Skoči do osrednje vsebine Republika Slovenija SPOT
Državni portal za poslovne subjekte

Informative Notice

Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Pooblastilo za izvajanje obratovalnega monitoringa stanja tal

Za izvajanje obratovalnega monitoringa stanja tal je treba pridobiti pooblastilo za izvajanje obratovalnega monitoringa stanja tal.

Izvajalec obratovalnega monitoringa stanja tal pridobi pooblastilo na podlagi vloge pri Ministrstvu za okolje, podnebje in energijo. Vloga za pridobitev pooblastila mora vsebovati podatke o vlagatelju ter navedbo postopkov in parametrov v sklopu izvajanja ničelnega stanja tal ali obratovalnega monitoringa stanja tal ter ustrezna dokazila. Po administrativnem in vsebinskem pregledu vloge se izda pooblastilo za izvajanje obratovalnega monitoringa stanja tal.

Pooblastilo velja šest let od dneva njegove pravnomočnosti in se lahko podaljša, če oseba še izpolnjuje predpisane pogoje.

Po pridobljenem pooblastilu se izvajalec obratovalnega monitoringa stanja tal vpiše v evidenco izvajalcev obratovalnega monitoringa, ki jo vodi Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo.

V evidenco se lahko vpiše pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki ima pooblastilo ministrstva za izvajanje obratovalnega monitoringa, in oseba, ki je upravičena izvajati obratovalni monitoring v drugi državi članici. Slednja se v evidenco lahko vpiše na podlagi overjene kopije akta, ki ji ga je za izvajanje obratovalnega monitoringa izdal pristojni organ države članice.

Pogoji in dokazila

Navedeni pogoji veljajo za dejavnost Izvajanje obratovalnega monitoringa stanja tal

 • Izvajalec obratovalnega monitoringa stanja:

  • mora biti registriran za opravljanje dejavnosti tehničnega svetovanja ali tehničnega preizkušanja in analiziranja,
  • mora razpolagati z opremo za izvajanje obratovalnega monitoringa,
  • mora biti usposobljen za izvajanje obratovalnega monitoringa,
  • ne sme biti v stečajnem postopku,
  • zadnjih pet let ne sme biti pravnomočno kaznovan zaradi gospodarskega kaznivega dejanja,

  in

  • ima laboratorij z veljavno akreditacijsko listino v skladu s standardom SIST EN ISO/IEC 17025,
  • je usposobljen za analizo parametrov obratovalnega monitoringa stanja tal, katerih meritve izvaja, kar dokazuje na naslednji način:
   • s prilogo k akreditacijski listini za akreditirane analizne metode,
   • z dokazilom, v katerem so za vsakega od parametrov, na katerega se nanaša vloga za pridobitev pooblastila, dokumentirana merila za analizne metode iz 11. člena Pravilnika o obratovalnem monitoringu stanja tal, ki vključujejo navedbo merilne negotovosti in meje določljivosti, in
   • z dokazilom o uspešni udeležbi v programih preverjanja strokovne usposobljenosti, ki zajemajo analizne metode za parametre, na katere se nanaša vloga za pridobitev pooblastila, pri koncentracijah, ki so značilne za programe monitoringa stanja tal v skladu s predpisom, ki ureja monitoring stanja tal, ali z rezultati analiz dostopnih referenčnih materialov, ki so reprezentativni za zbrane vzorce in vsebujejo ustrezne ravni koncentracij glede na okoljske standarde kakovosti za ugotavljanje stanja tal v skladu s predpisom, ki ureja mejne, opozorilne in kritične imisijske vrednosti nevarnih snovi v tleh, če gre za metode, ki niso v obsegu akreditacije laboratorija,
  • je usposobljen za vzorčenje in terenski opis tal ter ima:
   • zaposleno najmanj eno osebo, ki mora imeti v skladu s predpisi, ki urejajo visoko šolstvo, najmanj izobrazbo agronomske ali gozdarske smeri, pridobljeno po študijskem programu druge stopnje, oziroma izobrazbo agronomske ali gozdarske smeri, ki ustreza ravni izobrazbe, pridobljene po študijskih programih druge stopnje, ali izobrazbo druge naravoslovno-tehnične smeri, pridobljeno po študijskih programih tretje stopnje, oziroma izobrazbo druge naravoslovno-tehnične smeri, ki ustreza ravni izobrazbe, pridobljene po študijskih programih tretje stopnje, v okviru katere so pridobljena znanja s področja nastanka in klasifikacije tal, lastnosti tal ter procesov v tleh, z najmanj tremi leti delovnih izkušenj s področja tal in ki je izdelala najmanj tri strokovne študije, iz katerih je razvidno, da je strokovno usposobljena za vzorčenje tal in ima izkušnje pri določanju terenskega opisa tal in lastnosti tal, ali
   • sklenjeno podizvajalsko pogodbo z eno ali več osebami, ki izpolnjujejo zahteve iz prejšnje alineje,
  • z najmanj tremi referencami (izdelana strokovna študija, potrdilo o udeležbi na izobraževanju ipd.) iz obdobja zadnjih štirih let izkazuje poznavanje zakonodaje s področij stanja tal in monitoringa stanja tal in
  • ima sklenjeno podizvajalsko pogodbo z eno ali več osebami, ki izpolnjujejo zahteve iz 1., 2. in 4. točke prvega odstavka 18. člena Pravilnika o obratovalnem monitoringu stanja tal, za analizo parametrov in meritve, ki jih ne zagotavlja vlagatelj sam.

  Za izvajanje obratovalnega monitoringa stanja tal je usposobljena tudi oseba, ki ima:

  • zaposleno najmanj eno osebo, ki izpolnjuje zahteve iz prve alineje 3. točke prvega odstavka18. člena Pravilnika o obratovalnem monitoringu stanja tal, in
  • sklenjeno podizvajalsko pogodbo z eno ali več osebami, ki izpolnjujejo zahteve iz 1., 2., 4. ali 5. točke prvega odstavka 18. člena Pravilnika o obratovalnem monitoringu stanja tal.

  Pravne podlage

 • Izvajalci obratovalnega monitoringa morajo imeti pridobljeno akreditacijsko listino za izvajanje preizkušnje s katero dokazujejo, da razpolagajo z opremo za izvajanje obratovalnega monitoringa in ustreznim osebjem, ki je strokovno usposobljeno.

  Dokazila

  Akreditacijska listina

  Pravne podlage

  Pristojni organ

  Slovenska akreditacija

  Pot k sejmišču 30 a
  1000 1231 Ljubljana-Črnuče

 • Izvajalec obratovalnega monitoringa ne sme biti v stečajnem postopku in zadnjih pet pet ne sme biti pravnomočno kaznovana zaradi gospodarskega kaznivega dejanja.

  Dokazila

  • potrdilo, da podjetje/fizična oseba ni v stečaju, likvidaciji ali postopku prisilne poravnave
  • potrdilo o nekaznovanosti

  Pravne podlage

Termin obnove

Pooblastilo velja šest let od dneva njegove pravnomočnosti in se lahko podaljša, če oseba izpolnjuje predpisane pogoje.

Če pooblaščeni izvajalec obratovalnega monitoringa vloži vlogo za razširitev ali drugo spremembo pooblastila, se izda novo pooblastilo.