Kako postanete zavezanec za davek na dodano vrednost (DDV)?

Davčnemu organu predložite zahtevek za izdajo identifikacijske številke za DDVDDV-P2.

Predložite ga v elektronski obliki prek sistema eDavki ali portala SPOT. Postopek lahko ob brezplačni pomoči strokovnjaka izpeljete tudi na točki SPOT.

Na podlagi predloženega zahtevka vas davčni organ identificira za namene DDV. S tem pridobite identifikacijsko številko za DDV, ki je sestavljena iz predpone SI in davčne številke.

Predložitev dokazil k zahtevkom za izdajo identifikacijskih številk DDV-P2 in DDV-P3  in ostale informacije glede identifikacije za namene DDV

Davčni organ izda identifikacijsko številko najpozneje do zadnjega dne meseca, ki sledi mesecu vložitve zahtevka.

 

Zavezanec za DDV postanete, če presežete 50.000 evrov obdavčljivega prometa v zadnjih 12 mesecih.

V tem primeru morate zahtevek za izdajo identifikacijske številke za DDV predložiti najpozneje v mesecu, v katerem je verjetno, da bo vrednost obdavčljivega prometa presegla predpisani znesek 50.000 evrov. 

Zavezanec za DDV postanete tudi, če katastrski dohodek vseh članov kmečkega gospodinjstva za zadnje koledarsko leto presega znesek 7.500 evrov. Praviloma v teh primerih identifikacijsko številko za DDV izda davčni organ po uradni dolžnosti.

Zavezanec za DDV lahko postanete tudi na lastno željo, pa čeprav vaš obdavčljivi promet v zadnjih 12 mesecih ne presega 50.000 evrov oz. katastrski dohodek vseh članov kmečkega gospodinjstva za zadnje koledarsko leto ne presega znesek 7.500 evrov. Zahtevek lahko predložite že v postopku ustanovitve podjetja. Pogoj pa je, da ste identificirani za namene DDV nato najmanj 60 mesecev.

Zahtevek za izdajo identifikacijske številke za DDV mora predložiti tudi vsak davčni zavezanec, katerega skupni znesek pridobitev blaga znotraj Unije v tekočem koledarskem letu preseže 10.000 evrov.

Zahtevek mora predložiti že za mesec, v katerem je verjetno, da bo skupni znesek pridobitev v tekočem koledarskem letu presegel 10.000 evrov.

Zahtevek za izdajo identifikacijske številke za DDV mora predložiti tudi vsak davčni zavezanec, ki ima sedež v Sloveniji in opravlja storitve na ozemlju druge države članice, za katere je plačnik DDV v skladu s 196. členom Direktive Sveta 2006/112/ES izključno prejemnik storitev (gre za storitve, katerih kraj obdavčitve se določi po splošnem pravilu iz 25. člena ZDDV-1 in ki jih slovenski davčni zavezanec opravi davčnemu zavezancu s sedežem v drugi državi članici) in vsak davčni zavezanec, za katerega se v Sloveniji opravijo storitve, za katere je v skladu s 3. točko prvega odstavka 76. člena ZDDV-1 dolžan plačati DDV (gre za storitve, katerih kraj obdavčitve se določi po splošnem pravilu iz 25. člena ZDDV-1 in ki jih slovenskemu davčnemu zavezancu opravi davčni zavezanec s sedežem izven Slovenije).

V primerih iz prejšnjega odstavka mora davčni zavezanec zahtevek za izdajo identifikacijske številke za DDV oddati preden opravi oziroma prejme prvo tovrstno storitev.

Obračun davka na dodano vrednost (DDV)

Kot davčni zavezanec, identificiran za namene DDV, morate davčnemu uradu obvezno predložiti obračun davka na dodano vrednost DDV-O.

Predložiti ga morate za vsako davčno obdobje posebej, ne glede na to, ali ste za davčno obdobje, za katero predložite obračun, dolžni plačati DDV.

Davčno obdobje je koledarski mesec ali koledarsko trimesečje, odvisno od doseženega obdavčljivega prometa v preteklem koledarskem letu ter nekaterih drugih pogojev.

Skrajni rok predložitve obračuna DDV je zadnji delovni dan naslednjega meseca po poteku davčnega obdobja, v nekaterih primerih pa tudi prej (npr. če opravljate transakcije znotraj Evropske unije in ste dolžni predložiti rekapitulacijsko poročilo, morate obračun DDV predložiti do 20. dne naslednjega meseca po poteku davčnega obdobja). 

Davčnemu organu lahko predložite obračun davka na dodano vrednost DDV-O. samo v elektronski obliki prek sistema eDavki. Za uporabo sistema eDavki potrebujete digitalno potrdilo.

POMEMBNO: Telekomunikacijske storitve, storitve radijskega in televizijskega oddajanja ter elektronske storitve, ki bodo opravljene osebi, ki ni davčni zavezanec, so od 1. 1. 2015 dalje obdavčene v državi, kjer ima ta oseba sedež, stalno ali običajno prebivališče. Zato bodo izvajalci tovrstnih storitev morali pridobiti identifikacijsko številko za DDV v vseh državah članicah, v katerih imajo njihovi naročniki, ki niso davčni zavezanci, sedež ali prebivališče. Lahko pa se davčni zavezanci odločijo za uporabo posebne ureditve za te storitve. Več o posebni ureditvi (Mini VEM, M1SS, MOSS).

Postopek identifikacije za namene DDV v primeru tujega podjetja, ki v Sloveniji nima sedeža, na ozemlju Slovenije pa opravlja dejavnost

Tudi če imate sedež podjetja v drugi državi, v Sloveniji pa opravljate obdavčljive dobave blaga ali storitev (za katere kot plačnik ni določen prejemnik storitve), se morate pred prvo opravljeno dobavo identificirati za namene DDV. Najprej pa morate pridobiti slovensko davčno številko.

Zahtevek za izdajo identifikacijske številke za DDV (DDV-P3)

Najmanj 15 dni pred začetkom opravljanja dejavnosti morate predložiti zahtevek za izdajo identifikacijske številke za DDV. Zahtevek se vloži v elektronski obliki z obrazcem DDV-P3 preko sistema eDavki.

K zahtevku morate priložiti

  • potrdilo pristojnega organa države, kjer imate sedež, da ste dolžni obračunavati DDV v tej državi, ali izpis iz poslovnega registra, ki dokazuje, da ste v matični državi registrirani kot poslovni subjekt,
  • dokazilo, iz katerega je razvidno, da nameravate opravljati dejavnost v Sloveniji.

Davčni organ vam izda odločbo o identifikaciji za namene DDV najpozneje do dneva, ki ste ga navedli v zahtevku, da boste opravili obdavčljivo dobavo.

Po zakonu morate obračunavati DDV in izpolnjevati druge obveznosti iz naslova DDV najpozneje z dnem, ko ste začeli opravljati obdavčljivo dejavnost v Sloveniji.

Kot tuj davčni zavezanec, ki pridobi slovensko davčno številko in ID za DDV, morate mesečno predlagati obračun DDV.

Več o ID za DDV za tuje poslovne subjekte (v angleščini)

Zadnja sprememba:
23. 9. 2021