Skoči do osrednje vsebine Republika Slovenija SPOT
Državni portal za poslovne subjekte

Pridobitev položaja točke SPOT Registracija

Preverite kdo in kako lahko pridobi položaj točke SPOT Registracija.

Kdo lahko pridobi položaj točke SPOT Registracija

Položaj točke za podporo poslovnim subjektom – SPOT Registracija lahko pridobi:

Pogoji za pridobitev položaja točke SPOT

Točke SPOT Registracija morajo izpolnjevati kadrovske, organizacijske in tehnične pogoje:

Kadrovski pogoji:

 • točka SPOT Registracija mora imeti vsaj dva referenta, ki sta usposobljena za opravljanje poslovnih procesov na portalu SPOT. Če točka posluje na območju upravne enote z manj kot 20.000 prebivalci, ima lahko samo enega referenta,
 • referent mora imeti najmanj izobrazbo, pridobljeno po študijskem programu prve stopnje,
 • referent se mora udeležiti prvega razpoložljivega usposabljanja za delo s portalom SPOT, ki ga organizira Ministrstvo za digitalno preobrazbo.

Organizacijski pogoji:

 • poslovanje mora biti zagotovljeno najmanj v času uradnih ur organa, v okviru katerega posluje,
 • točka SPOT Registracija mora zagotoviti poslovanje vsaj štiri dni v tednu, šest ur dnevno,
 • uradne ure morajo biti objavljene v prostorih, kjer se opravlja dejavnost in na portalu SPOT, 
 • v prostorih vlagatelja morajo biti zagotovljene možnosti za diskretno obravnavo strank tako, da ostale stranke, ki so v prostoru, ne morejo spremljati pogovora med obravnavano stranko in referentom ter imeti vpogled v dokumente, ki so potrebni za izvedbo postopka ali nastajajo v postopku za podporo subjektom.

Tehnični pogoji: 

 • točka SPOT Registracija mora za vsakega referenta zagotoviti primerno strojno in programsko opremo za delo s portalom SPOT,
 • vsak referent mora imeti sredstvo elektronske identifikacije - digitalno potrdilo, ki je izdano v skladu s predpisi, ki urejajo elektronsko identifikacijo, 
 • uporabniki portala SPOT za urejanje, oddajanje vlog, prilagajanje prilog k vlogi in spremljanje postopka na portalu potrebujejo ustrezno programsko in strojno opremo - zahtevana oprema za elektronsko oddajanje dokumentov prek SPOT.

Postopek pridobitve dovoljenja za pridobitev položaja točke SPOT

Dovoljenje za pridobitev položaja točke SPOT Registracija izda Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport (MGTŠ). 

Vlagatelj v vlogi za izdajo dovoljenja za pridobitev položaja točke SPOT Registracija izpolni potrebne podatke in priloži priloge, ki so potrebne za izdajo dovoljenja in jo pošlje na naslov Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport, Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana. Elektronsko podpisano vlogo lahko vlagatelj pošlje tudi na ta elektronski naslov.

MGTŠ po pregledu vloge po potrebi vlagatelja pozove k dopolnitvi le-te in v nadaljevanju postopka določi termin za ogled poslovnih prostorov vlagatelja, kjer bo delovala nova točka SPOT Registracija. 

Ko so vsi pogoji s strani vlagatelja izpolnjeni, MGTŠ izda odločbo o izdaji dovoljenja za pridobitev položaja točke SPOT registracija. 

Če vlagatelj ne izpolnjuje pogojev za pridobitev položaja točke SPOT Registracija, MGTŠ izda negativno odločbo.

Vsebina vloge za izdajo dovoljenja za opravljanje postopkov za podporo poslovnim subjektom

Vloga vlagatelja mora vsebovati naslednje podatke:

 • podatke o vlagatelju (naziv, naslov, telefon, elektronski naslov, uradne ure),
 • podatek o tem, ali ima vlagatelj: vzpostavljen sistem naročanja strank, 
  • prostor za diskretno obravnavo strank,
  • urejen prostor za informativna gradiva,
  • prostor, označen z označevalnimi elementi, 
  • na vidnem mestu objavljen seznam brezplačnih postopkov SPOT Registracija,
 • podatek o upravni enoti, na območju katere deluje vlagatelj,
 • podatke o administratorju SPOT Registracije (ime, priimek in davčno številko),
 • izjavo administratorja SPOT Registracije o skrbnem dodeljevanju in odvzemanju pravic,
 • podatke o referentu/referentih (ime, priimek, davčna številka, stopnja izobrazbe),
 • izjava referenta o varovanju osebnih podatkov,
 • podatek, da je administratorju in referentom SPOT Registracije zagotovljeno sredstvo elektronske identifikacije, ki je izdano v skladu s predpisi, ki urejajo elektronsko identifikacijo,
 • podatek, da ima referent opravljeno usposabljanje za delo s portalom SPOT,
 • podatek, da je referentu zagotovljena strojna in programska oprema.

