Skoči do osrednje vsebine Republika Slovenija SPOT
Državni portal za poslovne subjekte

Informative Notice

Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Vpis v Evidenco imetnikov rejnih živali (EIRŽ)

V evidenco imetnikov se morajo vpisati imetniki, ki redijo naslednje žival:

 • govedo, kopitarji;
 • drobnica, prašiči, divjad iz obore za rejo, alpake, lame, polži;
 • perutnina, kunci;
 • akvakultura, čebele.

V evidenco imetnikov se imetnik rejnih živali vpiše na podlagi vloge, iz katerega morajo biti razvidni naslednji podatki:

 • ime in priimek oziroma firma ter naslov oziroma sedež imetnika živali;
 • enotna matična številka občana (v nadaljnjem besedilu: EMŠO) oziroma matična številka poslovnega subjekta imetnika živali ali davčna številka;
 • lokacija gospodarstva (poštni naslov, če ta ne obstaja, pa geografske koordinate lokacije – N,E, po ETRS89), izjemoma pa lahko tudi podatke iz katastra (katastrska občina, parcela);
 • identifikacijska številka kmetijskega gospodarstva (KMG-MID), če že obstaja, ali identifikacijska številka gospodarstva (G-MID), če že obstaja;
 • stalež po vrstah rejnih živali;
 • podpis imetnika;
 • s soglasjem imetnika tudi podatki za stike, (elektronski naslov in telefonske številke)

Kmetijska gospodarstva, ki so vpisana v uradne evidence, ki se vodijo v okviru pristojnega organa, in iz katerih je razvidno, da imetnik redi živali na lokaciji gospodarstva, se v evidenco imetnikov vpišejo po uradni dolžnosti.

Imetnik rejnih živali mora morebitne spremembe podatkov o imetniku ali gospodarstvu sporočiti najpozneje v 30 dneh po spremembi.

Imetnik živali pred vpisom v register imetnikov živali mora imeti ustrezno izobrazbo ali biti strokovno usposobljen.

Pogoji in dokazila

Navedeni pogoji veljajo za dejavnost Reja goveda (prireja mleka)

 • Pred vpisom v evidenco imetnikov rejnih živali mora imetnik imeti zaključeno ustrezno izobrazbo.

  Imetniki živali morajo imeti zaključeno izobraževanje po učnih programih, kjer je bila kot predmet vključena živinoreja, na poklicnih in srednjih šolah s področja kmetijstva ali veterinarstva.

  Kot ustrezna izobrazba se upošteva tudi izobraževanje na višjih strokovnih šolah, visokošolskih strokovnih ali univerzitetnih programih s področja kmetijstva ali veterinarstva.

  Dokazila

  Kopija spričevala ali diplome

  Pravne podlage

 • Imetniki živali morajo biti strokovno usposobljeni za izvajanje nalog živinoreje oziroma zootehniških opravil.

  Program strokovnega usposabljanja za imetnike živali za izvajanje zootehniških opravil traja najmanj 8 in največ 16 šolskih ur, v kolikor je združenih pet ali več opravila. Za posamezno zootehniško opravilo pa najmanj 3 in največ 4 šolske ure. Program vsebuje naslednje vsebine:

  • prvo pomoč (trokiranje, sondiranje, zaustavljanje krvavitev, oskrba ran, pomoč pri porodu);
  • kastracijo pujskov mlajših od enega tedna;
  • aplikacijo železovih preparatov proti anemiji pujskov;
  • kupiranje repkov pri pujskih in jagnjetih do četrtega dneva starosti;
  • ščipanje oziroma brušenje zob pri pujskih prvi dan po rojstvu;
  • oskrbo in nego parkljev, kopit ter čiščenje živali;
  • pripuščanje plemenjakov;
  • zunanji aparativni pregled na brejost;
  • označevanje domačih živali;
  • uporabo in dajanje dovoljenih farmakoloških sredstev, ki niso vezana na izdajo recepta in aplikacija zdravil po navodilih veterinarja;
  • dezinfekcijo in dezinsekcijo živinorejskih objektov z dovoljenimi sredstvi;
  • nego in striženje dlake ter volne;
  • čebelarska opravila: prirezovanje kril maticam in druga čebelarska opravila.

  Kandidat vloži prijavo pri izvajalcu usposabljanja.

  Gradivo pripravi izvajalec usposabljanja v pisni obliki v slovenskem jeziku za vsakega udeleženca posebej.

  Stroške usposabljanja in izdajanja uradnih potrdil nosi udeleženec sam.

