Skoči do osrednje vsebine Republika Slovenija SPOT
Državni portal za poslovne subjekte

STRAN JE V UREJANJU.

 

Slovensko podjetje, ki želi v drugi državi članici Evropske unije (EU), EGP, v Švicarski konfederaciji ali v Združenem kraljestvu, izvajati storitve, mora za vsakega delavca, ki ga namerava tja napotiti, pridobiti potrdilo A1

Potrdilo A1 mora slovensko podjetje pridobiti tudi za delavca, ki običajno opravlja delo v več zgoraj omenjenih državah. Prav tako mora potrdilo A1 zase pridobiti v Sloveniji registrirana samozaposlena oseba, ki običajno opravlja samozaposlitev v najmanj dveh zgoraj omenjenih državah.  

Potrdilo A1 izkazuje, zakonodaja katere države članice EU s področja socialne varnosti velja za imetnika potrdila A1. Oseba se v obvezna socialna zavarovanja vključi samo v državi članici EU, ki izhaja iz potrdila A1, in sicer skladno z nacionalno zakonodajo države članice, katere zakonodaja je določena in ki je navedena na potrdilu A1.

V drugih državah potrdila A1 ni mogoče uporabiti. Iz navedenega razloga je na portalu SPOT mogoče izbrati naročnika storitev iz »tretje države«.

Nabor držav, v katerih je mogoče opredeliti kraj opravljati storitve, je omejen le na države z veljavno zakonodajo Evropske unije.

 

Portal SPOT omogoča elektronsko oddajo vloge za pridobitev ali spremembo obdobja veljavnosti:

 

  1. delavec za enega delodajalca običajno opravlja delo v najmanj dveh državah članicah EU ali
  2. oseba običajno opravlja samozaposlitev v najmanj dveh državah članicah EU.

 

Kje in kako oddati vlogo?

Zakoniti zastopnik poslovnega subjekta vpisan v Poslovni imenik Slovenije (v nadaljevanju PRS) oziroma pooblaščena oseba lahko oddajo vlogo:

Elektronsko prek portala SPOT:

Potrdilo A1 - 12. člen Uredbe ES:

 • OBVEZNA samo elektronska oddaja vlog je določena v 10. členu Zakona o čezmejnem izvajanju storitev (ZČmIS-1).
 • Delodajalec ali samozaposlena oseba lahko vloži vlogo za izdajo potrdila A1 največ 30 dni pred predvidenim začetkom čezmejnega izvajanja storitve.
 • Potrdilo A1 se lahko izda za predvideno trajanje napotitve za delo do 24 mesecev.

Potrdilo A1 - 13 . člen Uredbe ES:

 • OBVEZNA samo elektronska oddaja vlog je določena v 10. členu Zakona o čezmejnem izvajanju storitev (ZČmIS-1).
 • Delodajalec ali samozaposlena oseba lahko vloži vlogo za izdajo potrdila A1 največ 30 dni pred predvidenim začetkom čezmejnega izvajanja storitve.
 • Potrdilo A1 na podlagi 13. člena Uredbe ES je mogoče pridobiti za obdobje naslednjih 12 mesecev.
 • Postopek preko portala SPOT je obvezen za vse dejavnosti (ne več samo mednarodni cestni promet, montaža, servisiranje).

Po pošti na ZZZS:

  • Vloga za pridobitev potrdila A1 v drugih primerih opravljanja dejavnosti v dveh ali več državah članicah, npr. če gre za delo pri več delodajalcih, ali če gre za delo pri delodajalcu iz ene države EU, s.p. pa je v drugi državi, pa tudi za določitev zakonodaje za javne uslužbence, pomorščake, letalsko osebje se odda na naslov dolocanje.zakonodaje@zzzs.si.
  • Za obravnavo teh vlog je pristojna Območna enota Maribor

Več o pošiljanju si preberite na spletnih straneh ZZZS.

Vloge

Spremljanje statusa vloge in prevzem potrdila A1 na portalu SPOT

Prek portala SPOT lahko spremljate status oddane vloge. Obvestila glede sprememb statusov vloge vlagatelj dobi na elektronski naslov. Če je vloga pozitivno rešena, morate prek portala izdano potrdilo tudi prevzeti. 

