Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Prve meritve in izvajanje obratovalnega monitoringa odpadnih voda

Za zagotovitev obratovalnega monitoringa odpadnih voda je zadolžen povzročitelj obremenitve oziroma zavezanec.

Izvedba prvih meritev ali obratovalnega monitoringa obsega:

 • merjenje pretoka in temperature vodotoka;
 • merjenje pretoka odpadne vode med vzorčenjem;
 • vzorčenje odpadne vode;
 • merjenje temperature in pH-vrednosti odpadne vode med vzorčenjem;
 • pripravo, prevoz in shranjevanje vzorcev;
 • kemijsko, biološko in ekotoksikološko analizo vzorca odpadne vode glede na osnovne in dodatne parametre ter mikrobiološko preskušanje vzorca;
 • vrednotenje emisije snovi, emisijskega deleža oddane toplote in izračun letne količine odpadne vode in letne količine onesnaževal;
 • izračun emisijskega faktorja ali učinka čiščenja odpadne vode za posamezni parameter, če je za emisijski faktor oziroma učinek čiščenja odpadne vode predpisana mejna vrednost;
 • izračun letnega seštevka enot obremenitve okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, če gre za napravo, iz katere se odvaja industrijska odpadna voda, in
 • izdelavo poročila o opravljenih meritvah.

Obratovalni monitoring odpadnih voda izvaja lahko sam zavezanec ali oseba, ki ima pridobljeno pooblastilo za izvajanje obratovalnega monitoringa odpadnih voda.

Velja za naslednje dejavnosti po SKD:

Pogoji

 • Za opravljanje dejavnosti se morate predhodno registrirati in izbrati ustrezno statusno obliko.

 • Za izvajanje obratovalnega monitoringa odpadnih voda je treba pridobiti pooblastilo.

  Izvajalec obratovalnega monitoringa pridobi pooblastilo na podlagi vloge pri Ministrstvu za okolje in prostor. Po administrativnem in vsebinskem pregledu se izda pooblastilo za izvajanje obratovalnega monitoringa odpadnih voda.

  Vloga za pridobitev pooblastila za izvajanje obratovalnega monitoringaodpadnih voda mora vsebovati podatke o vlagatelju ter navedbo postopkov in parametrov v sklopu izvajanja prvih meritev ali obratovalnega monitoringa.

  Po pridobljenem pooblastilu se izvajalec obratovalnega monitoringa vpiše v evidenco izvajalcev monitoringa. Pooblastilo se izda za dobo največ šestih let.

  Za pridobitev pooblastila za izvajanje obratovalnega monitoringa odpadnih voda je treba zagotoviti tehnične pogoje.

  Podrobneje

 • Pooblaščeni izvajalec obratovalnega monitoringa mora o opravljenih prvih meritvah izdelati poročilo o opravljenih prvih meritvah, razen za malo komunalno čistilno napravo z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE.

  Za vsako merilno mesto posebej se v poročilu o opravljenih meritvah prikaže naslednje podatke o:

  • emisijah snovi in izračunu letne količine odpadne vode,
  • izračunu emisijskega faktorja ali učinka čiščenja odpadne vode za posamezni parameter, če je za emisijski faktor oziroma učinek odpadne vode predpisana mejna vrednost,
  • izračunu letnega seštevka enot obremenitve okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, če gre za napravo, iz katere se odvaja industrijska odpadna voda.

  Poročilo o prvih meritvah mora zavezanec v elektronski obliki predložiti Ministrstvu za okolje in prostor najpozneje 30 dni po tem, ko so opravljene meritve.

  Dokazila

  Poročilo o opravljenih prvih meritvah

  Pravne podlage

  Skrbnik zakonodaje

  Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

  Kotnikova 5
  1000 Ljubljana

 • Pooblaščeni izvajalec obratovalnega monitoringa mora o opravljenih občasnih ali trajnih meritvah za vsako koledarsko leto izdelati poročilo o opravljenih občasnih in trajnih meritvah.

  Za vsako merilno mesto posebej se v poročilu o opravljenih meritvah prikaže naslednje podatke o:

  • emisijah snovi in izračunu letne količine odpadne vode;
  • izračunu emisijskega faktorja ali učinka čiščenja odpadne vode za posamezni parameter, če je za emisijski faktor oziroma učinek odpadne vode predpisana mejna vrednost;
  • izračunu letnega seštevka enot obremenitve okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, če gre za napravo, iz katere se odvaja industrijska odpadna voda.

  Poročilo o občasnih ali trajnih meritvah mora zavezanec predložiti v elektronski obliki vsako leto najpozneje do 31. marca za preteklo leto, razen:

  • za komunalne in skupne čistilne naprave do 31. januarja naslednjega leta in
  • male komunalne čistilne naprave z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE, se izdela ocena obratovanja.

  Dokazila

  Poročilo o opravljenih občasnih in trajnih meritvah

  Pravne podlage

  Skrbnik zakonodaje

  Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

  Kotnikova 5
  1000 Ljubljana

Čezmejno/občasno opravljanje dejavnosti

Dejavnosti v Sloveniji ne morete opravljati čezmejno ali občasno.
Zadnja sprememba:
5. 8. 2020