih voda.

Pooblastilo velja šest let od dneva njegove pravnomočnosti, pooblastilo se lahko podaljša, če oseba še izpolnjuje predpisane pogoje.

Po pridobljenem pooblastilu se izvajalec obratovalnega monitoringa vpiše v  evidenco izvajalcev obratovalnega monitoringa, ki jo vodi Ministrstvo za okolje in prostor.

V evidenco se lahko vpiše pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki ima pooblastilo ministrstva za izvajanje obratovalnega monitoringa, in oseba, ki je upravičena izvajati obratovalni monitoring v drugi državi članici. Slednja se v evidenco lahko vpiše na podlagi overjene kopije akta, ki ji ga je za izvajanje obratovalnega monitoringa izdal pristojni organ države članice.

Pogoji in dokazila

Navedeni pogoji veljajo za dejavnost Prve meritve in izvajanje obratovalnega monitoringa odpadnih voda

 • Pooblastilo se lahko izda, če prosilec izpolnjuje pogoje, ki jih določa 30. člen Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnega monitoringa odpadnih voda in 101.a člena Zakona o varstvu okolja, in sicer:

  • ima pridobljeno akreditacijo za izvajanje postopkov vzorčenja odpadne vode in merjenja količine odpadne vode med vzorčenjem ter izvajanje merjenja oziroma preskušanja vseh osnovnih parametrov iz Pravilnika po metodah iz 17. člena Pravilnika,
  • ima pridobljeno akreditacijo za izvajanje preskušanja dodatnih parametrov iz Pravilnika po metodah iz 17. člena Pravilnika v obsegu, za katere prosi za pooblastilo, razen parametrov, označenih v prilogi 2 Pravilnika,
  • ima laboratorij, ki uporablja sistem vodenja kakovosti v skladu s standar­dom SIST EN ISO/IEC 17025 ali drugim enakovrednim mednarodno priznanim standardom, če gre za izvajanje preskušanja parametrov, za katere akreditacija ni potrebna,
  • da z obstoječimi referencami (izdelane strokovne študije, udeležba na izobraževanjih ipd.) izkazuje poznavanje zako­nodaje s področja odvajanja odpadnih voda ter ocenjevanja vplivov emisije snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode,
  • mora biti registriran za opravljanje dejavnosti tehničnega svetovanja ali tehničnega preizkušanja in analiziranja,
  • mora razpolagati z opremo za izvajanje obratovalnega monitoringa,
  • mora biti usposobljen za izvajanje obratovalnega monitoringa,
  • ne sme biti v stečajnem postopku in
  • zadnjih pet let ne sme biti pravnomočno kaznovan zaradi gospodarskega kaznivega dejanja.

  Usposobljenost za izvajanje preskušanja posameznih dodatnih parametrov se lahko izkazuje tudi s sklenjeno podizvajalsko pogodbo z osebo, ki izpolnjuje naslednje tehnične pogoje:

  • ima pridobljeno akreditacijo za izvajanje preskušanja parametrov iz podizvajalske pogodbe, razen parametrov, za katere je v prilogi 2 Pravilnika označeno, da akreditacija ni potrebna, in
  • ima laboratorij, ki uporablja sistem vodenja kakovosti v skladu s standardom SIST EN ISO/IEC 17025 ali drugim enakovrednim mednarodno priznanim standardom, če gre za izvajanje preskušanja parametrov, za katere akreditacija ni potrebna.

  Pravne podlage

Termin obnove

Pooblastilo velja šest let od dneva njegove pravnomočnosti. Pooblastilo se lahko podaljša, če oseba izpolnjuje predpisane pogoje.

Če pooblaščeni izvajalec obratovalnega monitoringa vloži vlogo za razširitev ali drugo spremembo pooblastila, se izda novo pooblastilo.

Zadnja sprememba:
9. 6. 2022