Skoči do osrednje vsebine Republika Slovenija SPOT
Državni portal za poslovne subjekte

Informative Notice

Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Odločba o odobritvi pripustne postaje

Izvajalec pripusta mora pred opravljanjem dejavnosti pridobiti odločbo o odobritvi pripustne postaje.

Za pridobitev odločbe je potrebno vložiti vlogi na pristojno upravno enoto. Po administrativnem in vsebinskem pregledu se izda odločba o odobritvi prispustne postaje, na podlagi katere se pripustna postaja vpiše v register pripustnih postaj. Odločba se izda za obdobje 5 let.

Pri vpisu pripustne postaje v register se navedejo naslednji podatki:

 • ime in priimek nosilca kmetijskega gospodarstva,
 • ime in priimek imetnika živali, ki bo izvajal pripust, če ta ni nosilec kmetijskega gospodarstva,
 • naslov pripustne postaje,
 • KMG-MID,
 • številka in datum odločbe o odobritvi pripustne postaje,
 • zootehniška registrska številka,
 • področja delovanja,
 • obdobje veljavnosti odobritve.

Izvajalec pred odobritvijo prisputne postaje mora imeti ustrezne objekte in opremo, voditi evidence ter imeti primeren plemenjak in imetnik mora biti strokovno usposobljen.

Pogoji in dokazila

Navedeni pogoji veljajo za dejavnost Pripustna postaja v živinoreji

 • Objekti pripustne postaje morajo biti zgrajeni tako, da je poskrbljeno za varnost ljudi in živali ter da je možno njihove prostore učinkovito čistiti, razkuževati in vzdrževati, da bi se izognili kontaminaciji, navzkrižni kontaminaciji in kakršnimkoli negativnim učinkom iz okolja.

  Prostori morajo biti zračni, primerno veliki in osvetljeni glede na posamezno vrsto živali, tla pa morajo biti iz materialov, ki ne drsijo. Glede na vrsto plemenjaka mora biti na prostoru za naravni pripust ustrezna stojnica oziroma pripustna pregrada oziroma zaščitna ograja za ljudi, izdelana tako, da ne predstavlja nevarnosti za poškodbe ljudi ali živali.

  Vstop v objekte pripustne postaje je dovoljen le s privolitvijo oziroma v spremstvu imetnika plemenjaka.

  Objekti morajo biti oskrbovani z zadostno količino vode za napajanje, imeti morajo umivalnik s tekočo vodo ter lastno opremo za čiščenje in razkuževanje prostorov, opreme in pribora ter na vidnem mestu omarico z opremo za prvo pomoč.

  Če je vhlevljenih več živali, morajo biti te med seboj fizično ločene s privezi ali boksi. To je še posebno pomembno za hleve, kjer so skupaj nastanjeni plemenjaki in plemenice iste živalske vrst.

  Pravne podlage

 • Pripustna postaja mora imeti opremo oziroma pribor, ki omogoča, da pri naravnem pripustu ni ogrožena varnost ljudi in živali, ter je glede na vrsto živali naslednja:

  1. Konji:

  • žrebci: pripustna pregrada za možnost umika živali, ustrezna oprema za vodenje živali, uzda (žvalo), močan oglavnik ali podoben pribor za zadrževanje,
  • kobile: pribor za vezanje, zaščitno pregrinjalo za vrat (preprečitev ugriza žrebca), pri temperamentnih kobilah so obvezni tudi copati na zadnjih nogah (zaščita žrebca pred udarcem) ter povoj ali usnjen ščitnik za povijanje kobiljega repa;

  2. Goveda:

  • plemenski biki morajo obvezno imeti nosni obroč ter ustrezno opremo za vodenje živali,
  • mesto za privez oziroma pripustna stojnica;

  3. Prašiči:

  • boks, v katerem se pripušča živali mora biti urejen tako, da imajo te možnost umika ali pa mora biti boks varovan z zaščitno ograjo.