  Po opravljenem usposabljanju udeleženec prejme potrdilo o opravljenem usposabljanju.

  Dokazila

  Potrdilo o opravljenem usposabljanju

  Pravne podlage

  Pristojni organ

  Biotehnični izobraževalni center Ljubljana

  Ižanska cesta 10
  1000 Ljubljana

 • Pred vpisom v evidenco imetnikov rejnih živali mora imetnik imeti zaključeno ustrezno izobrazbo.

  Imetniki živali morajo imeti zaključeno izobraževanje po učnih programih, kjer je bila kot predmet vključena živinoreja, na poklicnih in srednjih šolah s področja kmetijstva ali veterinarstva.

  Kot ustrezna izobrazba se upošteva tudi izobraževanje na višjih strokovnih šolah, visokošolskih strokovnih ali univerzitetnih programih s področja kmetijstva ali veterinarstva.

  Dokazila

  Kopija spričevala ali diplome

  Pravne podlage

 • Imetniki živali morajo biti strokovno usposobljeni za izvajanje nalog živinoreje oziroma zootehniških opravil.

  Program strokovnega usposabljanja za imetnike živali za izvajanje zootehniških opravil traja najmanj 8 in največ 16 šolskih ur, v kolikor je združenih pet ali več opravila. Za posamezno zootehniško opravilo pa najmanj 3 in največ 4 šolske ure. Program vsebuje naslednje vsebine:

  • prvo pomoč (trokiranje, sondiranje, zaustavljanje krvavitev, oskrba ran, pomoč pri porodu);
  • kastracijo pujskov mlajših od enega tedna;
  • aplikacijo železovih preparatov proti anemiji pujskov;
  • kupiranje repkov pri pujskih in jagnjetih do četrtega dneva starosti;
  • ščipanje oziroma brušenje zob pri pujskih prvi dan po rojstvu;
  • oskrbo in nego parkljev, kopit ter čiščenje živali;
  • pripuščanje plemenjakov;
  • zunanji aparativni pregled na brejost;
  • označevanje domačih živali;
  • uporabo in dajanje dovoljenih farmakoloških sredstev, ki niso vezana na izdajo recepta in aplikacija zdravil po navodilih veterinarja;
  • dezinfekcijo in dezinsekcijo živinorejskih objektov z dovoljenimi sredstvi;
  • nego in striženje dlake ter volne;
  • čebelarska opravila: prirezovanje kril maticam in druga čebelarska opravila.

  Kandidat vloži prijavo pri izvajalcu usposabljanja.

  Gradivo pripravi izvajalec usposabljanja v pisni obliki v slovenskem jeziku za vsakega udeleženca posebej.

  Stroške usposabljanja in izdajanja uradnih potrdil nosi udeleženec sam.

  Po opravljenem usposabljanju udeleženec prejme potrdilo o opravljenem usposabljanju.

  Dokazila

  Potrdilo o opravljenem usposabljanju

  Pravne podlage

  Pristojni organ

  Biotehnični izobraževalni center Ljubljana

  Ižanska cesta 10
  1000 Ljubljana

 • Pred vpisom v evidenco imetnikov rejnih živali mora imetnik imeti zaključeno ustrezno izobrazbo.

  Imetniki živali morajo imeti zaključeno izobraževanje po učnih programih, kjer je bila kot predmet vključena živinoreja, na poklicnih in srednjih šolah s področja kmetijstva ali veterinarstva.

  Kot ustrezna izobrazba se upošteva tudi izobraževanje na višjih strokovnih šolah, visokošolskih strokovnih ali univerzitetnih programih s področja kmetijstva ali veterinarstva.

  Dokazila

  Kopija spričevala ali diplome

  Pravne podlage

 • Imetniki živali morajo biti strokovno usposobljeni za izvajanje nalog živinoreje oziroma zootehniških opravil.

