Skoči do osrednje vsebine Republika Slovenija SPOT
Državni portal za poslovne subjekte

Slovensko podjetje, ki želi v drugi državi članici Evropske unije (EU), EGP ali v Švicarski konfederaciji izvajati storitve, mora za vsakega delavca, ki ga namerava napotiti tja, pridobiti potrdilo A1. To je za izkaz veljavne zakonodaje na področju socialne varnosti napotene osebe predpisano z Uredbo o socialni varnosti (ES) št. 883/2004

Enako potrdilo mora slovensko podjetje pridobiti tudi za delavca, ki običajno opravlja delo v več zgoraj omenjenih državah. S potrdilom delavec v tujini izkaže, da je tudi v času dela na območju druge države ostal vključen v obvezno zavarovanje v Republiki Sloveniji.

V drugih državah potrdila A1 ni mogoče uporabiti. Iz navedenega razloga je na portalu SPOT mogoče izbrati naročnika storitev iz »tretje države«.

Nabor držav, v katerih je mogoče opredeliti kraj opravljati storitve, je omejen le na države z veljavno zakonodajo Evropske unije.

 

Portal SPOT omogoča elektronsko oddajo vloge za pridobitev ali predčasno prekinitev:

Kje in kako oddati vlogo?

Zakoniti zastopnik poslovnega subjekta vpisan v Poslovni imenik Slovenije (v nadaljevanju PRS) oziroma pooblaščena oseba lahko oddajo vlogo:

Elektronsko prek portala SPOT:

 • Potrdilo A1 - člen 12 Uredbe ES:
  • OBVEZNA samo elektronska oddaja vlog je določena v 9. členu Zakona o čezmejnem izvajanju storitev (ZČmIS).
  • Delodajalec ali samozaposlena oseba lahko vloži vlogo za izdajo potrdila A1 največ 30 dni pred predvidenim začetkom čezmejnega izvajanja storitve.
  • Potrdilo A1 se lahko izda za predvideno trajanje napotitve za delo do 24 mesecev
 • Potrdilo A1 - člen 13 Uredbe ES:
  • Elektronsko podprt postopek oddaje vloge za naslednje kategorije delavcev: voznike v cestnem prometu, serviserje in monterje.
  • Potrdilo A1 na podlagi 13.člena Uredbe ES je mogoče pridobiti za obdobje naslednjih 12 mesecev.

Po pošti na ZZZS:

 • Potrdilo A1 - člen 13 Uredbe ES za izbrani kategoriji: montažer in serviser
 • Potrdilo A1 - člen 13 Uredbe ES za voznike, ostale kategorije ter t. i. sočasne zaposlitve (delo pri dveh ali več delodajalcih v dveh ali več državah članicah)

Več o pošiljanju si preberite na spletnih straneh ZZZS.

Vloge

Spremljanje statusa vloge in prevzem potrdila A1 na portalu SPOT

Prek portala SPOT lahko spremljate status oddane vloge. Obvestila glede sprememb statusov vloge vlagatelj dobi na elektronski naslov. Če je vloga pozitivno rešena, morate prek portala izdano potrdilo tudi prevzeti. 

Natančen opis postopka oddaje vloge, iskanje že oddanih vlog, prevzemanje dokumentov in druge podrobne informacije v zvezi z e-postopkom, so na voljo v Navodilih za izpolnjevanje vloge za pridobitev potrdil A1 in predčasno prekinitev veljavnosti potrdila A1 prek portala.

Preverjanje veljavnosti potrdila A1

Na izdanih potrdilih A1 je vnesena QR koda za dostop do spletne strani ZZZS-ja kjer lahko preverite, ali je potrdilo A1 s tako QR kodo veljavno. Preverite lahko tudi potrdila A1, ki bodo začela veljati šele v bodoče.

Veljavnost potrdila A1 lahko z vnosom zahtevanih podatkov preverite na spletni strani ZZZS.

Predčasna prekinitev potrdila A1

Delodajalec in napoteni delavec sta po pridobitvi potrdila A1 dolžna ZZZS obvestiti o vseh spremembah, ki nastanejo med obdobjem napotitve. Vlogo za predčasno prekinitev je mogoče oddati samo za še veljavno potrdilo A1

Delodajalec mora ZZZS obvestiti o predčasni prekinitvi napotitve, če:

 • napotitev ni bila izvedena ali 
 • je bila zaključena pred načrtovanim datumom zaključka.

