SPOT

Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Odločba o akreditaciji visokošolskega zavoda

Pred sprejemom akta o ustanovitvi si mora ustanovitelj pri Nacionalni agenciji Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu pridobiti odločbo o akreditaciji visokošolskega zavoda.

Pristojni organ za preverjanje izpolnjevanja pogojev za pridobitev akreditacije in izdajo ustrezne odločbe je Nacionalna agencija Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu. 

Visokošolski zavodi se pri prvi akreditaciji presojajo po področjih:

 • delovanje visokošolskega zavoda,
 • kadri,
 • materialne razmere.

Za pridobitev odločbe o akreditaciji visokošolskega zavoda mora ustanovitelj vložiti vlogo pri pristojnem organu.

Po prejemu popolne vloge svet Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu (v nadaljevanju: agencija) imenuje skupino strokovnjakov.

Skupina strokovnjakov pripravi skupno poročilo o izpolnjevanju meril za prvo akreditacijo visokošolskega zavoda najkasneje v treh mesecih od imenovanja skupine strokovnjakov.

Poročilo o izpolnjevanju meril za prvo akreditacijo visokošolskega zavoda se pošlje neposredno svetu agencije. Agencija pošlje akreditacijsko poročilo vlagatelju, ki lahko da nanj svoje pripombe v enem mesecu od njegovega prejema. Končno akreditacijsko poročilo in pripombe vlagatelja se predložijo svetu agencije v enem mesecu od priprave končnega akreditacijskega poročila.

Svet agencije odloči o prvi akreditaciji visokošolskega zavoda na podlagi končnega akreditacijskega poročila skupine strokovnjakov najkasneje v treh mesecih od njihovega prejema.

Svet agencije lahko v postopku prve akreditacije:

 • podeli akreditacijo visokošolskega zavoda za obdobje petih let;
 • zavrne vlogo za akreditacijo visokošolskega zavoda.

V primeru zavrnitve vloge za akreditacijo visokošolskega zavoda lahko predlagatelj ponovno vloži vlogo za prvo akreditacijo tega visokošolskega zavoda po preteku dveh let od dokončnosti odločbe o akreditaciji.

Akreditacije in evalvacije v visokem šolstvu

Pogoji in dokazila

Navedeni pogoji veljajo za dejavnost Visokošolsko izobraževanje

 • Ustanovitelj izkazuje sodelovanje z gospodarstvom in negospodarstvom na študijskih, znanstveno-raziskovalnih oziroma umetniških področjih, za katera se visokošolski zavod ustanavlja, in v skladu s tem načrtuje vpis študentov.

  Na podlagi strokovnih analiz zavoda za zaposlovanje, pristojnih zbornic, združenj ipd. so ugotovljene zaposlitvene možnosti za diplomante.

  Pravne podlage

 • Formalno so sprejeti poslanstvo, vizija in strategija s strateškim načrtom, jasnimi in preverljivimi organizacijskimi in izvedbenimi cilji.

  Zagotovljeni in načrtovani so finančni viri, ki omogočajo kakovosten razvoj visokošolske dejavnosti.

  Notranja organiziranost visokošolskega zavoda je zasnovana tako, da zagotavlja sodelovanje zaposlenih, študentov in drugih deležnikov pri opravljanju in izvajanju dejavnosti visokošolskega zavoda. 

  Praktično izobraževanje študentov v delovnem okolju, če je predvideno s študijskim programom, je dobro načrtovano. Zagotovljeni so zadostni viri za njegovo izvedbo.

  Notranji sistem kakovosti je zasnovan na način, da bo zagotovljen sklenjen krog kakovost na vseh področjih delovanja visokošolskega zavoda.

  Pravne podlage

 • Zagotovljeni so visokošolski učitelji za vsa študijska področja oziroma za vse obvezne in notranje izbirne predmete, določene v predlogih študijskih programov.

  Znanstveno, strokovno, raziskovalno oziroma umetniško delo nosilcev in izvajalcev študijskih programov je ustrezno na področjih in disciplinah, za katere se zavod ustanavlja in s katerih so predlogi študijskih programov.

  Pravne podlage

 • Visokošolski učitelji so nosilci izobraževalnega, umetniškega in raziskovalnega programa. Pri svojem delu sledijo in prispevajo k razvoju znanosti, umetnosti in stroke na področju, za katerega so izvoljeni, samostojno razvijajo določeno področje znanosti, umetnosti oziroma stroke in skrbijo za prenos tega znanja.

  Nazivi visokošolskih učiteljev so:

  • redni profesor,
  • izredni profesor,
  • docent,
  • lektor (za izvajanje jezikovnega pouka);

  za izvajanje visokošolskih strokovnih programov tudi:

  • višji predavatelj,
  • predavatelj.

  Visokošolski učitelji z izjemo rednih profesorjev, so izvoljeni v naziv za obdobje petih let. 

