SPOT

Prijava/odjava zavarovanja za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni (obrazec M12)

Zavarovanje za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni je posebna vrsta zavarovanja, ki je obvezno za osebe, ki opravljajo dejavnosti, navedene v 17. in 18. členu Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ). Zaposleni v podjetju imajo to zavarovanje že urejeno na podlagi prijave v obvezno socialno zavarovanje, vložene na obrazcu M-1, za dejavnosti iz 17. in 18. člena omenjenega zakona pa zavarovanca prijavite/odjavite z obrazcem M12.

Kje in kako oddati vlogo?

Elektronsko prek portala SPOT:

 • Zavezanci za prijavo, ki ste kot poslovni subjekti vpisani v Poslovni register Slovenije (npr. gospodarska družba, samostojni podjetnik, oseba, ki samostojno opravlja poklicno dejavnost, zavod).

Osebno na točki SPOT:

 • Zavezanci za prijavo, ki ste kot poslovni subjekti vpisani v Poslovni register Slovenije (npr. gospodarska družba, samostojni podjetnik, oseba, ki samostojno opravlja poklicno dejavnost, zavod

Osebno ali po pošti na ZZZS:

 • Fizične osebe - zavezanci za prijavo, ki niste kot poslovni subjekti vpisani v Poslovnem registru Slovenije (npr. kmeti, člani njihovih gospodarstev in druge osebe, ki v Sloveniji opravljajo kmetijsko dejavnost kot edini ali glavni poklic)

  Zavezanec za prijavo/odjavo – fizična oseba za prijavo/odjavo uporabi elektronsko oblikovan obrazec M12 (PDF). Taka oblika omogoča, da ga na računalniku izpolnite in izpolnjenega natisnete, ali pa natisne prazen obrazec in ga ročno izpolnite. V obrazec vpišite podatke za osebo, ki jo prijavljate v zavarovanje za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni.
  Izpolnjen obrazec pošljete po pošti ali vložite osebno na katerikoli območni enoti ali izpostavi ZZZS

Rok za odjavo

Zadnji dan za vložitev odjave iz zavarovanja za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni preko portala SPOT ali na točki SPOT je 1 dan pred datumom izbrisa.

Po izbrisu podjetja iz PRS odjave iz zavarovanja za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni ni več možno vložiti prek portala SPOT ali na točki SPOT, temveč le še po pošti ali neposredno na katerikoli območni enoti ali izpostavi ZZZS.

Kdo mora biti obvezno zavarovan?

Po 17. členu ZZVZZ so za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni zavarovani:

 • učenci in študentje pri praktičnem pouku, pri opravljanju proizvodnega dela oziroma delovne prakse in na strokovnih ekskurzijah,
 • otroci in mladostniki z motnjami v telesnem in duševnem razvoju ter otroci in mladostniki z nezgodno poškodbo glave in okvaro možganov pri praktičnem pouku v organizacijah za usposabljanje ali na obveznem praktičnem delu,
 • osebe, ki so po končanem šolanju na prostovoljni praksi, ne glede na to ali za to prakso prejemajo nagrado,
 • vojaški invalidi, civilni invalidi vojne in druge invalidne osebe na poklicni rehabilitaciji oziroma usposabljanjupri praktičnih delih in vajah,
 • osebe, ki v okviru drugega pravnega razmerja opravljajo delo oziroma storitev za plačilo, kadar se plačilo, prejeto na podlagi tega pravnega razmerja po zakonu, ki ureja dohodnino, šteje za dohodek in ni oproščen plačila dohodnine ali ni drug dohodek po zakonu, ki ureja dohodnino (na primer delo po avtorski pogodbi, podjemni pogodbi). To velja le v primerih, če te osebe hkrati niso zavarovane na podlagi druge točke tega člena (16. ali 18. člena ZZVZZ),
 • učenci srednjih šol oziroma študenti višjih in visokih šol pri opravljanju dela preko pooblaščenih organizacij,
 • prostovoljci,
 • osebe, ki opravljajo splošno koristna in druga dela po kazenskih predpisih,
 • osebe, ki opravljajo dejavnost kot postranski poklic,
 • osebe, ki opravljajo kratkotrajno delo po predpisih, ki urejajo preprečevanje dela in zaposlovanja na črno in osebe, ki opravljajo začasno ali občasno delo po predpisih, ki urejajo trg dela.

Po 18. členu ZZVZZ so za poškodbo pri delu zavarovane:

 • osebe, ki sodelujejo pri organiziranih javnih delih splošnega pomena, pri reševalnih akcijah ali pri zaščiti ter reševanju in pomoči ob naravnih in drugih nesrečah,
 • udeleženci mladinskih taborov v Sloveniji,
 • osebe, ki opravljajo dela oziroma naloge vojaške službe ali nadomestne civilne službe, civilne zaščite, službe za opazovanje in obveščanje, splošnih reševalnih služb ali enot za zveze oziroma osebe pri usposabljanju za obrambo ter zaščito, reševanje in pomoč,
 • osebe, ki pomagajo organom za notranje zadeve in pooblaščenim osebam teh organov pri opravljanju njihovih nalog v skladu z zakonom,
 • osebe, ki opravljajo naloge organov za notranje zadeve kot osebe v rezervnem sestavu organov za notranje zadeve,
 • osebe, ki opravljajo na poziv državnih in drugih pooblaščenih organov, javne in druge družbene funkcije ali državljansko dolžnost.

Invalidsko zavarovanje (posebni primeri zavarovanja po ZPIZ-2)

Za te osebe se plačujejo prispevki za posebne primere zavarovanja v pavšalnih zneskih, v skladu s Sklepom o določitvi prispevkov za posebne primere zavarovanja, ali po stopnji 8,85 %.

Obdobje takšnega zavarovanja se ne šteje v zavarovalno dobo. Tako zavarovane osebe v primeru, da pride do poškodbe pri delu ali poklicne bolezni pri opravljanju določenega dela ali dejavnosti izven obveznega zavarovanja, pridobijo pravico do invalidske pokojnine oziroma v primeru smrti preživeli družinski člani pridobijo pravico do vdovske ali družinske pokojnine v enaki višini kot če bi zavarovalni primer nastal v obveznem zavarovanju.

Poleg nastanka zavarovalnega primera je pogoj za pridobitev pravic tudi plačilo prispevkov.

Zadnja sprememba:
12. 10. 2021