Skoči do osrednje vsebine Republika Slovenija SPOT
Državni portal za poslovne subjekte

V letu 2019 je bilo preko portala SPOT oddanih 2.259.959 vlog,
Od tega je bilo prek portala oddanih 1.096.032 vlog, prek spletnih vmesnikov, ki jih nudi portal (Kadrovski vmesnik e-HRS in Vmesnik za nadomestila e-NDM) pa je bilo oddanih 1.007.691 vlog.
V primerjavi z letom 2018 se je skupno število oddanih vlog povečalo za dobrih 4 %.

Pregled izvedenih postopkov glede na lokacijo oddane vloge

Oddajo vlog in izvajanje postopkov prek portala izvaja tudi mreža točk SPOT, notarjev in sodišč. Za določene vloge pa je možna oddaja le s strani zakonitega zastopnika oz. njegovega pooblaščenca - t.i. vloge "od doma".

V spodnji tabeli je razviden pregled oddanih vlog glede na lokacijo oddane vloge. Tabela nudi tudi pregled statusov obravnavanih vlog.

Tip izpostave Uspešno zaključen postopek Negativno rešeno Skupaj
AJPES 64.347 1.255 65.602
Druge točke 17.043 320 17.363
Gospodarske zbornice 1.762 19 1.781
Notarji 16.156 749 16.905
Obrtne zbornice 20.677 304 20.981
Od doma 1.049.563 46.469 1.096.032
Sodišča 12.669 1.577 14.246
Upravne enote 17.860 238 18.098
Vmesniki 982.779 24.912 1.007.691
ZPIZ 1.229 31 1.260
Skupaj 2.184.085 75.874 2.259.959

 

Oddaja vlog prek spletnih vmesnikov eHRS in eNDM

Pomemben del portala SPOT predstavljajo tudi spletni vmesniki, ki so namenjeni poslovnim subjektom, ki uporabljajo informacijske sisteme za vodenje evidenc zaposlenih.

S povezavo vmesnika, ki ga nudi portal SPOT in informacijskega sistema posameznega podjetja oz. poslovnega subjekta, je urejanje postopkov za obvezna socialna zavarovanja hitra in enostavna. Na ta način uporabnikom ni potrebno ročno izpolnjevati obrazcev na portalu SPOT.

Kadrovski vmesnik - eHRS omogoča oddajo in urejanje vlog:

  • prijava v obvezna socialna zavarovanja (M-1),
  • odjava iz obveznih socialnih zavarovanj (M-2),
  • sprememba obveznih socialnih zavarovanj (M-3),
  • prijava in odjava zavarovanja za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni (M12).

Vmesnik za nadomestila - eNDM pa omogoča:

  • oddajo zahtevkov za nadomestilo oz. refundacijo plače.

V spodnji tabeli so prikazani podrobnejši podatki glede oddaje vlog prek spletnih vmesnikov za leto 2019. 

Postopek Kadrovski vmesniki Vmesniki za nadomestila Skupaj
Nadomestilo plače - refundacija   1.904 1.904
Odjava iz obveznih socialnih zavarovanj (M-2) 112.920   112.920
Odjava zavarovanja za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni (M12) 4.4297   4.4297
Prijava sprememb podatkov v obveznih socialnih zavarovanjih (M-3) 6.485   6.485
Prijava v obvezna socialna zavarovanja (M-1) 111.539   111.539
Prijava zavarovanja za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni (M12) 730.546   730.546
Skupaj 1.005.787 1.904 1.007.691

Število oddanih vlog po postopkih v letu 2019

Največje število oddanih vlog je bilo izvedenih na postopkih za urejanje obveznih socialnih zavarovanj (M-1, M-2, M-3 in M12), nato sledijo vloge za izdajo potrdila A1, nadomestilo plače, prekinitev potrdila A1, itd.

Najmanjši delež pa predstavljajo postopki v zvezi z vlogami za pridobitev dovoljenja za prebivanje in delo tujca (z e-plačilom).

Od vseh je bilo okvirno 93 % vlog oddanih od doma – prek portala ali spletnih vmesnikov, ostale vloge so bile oddane na točkah SPOT ali ostalih pristojnih organih.

V spodnji tabeli so predstavljeni podrobnejši podatki glede na postopek.