  Redni profesorji so izvoljeni v trajni naziv.

  Kandidati so lahko izvoljeni v nazive za področja, ki jih opredeli visokošolski zavod.

  Kandidat je lahko izvoljen v naziv za eno ali več področij.

  Kandidat je lahko izvoljen v naziv, če ima ustrezno izobrazbo in preverjene pedagoške sposobnosti ter izpolnjuje ostale pogoje, določene v Minimalnih standardih za izvolitev v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in visokošolskih sodelavcev na visokošolskih zavodih.

  Podrobneje

 • Znanstveni delavci izvajajo znanstvenoraziskovalni program.

  Nazivi znanstvenih delavcev so:

  • znanstveni svetnik,
  • višji znanstveni sodelavec,
  • znanstveni sodelavec.

  Znanstveni delavci z izjemo znanstvenih svetnikov so izvoljeni v naziv za obdobje petih let.

  Znanstveni svetniki so izvoljeni v trajni naziv.

  Kandidati so lahko izvoljeni v nazive za področja, ki jih opredeli visokošolski zavod.

  Kandidat je lahko izvoljen v naziv za eno ali več področij.

  Kandidat je lahko izvoljen v naziv, če ima ustrezno izobrazbo ter izpolnjuje ostale pogoje, določene v Minimalnih standardih za izvolitev v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in visokošolskih sodelavcev na visokošolskih zavodih.

   

   

  Podrobneje

 • Visokošolski sodelavci sodelujejo pri izvajanju izobraževalnega, znanstvenoraziskovalnega in umetniškega dela.

  Nazivi visokošolskih sodelavcev so:

  • asistent,
  • bibliotekar,
  • strokovni svetnik,
  • višji strokovni sodelavec,
  • strokovni sodelavec,
  • učitelj veščin.

  Asistenti so izvoljeni v naziv za obdobje treh let. V ostale nazive so visokošolski sodelavci izvoljeni za dobo, ki je določena v statutu visokošolskega zavoda.

  Kandidati so lahko izvoljeni v nazive za področja, ki jih opredeli visokošolski zavod.

  Kandidat je lahko izvoljen v naziv za eno ali več področij.

   

  Podrobneje

 • Zagotovljene bodo svetovalne storitve, povezane z vpisom, in informacije o študiju.

  Zagotovljeno bo neposredno vključevanje študentov v strokovno, znanstvenoraziskovalno oziroma umetniško delo.

  Omogočeno bo ustrezno organiziranje študentov in njihovo sodelovanje v organih upravljanja.

  Pravne podlage

 • Zagotovljeni so ustrezni prostori za izvajanje visokošolske dejavnosti.

  Zagotovljena je ustrezna tehnično-tehnološka in druga oprema za izvajanje visokošolske dejavnosti.

  Zagotovljene so ustrezne prilagoditve študentom z različnimi oblikami invalidnosti.

  Zagotovljene so storitve knjižnice na visokošolskem zavodu.

  Pravne podlage

 • Ustanovitelj visokošolskega zavoda ima načrt za vzpostavitev notranjega sistema kakovosti visokošolskega zavoda, pri čemer so upoštevana ta merila in evropski standardi:

  • z rednim zbiranjem in analizo podatkov o učnih izidih študentov in celotnega izobraževanja ter drugih, z njim povezanih dejavnosti;
  • z vključevanjem vseh zaposlenih, študentov in drugih deležnikov v presojo kakovosti svojega delovanja;
  • z ugotavljanjem pomanjkljivosti pri opravljanju dejavnosti ter odstopanj od načrtovanih aktivnosti in dosežkov;
  • z rednim seznanjanjem študentov in drugih deležnikov z ukrepi za izboljševanje kakovosti;
  • z načrtovanjem periodičnih samoevalvacij.

  V poslovniku kakovosti so jasno določeni samoevalvacijski postopki, ki bodo omogočali redno spremljanje ter izboljševanje kakovosti, konkurenčnosti in učinkovitosti tako izobraževalnega, znanstvenoraziskovalnega, umetniškega kot tudi strokovnega dela; in deležniki, ki bodo pri tem sodelovali, ter njihova vloga.

  Pravne podlage

Termin obnove

Prva akreditacija univerze:

Izpolniti je treba elektronski obrazec »Podaljšanje akreditacije visokošolskega zavoda« in priložiti:

 • priloge iz 1., 2., 4., 5., 7. in 10. točke, določene za prvo akreditacijo visokošolskega zavoda (točka III.2.1.1), ter
 • priloge iz 6., 7., 8., 9., 10. in 11. točke, določene za podaljšanje akreditacije visokošolskega zavoda (tudi priloge iz te alineje priloži ustanovitelj).

Termin obnove: Pet let

Seznam dejavnosti

Zadnja sprememba:
5. 8. 2020