Potrdilo se lahko predčasno prekine z dnem oddaje vloge ali za zahtevane datume prekinitve do izteka veljavnosti potrdila. Razveljavitev potrdila za preteklo obdobje (za nazaj) preko portala e-VEM ni mogoča.

Če hkrati oddate vlogo za predčasno prekinitev in vlogo za pridobitev novega potrdila A1, se vloga za predčasno prekinitev obravnava pred vlogo za novo potrdilo, saj ima delavec lahko v istem obdobju veljavno samo eno potrdilo A1. 

O vseh predčasno razveljavljenih potrdilih ZZZS obvesti tuje pristojne institucije.

Brexit

Sporazum o trgovini in sodelovanju med Evropsko unijo in Evropsko skupnostjo za atomsko energijo na eni strani ter Združenim kraljestvom Velika Britanija in Severna Irska na drugi strani je bil objavljen v Uradnem listu EU L 444, z dne 31. 12. 2020 (v nadaljevanju: Sporazum). Sporazum se na podlagi vzajemnosti začasno uporablja od 1.1.2021. Več na povezavi.

Na podlagi Sporazuma lahko vlagatelj tudi v razmerju z Združenim kraljestvom, pod določenimi pogoji, pridobi potrdilo A1 za napotene delavce ali za opravljanje dejavnosti v dveh ali več državah. Sporazum določa pogoje za pridobitev potrdila A1. V razmerju z Združenim kraljestvom se v tem delu ne uporabljajo več evropski predpisi (Uredba (ES) 883/2004, Uredba (ES) 987/2009 itd.). Za napotene delavce v Združeno kraljestvo prav tako ne velja Zakon o čezmejnem izvajanju storitev (ZČmIS). Listina »potrdilo A1« se lahko uporablja, dokler ne bo predpisan nov obrazec v razmerju z Združenim kraljestvom.

Vlagatelji, ki so po 1.1.2021 izpolnili vprašalnik za delo v tretji državi (Združeno kraljestvo) in ga predložili na ZZZS, lahko vložijo vlogo za izdajo potrdila A1 za nazaj (tj. z obdobjem napotitve od 1.1.2021 dalje), ZZZS pa jim lahko tako potrdilo A1 izda. Vlagatelj je sam dolžan poskrbeti za prijavo in odjavo zavarovanja osebe po pravilni zavarovalni podlagi.

POSTOPEK PRIDOBITVE POTRDILA A1

NAPOTENI DELAVCI (člen SSC. 11 Sporazuma):

Vlogo za pridobitev potrdila A1 lahko oddate:

Potrdilo A1 boste v primeru ročne vloge prejeli po navadni pošti na naslov vlagatelja.

Za primere po SSC. 11 Sporazuma velja zavarovalna podlaga 002. Vlagatelj je sam dolžan poskrbeti za prijavo in odjavo zavarovanja po pravilni zavarovalni podlagi, in sicer ne glede na način oddaje vloge (preko SPOT ali ročno).

V primeru SSC. 11 Sporazuma oziroma 12. člena Uredbe 883/2004 ista oseba ne more prejeti dveh potrdil A1 (npr. eno potrdilo A1 za državo članico EU in drugo potrdilo A1 za Združeno kraljestvo) za isto obdobje napotitve hkrati, prav tako se obdobje napotitve ne sme prekrivati.

 

OPRAVLJANJE DEJAVNOSTI V DVEH ALI VEČ DRŽAVAH (člen SSC. 12 Sporazuma):

Vlogo pridobitev potrdila A1 za kategorije delavcev: voznike v cestnem prometu, serviserje in monterje lahko oddate:

Za obravnavo teh vlog je pristojna Območna enota Nova Gorica.

Za obravnavo teh vlog je pristojna Območna enota Maribor. 

Za vse primere po SSC. 12 Sporazuma velja zavarovalna podlaga 001 (tudi v primeru opravljanja dela v Združenem kraljestvu). Vlagatelj je sam dolžan poskrbeti za prijavo in odjavo zavarovanja po pravilni zavarovalni podlagi.

Za ostale kategorije ter t.i. sočasne zaposlitve (delo pri dveh ali več delodajalcih v dveh ali več državah članicah) izpolnite in podpišite »Vprašalnik za izdajo obrazca A1 po 13. členu Uredbe (ES) 883/2004 ter 14. in 16. členu Uredbe (ES) 987/2009« ter ga posredujte na OE Maribor: dolocanje.zakonodaje@zzzs.si

Potrdilo A1 boste v primeru ročne vloge prejeli po navadni pošti na naslov vlagatelja.