  Program strokovnega usposabljanja za imetnike živali za izvajanje zootehniških opravil traja najmanj 8 in največ 16 šolskih ur, v kolikor je združenih pet ali več opravila. Za posamezno zootehniško opravilo pa najmanj 3 in največ 4 šolske ure. Program vsebuje naslednje vsebine:

  • prvo pomoč (trokiranje, sondiranje, zaustavljanje krvavitev, oskrba ran, pomoč pri porodu);
  • kastracijo pujskov mlajših od enega tedna;
  • aplikacijo železovih preparatov proti anemiji pujskov;
  • kupiranje repkov pri pujskih in jagnjetih do četrtega dneva starosti;
  • ščipanje oziroma brušenje zob pri pujskih prvi dan po rojstvu;
  • oskrbo in nego parkljev, kopit ter čiščenje živali;
  • pripuščanje plemenjakov;
  • zunanji aparativni pregled na brejost;
  • označevanje domačih živali;
  • uporabo in dajanje dovoljenih farmakoloških sredstev, ki niso vezana na izdajo recepta in aplikacija zdravil po navodilih veterinarja;
  • dezinfekcijo in dezinsekcijo živinorejskih objektov z dovoljenimi sredstvi;
  • nego in striženje dlake ter volne;
  • čebelarska opravila: prirezovanje kril maticam in druga čebelarska opravila.

  Kandidat vloži prijavo pri izvajalcu usposabljanja.

  Gradivo pripravi izvajalec usposabljanja v pisni obliki v slovenskem jeziku za vsakega udeleženca posebej.

  Stroške usposabljanja in izdajanja uradnih potrdil nosi udeleženec sam.

  Po opravljenem usposabljanju udeleženec prejme potrdilo o opravljenem usposabljanju.

  Dokazila

  Potrdilo o opravljenem usposabljanju

  Pravne podlage

  Pristojni organ

  Biotehnični izobraževalni center Ljubljana

  Ižanska cesta 10
  1000 Ljubljana

 • Pred vpisom v evidenco imetnikov rejnih živali mora imetnik imeti zaključeno ustrezno izobrazbo.

  Imetniki živali morajo imeti zaključeno izobraževanje po učnih programih, kjer je bila kot predmet vključena živinoreja, na poklicnih in srednjih šolah s področja kmetijstva ali veterinarstva.

  Kot ustrezna izobrazba se upošteva tudi izobraževanje na višjih strokovnih šolah, visokošolskih strokovnih ali univerzitetnih programih s področja kmetijstva ali veterinarstva.

  Dokazila

  Kopija spričevala ali diplome

  Pravne podlage

 • Imetniki živali morajo biti strokovno usposobljeni za izvajanje nalog živinoreje oziroma zootehniških opravil.

  Program strokovnega usposabljanja za imetnike živali za izvajanje zootehniških opravil traja najmanj 8 in največ 16 šolskih ur, v kolikor je združenih pet ali več opravila. Za posamezno zootehniško opravilo pa najmanj 3 in največ 4 šolske ure. Program vsebuje naslednje vsebine:

  • prvo pomoč (trokiranje, sondiranje, zaustavljanje krvavitev, oskrba ran, pomoč pri porodu);
  • kastracijo pujskov mlajših od enega tedna;
  • aplikacijo železovih preparatov proti anemiji pujskov;
  • kupiranje repkov pri pujskih in jagnjetih do četrtega dneva starosti;
  • ščipanje oziroma brušenje zob pri pujskih prvi dan po rojstvu;
  • oskrbo in nego parkljev, kopit ter čiščenje živali;
  • pripuščanje plemenjakov;
  • zunanji aparativni pregled na brejost;
  • označevanje domačih živali;
  • uporabo in dajanje dovoljenih farmakoloških sredstev, ki niso vezana na izdajo recepta in aplikacija zdravil po navodilih veterinarja;
  • dezinfekcijo in dezinsekcijo živinorejskih objektov z dovoljenimi sredstvi;
  • nego in striženje dlake ter volne;
  • čebelarska opravila: prirezovanje kril maticam in druga čebelarska opravila.

  Kandidat vloži prijavo pri izvajalcu usposabljanja.

  Gradivo pripravi izvajalec usposabljanja v pisni obliki v slovenskem jeziku za vsakega udeleženca posebej.

  Stroške usposabljanja in izdajanja uradnih potrdil nosi udeleženec sam.

  Po opravljenem usposabljanju udeleženec prejme potrdilo o opravljenem usposabljanju.

  Dokazila

  Potrdilo o opravljenem usposabljanju

  Pravne podlage

  Pristojni organ

  Biotehnični izobraževalni center Ljubljana

  Ižanska cesta 10
  1000 Ljubljana

 • Pred vpisom v evidenco imetnikov rejnih živali mora imetnik imeti zaključeno ustrezno izobrazbo.

  Imetniki živali morajo imeti zaključeno izobraževanje po učnih programih, kjer je bila kot predmet vključena živinoreja, na poklicnih in srednjih šolah s področja kmetijstva ali veterinarstva.