  Pribor in oprema morata biti po uporabi očiščena in pred naslednjo uporabo ustrezno razkužena.

  Pravne podlage

 • Imetniki plemenjakov, ki želijo na kmetijskem gospodarstvu imeti pripustno postajo, se morajo udeležiti usposabljanja, ki ga organizira Nacionalni veterinarski inštitut - NVI.

  Za imetnika plemenjaka, ki ima vsaj srednješolsko izobrazbo s področja veterinarstva ali živinoreje, udeležba na usposabljanju ni obvezna.

  Kot predavatelji na usposabljanju lahko na povabilo organizatorja sodelujejo tudi zunanji strokovnjaki s področja veterinarstva in živinoreje.

  Imetniki plemenjakov plačajo stroške usposabljanja za potrebno literaturo, pripomočke pri pouku splošnega in strokovnega dela usposabljanja ter stroške predavateljev.

  Program seminarja za posamezne vrste živali obsega:

  1. Splošni del (3 šolske ure):

  • splošno znanje o določeni vrsti živali: pasme, biološke značilnosti, rejski program;
  • osnovno znanje o spolnih in kužnih boleznih živali: poznavanje predpisov s področja veterinarstva in zaščite živali, osnovno znanje o pomenu dezinfekcije, dezinsekcije in deratizacije;
  • vodenje evidence o pripustu;

  2. Strokovni del (3 šolske ure):

  • anatomijo in fiziologijo spolnih organov samca in samice;
  • znamenja pojatve, njihovo odkrivanje in optimalni čas pripusta;
  • napake zaradi nestrokovnega dela pri pripustu;
  • seznanitev z ustrezno opremo in njenim vzdrževanjem.

  Po opravljenem usposabljanju izda NVI imetnikom plemenjakov potrdila o udeležbi.

  Dokazila

  Potrdilo o udeležbi

  Pravne podlage

  Pristojni organ

  Nacionalni veterinarski inštitut

  Gerbičeva 60
  1000 Ljubljana

  Povezave

 •  

  Preden se plemenjak oziroma samec v preizkusu vključi v pripustno postajo, mora imetnik take živali zagotoviti popoln pregled njegove oploditvene sposobnosti.

  Pregled oploditvene sposobnosti plemenjakov opravi Nacionalni veterinarski inštitut (NVI).

  Popoln pregled oploditvene sposobnosti obsega:

  • klinični pregled živali (temperament, kondicija, morebitne konstitucijske napake, pregled spolnih organov, libido in obnašanje pri paritvi);
  • ugotavljanje sposobnosti za pridobivanje semena samo pri plemenjakih, predvidenih za osemenjevanje;
  • makroskopsko oceno semena (količina, barva, konzistenca, vonj in pH);
  • mikroskopsko oceno semena (ocena valovanja semena pri biku, ovnu in kozlu, delež gibljivih, progresivno gibljivih, normalnih in živih semenčic, poškodovanih akrosomov ter skupno število progresivno gibljivih in morfološko normalnih semenčic v ejakulatu);
  • ugotavljanje sposobnosti semena za konzerviranje v tekočem stanju in za globoko zamrzovanje samo pri plemenjakih, predvidenih za osemenjevanje;
  • mikrobiološko preiskavo semena pregledane živali glede na zdravstveno ustreznost in tuje primesi, ki kažejo na higienske razmere v osemenjevalnem središču (delci stelje, dlaka, urin, kri, eritrociti itd.).

  Popoln pregled oploditvene sposobnosti semena ni potreben v primeru, da se plemenjak za pripust uporablja na plemenicah in samicah znotraj istega gospodarstva.

  V primeru da se plemenjak uporablja za namen pridobivanja svežega semena, se smejo s tem semenom osemeniti samo samice ali plemenice znotraj istega gospodarstva.

  Pravne podlage

  Povezave