Delo s portalom SPOT in pravice za administratorja točke SPOT Registracija

Po izdaji dovoljenja za pridobitev položaja točke SPOT Registracija MGTŠ obvesti Ministrstvo za digitalno preobrazbo (MDP), ki na podlagi izdane odločbe za novo točko SPOT Registracija uredi vse tehnične zahteve za pričetek dela prek sistema SPOT in administratorju nove točke dodeli ustrezne pravice za delo s sistemom SPOT. Administrator točke SPOT zatem uredi pravice referentom točk SPOT.

Informacije o novi točki SPOT Registracija se objavijo tudi na portalu SPOT na strani Seznam točk SPOT in notarjev.

Vizualna podoba točke SPOT Registracija in pravila komuniciranja

Pravilnik o točkah za podporo poslovnim subjektom določa pravila glede vizualne podobe in komuniciranja točke SPOT Registracija

 • Točka SPOT Registracija mora biti označena z označevalo tablo
 • pri komuniciranju mora točka SPOT Registracija upoštevati Priročnik celostne grafične podobe SPOT,
 • za točke SPOT Registracija, ki delujejo v okviru organov državne uprave (upravne enote), se poleg Priročnika celostne grafične podobe SPOT uporablja tudi Uredba o celostni grafični podobi Vlade Republike Slovenije in drugih organov državne uprave
 • predstojnik si za prepoznavnost točke SPOT Registracija prizadeva z usmerjevalnimi tablami, panoji in prosto dostopnim gradivom,
 • na vidnem mestu mora biti objavljen seznam storitev, ki jih točka nudi brezplačno, in cenik ostalih storitev,
 • pri lastnem oglaševanju storitev za podporo poslovnim subjektom se navaja logotip SPOT Slovenska poslovna točka, logotip Evropskega regionalnega sklada in logotip Republike Slovenije.

Spremembe podatkov v zvezi z delovanjem točk SPOT Registracija

Točka SPOT Registracija mora spremembe podatkov, ki so vezani na izdajo dovoljenja, čimprej sporočiti Ministrstvu za gospodarstvo, turizem in šport.

Najpogostejše spremembe so:

 • menjava poslovnega prostora točke SPOT Registracija,  
 • menjava administratorja točke SPOT Registracija, 
 • menjava kontaktnih podatkov,
 • menjava referentov. 

Vlogo za spremembo podatkov se posreduje na naslov: Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport, Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana ali na e-mail.

Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport spremembo podatkov na podlagi vloge točke SPOT Registracija posreduje Ministrstvu za digitalno preobrazbo, ki uredi zahtevane spremembe na portalu SPOT.

Odvzem dovoljenja za opravljanje postopkov za podporo poslovnim subjektom

V kolikor Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport tekom poslovanja točke SPOT Registracije ali v postopku nadzora po sedmem odstavku 11. c člena Zakona o poslovnem registru Slovenije na SPOT Registraciji ugotovi kršitve, se izda odločba o odpravi kršitev s postavljenim prekluzivnim rokom za odpravo ugotovljenih kršitev.

Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport odvzame dovoljenje za opravljanje postopkov za podporo poslovnim subjektom, če:

 • točka SPOT Registracija v roku, ki je določen v odločbi iz prve točke, ne odpravi kršitev, katerih odprava ji je bila naložena,
 • je točka SPOT Registracija v koledarskem letu opravila manj kot 20 postopkov, razen če v oddaljenosti 20 km ni na voljo druge SPOT Registracije,
 • točka SPOT Registracija ne izvaja več nalog podjetniškega okolja v skladu z zakonom, ki ureja podporno okolje za podjetništvo.

Točki SPOT Registracija preneha dovoljenje za opravljanje postopkov za podporo poslovnim subjektom tudi na podlagi izjave, da ne želi več opravljati postopkov za podporo poslovnim subjektom.