  Kot ustrezna izobrazba se upošteva tudi izobraževanje na višjih strokovnih šolah, visokošolskih strokovnih ali univerzitetnih programih s področja kmetijstva ali veterinarstva.

  Dokazila

  Kopija spričevala ali diplome

  Pravne podlage

 • Imetniki živali morajo biti strokovno usposobljeni za izvajanje nalog živinoreje oziroma zootehniških opravil.

  Program strokovnega usposabljanja za imetnike živali za izvajanje zootehniških opravil traja najmanj 8 in največ 16 šolskih ur, v kolikor je združenih pet ali več opravila. Za posamezno zootehniško opravilo pa najmanj 3 in največ 4 šolske ure. Program vsebuje naslednje vsebine:

  • prvo pomoč (trokiranje, sondiranje, zaustavljanje krvavitev, oskrba ran, pomoč pri porodu);
  • kastracijo pujskov mlajših od enega tedna;
  • aplikacijo železovih preparatov proti anemiji pujskov;
  • kupiranje repkov pri pujskih in jagnjetih do četrtega dneva starosti;
  • ščipanje oziroma brušenje zob pri pujskih prvi dan po rojstvu;
  • oskrbo in nego parkljev, kopit ter čiščenje živali;
  • pripuščanje plemenjakov;
  • zunanji aparativni pregled na brejost;
  • označevanje domačih živali;
  • uporabo in dajanje dovoljenih farmakoloških sredstev, ki niso vezana na izdajo recepta in aplikacija zdravil po navodilih veterinarja;
  • dezinfekcijo in dezinsekcijo živinorejskih objektov z dovoljenimi sredstvi;
  • nego in striženje dlake ter volne;
  • čebelarska opravila: prirezovanje kril maticam in druga čebelarska opravila.

  Kandidat vloži prijavo pri izvajalcu usposabljanja.

  Gradivo pripravi izvajalec usposabljanja v pisni obliki v slovenskem jeziku za vsakega udeleženca posebej.

  Stroške usposabljanja in izdajanja uradnih potrdil nosi udeleženec sam.

  Po opravljenem usposabljanju udeleženec prejme potrdilo o opravljenem usposabljanju.

  Dokazila

  Potrdilo o opravljenem usposabljanju

  Pravne podlage

  Pristojni organ

  Biotehnični izobraževalni center Ljubljana

  Ižanska cesta 10
  1000 Ljubljana

 • Pred vpisom v evidenco imetnikov rejnih živali mora imetnik imeti zaključeno ustrezno izobrazbo.

  Imetniki živali morajo imeti zaključeno izobraževanje po učnih programih, kjer je bila kot predmet vključena živinoreja, na poklicnih in srednjih šolah s področja kmetijstva ali veterinarstva.

  Kot ustrezna izobrazba se upošteva tudi izobraževanje na višjih strokovnih šolah, visokošolskih strokovnih ali univerzitetnih programih s področja kmetijstva ali veterinarstva.

  Dokazila

  Kopija spričevala ali diplome

  Pravne podlage

 • Imetniki živali morajo biti strokovno usposobljeni za izvajanje nalog živinoreje oziroma zootehniških opravil.

  Program strokovnega usposabljanja za imetnike živali za izvajanje zootehniških opravil traja najmanj 8 in največ 16 šolskih ur, v kolikor je združenih pet ali več opravila. Za posamezno zootehniško opravilo pa najmanj 3 in največ 4 šolske ure. Program vsebuje naslednje vsebine:

  • prvo pomoč (trokiranje, sondiranje, zaustavljanje krvavitev, oskrba ran, pomoč pri porodu);
  • kastracijo pujskov mlajših od enega tedna;
  • aplikacijo železovih preparatov proti anemiji pujskov;
  • kupiranje repkov pri pujskih in jagnjetih do četrtega dneva starosti;
  • ščipanje oziroma brušenje zob pri pujskih prvi dan po rojstvu;
  • oskrbo in nego parkljev, kopit ter čiščenje živali;
  • pripuščanje plemenjakov;
  • zunanji aparativni pregled na brejost;
  • označevanje domačih živali;
  • uporabo in dajanje dovoljenih farmakoloških sredstev, ki niso vezana na izdajo recepta in aplikacija zdravil po navodilih veterinarja;
  • dezinfekcijo in dezinsekcijo živinorejskih objektov z dovoljenimi sredstvi;
  • nego in striženje dlake ter volne;
  • čebelarska opravila: prirezovanje kril maticam in druga čebelarska opravila.