Postopek Število vlog
Davčni podatki 1.243
Izbris samostojnega podjetnika iz registra PRS 12.390
Izdaja obrtnega dovoljenja (OZS) 29
Nadomestilo plače - refundacija 68.500
Oddaja davčnih podatkov za samostojnega podjetnika 14.758
Odjava iz obveznih socialnih zavarovanj (M-2) 417.552
Odjava zavarovanja za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni (M12) 69.800
Postopek po ZFPPIPP 4.486
Predlog za izbris iz SRG 3.962
Predlog za izbris poslovne enote 1.210
Predlog za spremembo pri poslovni enoti 888
Predlog za vpis drugega subjekta v SRG 423
Predlog za vpis enostavne enoosebne d.o.o. 142
Predlog za vpis enostavne spremembe pri d.o.o. 10.341
Predlog za vpis nameravane firme 409
Predlog za vpis poslovne enote 2.144
Predlog za vpis spremembe samo v PRS 1.150
Prijava sprememb podatkov v obveznih socialnih zavarovanjih (M-3) 99.240
Prijava v obvezna socialna zavarovanja (M-1) 439.734
Prijava za vpis samostojnega podjetnika 16.654
Prijava zavarovanja za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni (M12) 895.261
Splošni predlog za vpis spremembe v SRG 21.848
Splošni predlog za vpis ustanovitve d.o.o. 4.061
Sporočilo o prostem delovnem mestu - kontrola trga dela (PDM-KTD) 5.516
Sporočilo o prostem delovnem mestu (PDM-1) 17.494
Sporočilo o prostem delovnem mestu (PDM-1) za s.p. 1.739
Sprememba samostojnega podjetnika 16.706
Vloga za izdajo obrtnega dovoljenja (OZS) 49
Vloga za potrdila A1 98.096
Vloga za predčasno prekinitev veljavnosti potrdila A1 30.370
Zahtevek za izdajo identifikacijske številke za DDV (DDV-P2) 1.008
Dovoljenje za prodajo tobaka, tobačnih in povezanih izdelkov 405
Enotno dovoljenje za prebivanje in delo 900
Dovoljenja za zaposlitev tujca po bilateralnih sporazumih z BiH in s Srbijo 1.394
Skupaj 2.259.959

Sodišča

Postopke prek portala SPOT izvaja tudi 11 okrožnih sodišč. V letu 2019 so sodišča izvedla dobrih 14.000 postopkov. Od tega največ v Ljubljani, sledi sodišče v Mariboru in Celju. Najmanj postopkov je bilo izvedenih na sodišču v Slovenj Gradcu.

Podrobnejše informacije si lahko ogledate v spodnji tabeli. 

Postopek Število vlog
Okrožno sodišče na Ptuju 291
Okrožno sodišče v Celju 1.432
Okrožno sodišče v Kopru 1.271
Okrožno sodišče v Kranju 1.005
Okrožno sodišče v Krškem 267
Okrožno sodišče v Ljubljani 6.235
Okrožno sodišče v Mariboru 1.943
Okrožno sodišče v Murski Soboti 657
Okrožno sodišče v Novem mestu 334
Okrožno sodišče v Novi Gorici 654
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu 157
Skupaj 14.246

 

Pregled oddanih vlog na fizičnih točkah SPOT v letu 2019

Več kot 120.000 vlog je bilo izvedenih tudi na točkah SPOT. Največ postopkov je bilo izvedenih na AJPES Ljubljana, sledijo AJPES Maribor, Koper in Kranj in točka DATA, poslovne storitve d.o.o.

Podrobnejši statistični podatki so na voljo na tej povezavi.

Statistika pooblaščanja

Če e-postopkov na portalu SPOT ne ureja zakoniti zastopnik, jih v njegovem imenu lahko ureja pooblaščena oseba.

Pooblastilo se lahko podeli za vse ali za posamezen postopek. Postopek pooblaščanja se lahko izvede elektronsko prek portala ali s pisno vlogo, ki jo obravnava točka SPOT.

Skupno je bilo v letu 2018 podeljenih 39.046 pooblastil. 1.731 je bilo izvedenih od doma oz. prek portala, večina pooblastil pa je bilo urejenih na eni izmed točk SPOT.

Podrobnejši podatki so na voljo na tej povezavi.