Skoči do osrednje vsebine Republika Slovenija SPOT
Državni portal za poslovne subjekte

Informative Notice

Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Prve meritve in izvajanje obratovalnega monitoringa odpadnih voda

Za zagotovitev obratovalnega monitoringa odpadnih voda je zadolžen povzročitelj obremenitve oziroma zavezanec.

Obratovalni monitoring lahko izvaja le oseba, ki je vpisana v evidenco izvajalcev obratovalnega monitoringa, ki jo vodi Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo.

Izvedba prvih meritev ali obratovalnega monitoringa obsega:

 • merjenje pretoka odpadne vode med vzorčenjem;
 • vzorčenje odpadne vode;
 • merjenje temperature in pH-vrednosti odpadne vode med vzorčenjem;
 • pripravo, prevoz in shranjevanje vzorcev;
 • kemijsko, biološko in ekotoksikološko analizo vzorca odpadne vode glede na osnovne in dodatne parametre ter mikrobiološko preskušanje vzorca;
 • vrednotenje emisije snovi, emisijskega deleža oddane toplote in izračun letne količine odpadne vode in letne količine onesnaževal;
 • izračun emisijskega faktorja ali učinka čiščenja odpadne vode za posamezni parameter, če je za emisijski faktor oziroma učinek čiščenja odpadne vode predpisana mejna vrednost;
 • izračun letnega seštevka enot obremenitve okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, če gre za napravo, iz katere se odvaja industrijska odpadna voda;
 • merjenje pretoka in temperature vodotoka, v kolikor je to predpisano in
 • izdelavo poročila o opravljenih meritvah.

Velja za naslednje dejavnosti po SKD:

Splošni pogoji

Pogoji

 • Za opravljanje dejavnosti se morate predhodno registrirati in izbrati ustrezno statusno obliko.

 • Za izvajanje obratovalnega monitoringa odpadnih voda je treba pridobiti pooblastilo za izvajanje obratovalnega monitoringa odpadnih voda.

  Izvajalec obratovalnega monitoringa odpadnih voda pridobi pooblastilo na podlagi  vloge pri Ministrstvu za okolje, podnebje in energijo. Vloga za pridobitev pooblastila mora vsebovati podatke o vlagatelju ter navedbo postopkov in parametrov v sklopu izvajanja prvih meritev ali obratovalnega monitoringa, na katere se nanaša vloga za pridobitev pooblastila,ter ustrezna dokazila. Po vsebinskem pregledu vloge in ugotovitvi, da so izpolnjeni vsi pogoji za izdajo, se izda pooblastilo za izvajanje obratovalnega monitoringa odpadnih voda.

  Pooblastilo ali potrdilo velja šest let od dneva njegove pravnomočnosti.

  Po pridobljenem pooblastilu ali potrdilu se izvajalec obratovalnega monitoringa vpiše v evidenco izvajalcev obratovalnega monitoringa, ki jo vodi Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo.

  V evidenco se  po uradni dolžnosti vpiše pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki ima pravnomočno pooblastilo ali potrdilo ministrstva za izvajanje obratovalnega monitoringa. Oseba iz druge države članice, ki je v tej državi članici upravičena izvajati obratovalni monitoring, pridobi potrdilo ministrstva za vpis v evidenco, ki ga izda ministrstvo z odločbo, če dokaže, da je upravičena izvajati  monitoring na način, kot ga določa predpis ministra v petem odstavku 150. člena Zakona o varstvu okolja.

  Ministrstvo odloči o odvzemu pooblastila za izvajanje prvih meritev in obratovalnega monitoringa ter izbrisu iz evidence izvajalcev obratovalnega monitoringa z odločbo, če:

  • pooblaščena oseba to sama zahteva,
  • pooblaščena oseba ne izpolnjuje več predpisanih pogojev,
  • so bile s kontrolnim monitoringom iz osmega odstavka 247. člena Zakona o varstvu okolja več kot dvakrat ugotovljene nepravilnosti pri izvajanju obratovalnega monitoringa ali
  • je ob preverjanju kakovosti monitoringa iz 2. in 3. točke drugega odstavka 152 člena Zakona o varstvu okolja ugotovilo kršitve, zaradi katerih obstaja utemeljen dvom o usposobljenosti izvajalca obratovalnega monitoringa.

  Prav tako ministrstvo izda odločbo o izbrisu iz evidence izvajalcev obratovalnega monitoringa osebi iz druge države članice, če:

  • to sama zahteva,
  • ni več upravičena izvajati obratovalni monitoring v drugi državi članici,
  • so izpolnjeni razlogi iz 3. ali 4. točke 153. člena Zakona o varstvu okolja.

  Podrobneje

 • Pooblaščeni izvajalec obratovalnega monitoringa mora o opravljenih prvih meritvah izdelati poročilo o opravljenih prvih meritvah.

  Za vsako merilno mesto posebej se v poročilu o opravljenih meritvah prikažejo podatki o: 

  • emisijah snovi in izračunu letne količine odpadne vode,
  • izračunu emisijskega faktorja ali učinka čiščenja odpadne vode za posamezni parameter, če je za emisijski faktor oziroma učinek odpadne vode predpisana mejna vrednost,
  • izračunu letnega seštevka enot obremenitve okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, če gre za napravo, iz katere se odvaja industrijska odpadna voda.

  Poročilo o prvih meritvah mora zavezanec v elektronski obliki predložiti Agenciji RS za okolje  najpozneje 30 dni po tem, ko so opravljene meritve, razen za malo komunalno čistilno napravo z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE, za katero se poročilo o prvih meritvah predloži lokalnemu izvajalcu javne službe odvajanja in čiščenja.

  Dokazila

  • poročilo o opravljenih prvih meritvah

  Pravne podlage

 • Pooblaščeni izvajalec obratovalnega monitoringa mora o opravljenih občasnih ali trajnih meritvah za vsako koledarsko leto izdelati poročilo o opravljenih občasnih in trajnih meritvah.

  Poročilo o občasnih ali trajnih meritvah mora zavezanec predložiti v elektronski obliki vsako leto za preteklo leto če gre za:

  • naprave, iz katerih se odvaja industrijska odpadna voda najpozneje do 31. marca naslednjega leta;
  • komunalne in skupne čistilne naprave vključno z malimi komunalnimi čistilnimi napravami z zmogljivostjo enako ali večjo od 50 in manjšo do 2000 PE do 31. januarja naslednjega leta.

   Za male komunalne čistilne naprave z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE pa se izvede pregled ali izdela analizni izvid in ga predloži lokalnemu izvajalcu javne službe odvajanja in čiščenja.

  Dokazila

  • poročilo o opravljenih občasnih in trajnih meritvah

  Pravne podlage

Čezmejno/občasno opravljanje dejavnosti

V evidenco se  po uradni dolžnosti vpiše pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki ima pravnomočno pooblastilo ali potrdilo ministrstva za izvajanje obratovalnega monitoringa.

Oseba iz druge države članice, ki je v tej državi članici upravičena izvajati obratovalni monitoring, pridobi potrdilo ministrstva za vpis v evidenco, ki ga izda ministrstvo z odločbo, če dokaže, da je upravičena izvajati  monitoring na način, kot ga določa predpis ministra v petem odstavku 150. člena Zakona o varstvu okolja.