  Kandidat vloži prijavo pri izvajalcu usposabljanja.

  Gradivo pripravi izvajalec usposabljanja v pisni obliki v slovenskem jeziku za vsakega udeleženca posebej.

  Stroške usposabljanja in izdajanja uradnih potrdil nosi udeleženec sam.

  Po opravljenem usposabljanju udeleženec prejme potrdilo o opravljenem usposabljanju.

  Dokazila

  Potrdilo o opravljenem usposabljanju

  Pravne podlage

  Pristojni organ

  Biotehnični izobraževalni center Ljubljana

  Ižanska cesta 10
  1000 Ljubljana

 • Pred vpisom v evidenco imetnikov rejnih živali mora imetnik imeti zaključeno ustrezno izobrazbo.

  Imetniki živali morajo imeti zaključeno izobraževanje po učnih programih, kjer je bila kot predmet vključena živinoreja, na poklicnih in srednjih šolah s področja kmetijstva ali veterinarstva.

  Kot ustrezna izobrazba se upošteva tudi izobraževanje na višjih strokovnih šolah, visokošolskih strokovnih ali univerzitetnih programih s področja kmetijstva ali veterinarstva.

  Dokazila

  Kopija spričevala ali diplome

  Pravne podlage

 • Imetniki živali morajo biti strokovno usposobljeni za izvajanje nalog živinoreje oziroma zootehniških opravil.

  Program strokovnega usposabljanja za imetnike živali za izvajanje zootehniških opravil traja najmanj 8 in največ 16 šolskih ur, v kolikor je združenih pet ali več opravila. Za posamezno zootehniško opravilo pa najmanj 3 in največ 4 šolske ure. Program vsebuje naslednje vsebine:

  • prvo pomoč (trokiranje, sondiranje, zaustavljanje krvavitev, oskrba ran, pomoč pri porodu);
  • kastracijo pujskov mlajših od enega tedna;
  • aplikacijo železovih preparatov proti anemiji pujskov;
  • kupiranje repkov pri pujskih in jagnjetih do četrtega dneva starosti;
  • ščipanje oziroma brušenje zob pri pujskih prvi dan po rojstvu;
  • oskrbo in nego parkljev, kopit ter čiščenje živali;
  • pripuščanje plemenjakov;
  • zunanji aparativni pregled na brejost;
  • označevanje domačih živali;
  • uporabo in dajanje dovoljenih farmakoloških sredstev, ki niso vezana na izdajo recepta in aplikacija zdravil po navodilih veterinarja;
  • dezinfekcijo in dezinsekcijo živinorejskih objektov z dovoljenimi sredstvi;
  • nego in striženje dlake ter volne;
  • čebelarska opravila: prirezovanje kril maticam in druga čebelarska opravila.

  Kandidat vloži prijavo pri izvajalcu usposabljanja.

  Gradivo pripravi izvajalec usposabljanja v pisni obliki v slovenskem jeziku za vsakega udeleženca posebej.

  Stroške usposabljanja in izdajanja uradnih potrdil nosi udeleženec sam.

  Po opravljenem usposabljanju udeleženec prejme potrdilo o opravljenem usposabljanju.

  Dokazila

  Potrdilo o opravljenem usposabljanju

  Pravne podlage

  Pristojni organ

  Biotehnični izobraževalni center Ljubljana

  Ižanska cesta 10
  1000 Ljubljana

 • Pred vpisom v evidenco imetnikov rejnih živali mora imetnik imeti zaključeno ustrezno izobrazbo.

  Imetniki živali morajo imeti zaključeno izobraževanje po učnih programih, kjer je bila kot predmet vključena živinoreja, na poklicnih in srednjih šolah s področja kmetijstva ali veterinarstva.

  Kot ustrezna izobrazba se upošteva tudi izobraževanje na višjih strokovnih šolah, visokošolskih strokovnih ali univerzitetnih programih s področja kmetijstva ali veterinarstva.

  Dokazila

  Kopija spričevala ali diplome

  Pravne podlage

 • Imetniki živali morajo biti strokovno usposobljeni za izvajanje nalog živinoreje oziroma zootehniških opravil.