Natančen opis postopka oddaje vloge, iskanje že oddanih vlog, prevzemanje dokumentov in druge podrobne informacije v zvezi z e-postopkom, so na voljo v Navodilih za izpolnjevanje vloge za pridobitev potrdila A1 in spremmebo obdobja veljavnosti potrdila A1 prek portala SPOT.

Preverjanje veljavnosti potrdila A1

Na izdanih potrdilih A1 je vnesena QR koda za dostop do spletne strani ZZZS-ja kjer lahko preverite, ali je potrdilo A1 s tako QR kodo veljavno. Preverite lahko tudi potrdila A1, ki bodo začela veljati šele v bodoče.

Veljavnost potrdila A1 lahko z vnosom zahtevanih podatkov preverite na spletni strani ZZZS.

Sprememba obdobja veljavnosti potrdila

Vlagatelj je dolžan ZZZS obvestiti o vseh spremembah pogojev, ki se zgodijo v obdobju trajanja čezmejnega izvajanja storitev, zlasti pa v primerih spremembe obdobja veljavnosti potrdila A1.

Vlagatelj ZZZS prek portala SPOT obvesti o spremembi obdobja veljavnosti potrdila A1. ZČmIS-1 razlikuje med:

 • obvestilom, ki ga vlagatelj poda med obdobjem trajanja potrdila A1,
 • obvestilom, ki ga vlagatelj poda v roku 6 mesecev po poteku veljavnosti potrdila A1.

 

V teh primerih se ne izda novo potrdilo A1, ampak na podlagi obvestila vlagatelja ZZZS ustrezno spremeni obdobje veljavnosti potrdila A1. ZZZS vlagatelju izda obvestilo o spremembi obdobja veljavnosti potrdila A1.

Obvestilo, ki ga vlagatelj poda med obdobjem trajanja potrdila A1 (četrti odstavek 6. člena ZČmIS-1)

V obdobju od izdaje potrdila A1 do pričetka obdobja čezmejnega izvajanja storitve ter v obdobju veljavnosti potrdila A1 vlagatelj ZZZS obvesti,:

 • da napotitev ni bila izvedena ali
 • da je bila napotitev zaključena pred načrtovanim datumom.

V teh primerih lahko vlagatelj sporoči vsakokratno spremembo obdobja veljavnosti potrdila A1. To pomeni, da vlagatelj lahko za posamezno potrdilo A1 spremembe sporoči večkrat.

Vlagatelj to spremembo sporoči v petih dneh od nastopa spremembe.

Obvestilo, ki ga vlagatelj poda v roku 6 mesecev po poteku veljavnosti potrdila A1 (peti odstavek 6. člena ZČmIS-1)

V obdobju šestih mesecev po poteku veljavnosti potrdila A1 vlagatelj ZZZS obvesti,:

 • da je bil začetek napotitve poznejši od datuma začetka veljavnosti izdanega potrdila A1,
 • da je napotitev predčasno prenehala ali
 • da do napotitve sploh ni prišlo.

V teh primerih lahko vlagatelj spremembo obdobja veljavnosti sporoči samo enkrat. Rok 6 mesecev se šteje od zadnje veljavnosti potrdila A1.

Brexit

Na podlagi Sporazuma o trgovini in sodelovanju med Evropsko unijo in Evropsko skupnostjo za atomsko energijo na eni strani ter Združenim kraljestvom Velika Britanija in Severna Irska na drugi strani   (v nadaljevanju: Sporazum) lahko vlagatelj tudi v razmerju z Združenim kraljestvom, pod določenimi pogoji, pridobi potrdilo A1 za napotene delavce ali za opravljanje dejavnosti v dveh ali več državah. Sporazum določa pogoje za pridobitev potrdila A1. V razmerju z Združenim kraljestvom se v tem delu ne uporabljajo več evropski predpisi (Uredba (ES) 883/2004, Uredba (ES) 987/2009 itd.). ZČmIS-1 se uporablja za izvajanje Sporazuma.

Postopka izdaje potrdila A1 in spremembe obdobja veljavnosti potrdila A1 sta enaka kot v primeru čezmejnega izvajanja storitev v državah članicah EU, EGP in Švici.