  Program strokovnega usposabljanja za imetnike živali za izvajanje zootehniških opravil traja najmanj 8 in največ 16 šolskih ur, v kolikor je združenih pet ali več opravila. Za posamezno zootehniško opravilo pa najmanj 3 in največ 4 šolske ure. Program vsebuje naslednje vsebine:

  • prvo pomoč (trokiranje, sondiranje, zaustavljanje krvavitev, oskrba ran, pomoč pri porodu);
  • kastracijo pujskov mlajših od enega tedna;
  • aplikacijo železovih preparatov proti anemiji pujskov;
  • kupiranje repkov pri pujskih in jagnjetih do četrtega dneva starosti;
  • ščipanje oziroma brušenje zob pri pujskih prvi dan po rojstvu;
  • oskrbo in nego parkljev, kopit ter čiščenje živali;
  • pripuščanje plemenjakov;
  • zunanji aparativni pregled na brejost;
  • označevanje domačih živali;
  • uporabo in dajanje dovoljenih farmakoloških sredstev, ki niso vezana na izdajo recepta in aplikacija zdravil po navodilih veterinarja;
  • dezinfekcijo in dezinsekcijo živinorejskih objektov z dovoljenimi sredstvi;
  • nego in striženje dlake ter volne;
  • čebelarska opravila: prirezovanje kril maticam in druga čebelarska opravila.

  Kandidat vloži prijavo pri izvajalcu usposabljanja.

  Gradivo pripravi izvajalec usposabljanja v pisni obliki v slovenskem jeziku za vsakega udeleženca posebej.

  Stroške usposabljanja in izdajanja uradnih potrdil nosi udeleženec sam.

  Po opravljenem usposabljanju udeleženec prejme potrdilo o opravljenem usposabljanju.

  Dokazila

  Potrdilo o opravljenem usposabljanju

  Pravne podlage

  Pristojni organ

  Biotehnični izobraževalni center Ljubljana

  Ižanska cesta 10
  1000 Ljubljana

 • Pred vpisom v evidenco imetnikov rejnih živali mora imetnik imeti zaključeno ustrezno izobrazbo.

  Imetniki živali morajo imeti zaključeno izobraževanje po učnih programih, kjer je bila kot predmet vključena živinoreja, na poklicnih in srednjih šolah s področja kmetijstva ali veterinarstva.

  Kot ustrezna izobrazba se upošteva tudi izobraževanje na višjih strokovnih šolah, visokošolskih strokovnih ali univerzitetnih programih s področja kmetijstva ali veterinarstva.

  Dokazila

  Kopija spričevala ali diplome

  Pravne podlage

 • Imetniki živali morajo biti strokovno usposobljeni za izvajanje nalog živinoreje oziroma zootehniških opravil.

  Program strokovnega usposabljanja za imetnike živali za izvajanje zootehniških opravil traja najmanj 8 in največ 16 šolskih ur, v kolikor je združenih pet ali več opravila. Za posamezno zootehniško opravilo pa najmanj 3 in največ 4 šolske ure. Program vsebuje naslednje vsebine:

  • prvo pomoč (trokiranje, sondiranje, zaustavljanje krvavitev, oskrba ran, pomoč pri porodu);
  • kastracijo pujskov mlajših od enega tedna;
  • aplikacijo železovih preparatov proti anemiji pujskov;
  • kupiranje repkov pri pujskih in jagnjetih do četrtega dneva starosti;
  • ščipanje oziroma brušenje zob pri pujskih prvi dan po rojstvu;
  • oskrbo in nego parkljev, kopit ter čiščenje živali;
  • pripuščanje plemenjakov;
  • zunanji aparativni pregled na brejost;
  • označevanje domačih živali;
  • uporabo in dajanje dovoljenih farmakoloških sredstev, ki niso vezana na izdajo recepta in aplikacija zdravil po navodilih veterinarja;
  • dezinfekcijo in dezinsekcijo živinorejskih objektov z dovoljenimi sredstvi;
  • nego in striženje dlake ter volne;
  • čebelarska opravila: prirezovanje kril maticam in druga čebelarska opravila.

  Kandidat vloži prijavo pri izvajalcu usposabljanja.

  Gradivo pripravi izvajalec usposabljanja v pisni obliki v slovenskem jeziku za vsakega udeleženca posebej.

  Stroške usposabljanja in izdajanja uradnih potrdil nosi udeleženec sam.

  Po opravljenem usposabljanju udeleženec prejme potrdilo o opravljenem usposabljanju.

  Dokazila

  Potrdilo o opravljenem usposabljanju

  Pravne podlage

  Pristojni organ

  Biotehnični izobraževalni center Ljubljana

  Ižanska cesta 10
  1000 Ljubljana

Seznam dejavnosti

Register dovoljenj

Evidenca imetnikov rejnih živali ni javna