Skoči do osrednje vsebine Republika Slovenija SPOT
Državni portal za poslovne subjekte

Davčni zavezanec se lahko identificira za namene DDV že ob ustanoviti podjetja, mora pa se identificirati za namene DDV, če preseže določeno višino prometa oz. če opravlja/prejema določene transakcije znotraj Unije.

Kako postanete zavezanec za davek na dodano vrednost (DDV)?

1. Identifikacija za namene DDV davčnega zavezanca s sedežem v Republiki Sloveniji

Za namene identifikacije za DDV, je treba davčnemu organu predložiti zahtevek za izdajo identifikacijske številke za DDVDDV-P2.

Predložite ga v elektronski obliki prek sistema eDavki ali portala SPOT. Postopek lahko ob brezplačni pomoči strokovnjaka izpeljete tudi na točki SPOT.

Na podlagi predloženega zahtevka vas davčni organ identificira za namene DDV. S tem pridobite identifikacijsko številko za DDV, ki je sestavljena iz predpone SI in davčne številke.

Davčni organ izda identifikacijsko številko najpozneje do zadnjega dne v mesecu, ki sledi mesecu vložitve zahtevka.

Predložitev dokazil k zahtevkom za izdajo identifikacijskih številk DDV-P2 in ostale informacije glede identifikacije za namene DDV.  

Davčni zavezanec, ki pridobi identifikacijsko številko za namene DDV, je prvih 12 mesecev mesečni davčni zavezanec (davčno obdobje je koledarski mesec).

 • Zavezanec za DDV postanete, če presežete oz. je verjetno, da boste presegli 50.000 evrov obdavčljivega prometa v zadnjih 12 mesecih.

V tem primeru morate zahtevek za izdajo identifikacijske številke za DDV predložiti najpozneje v mesecu, v katerem je verjetno, da bo vrednost obdavčljivega prometa presegla predpisani znesek 50.000 evrov. Začeti morate obračunavati DDV najpozneje prvega dne drugega meseca, ki sledi mesecu predložitve zahtevka za izdajo identifikacijske številke za DDV.

 • Zavezanec za DDV lahko postanete tudi na lastno željo, čeprav vaš obdavčljivi promet v zadnjih 12 mesecih ne presega 50.000 evrov. V tem primeru morate izbiro uporabljati najmanj 60 mesecev.
 • Kmečko gospodinjstvo:

Na področju kmetijstva je od 1. julija 2022 za zavezance pomembna ena sama mejna vrednost, to je vrednost obdavčljivega prometa − 50.000 EUR. Ta velja za OKGD (osnovno kmetijsko in osnovno gozdarsko dejavnost), če se dohodek iz te dejavnosti ugotavlja na podlagi dejanskih prihodkov in dejanskih odhodkov oziroma dejanskih prihodkih in normiranih odhodkih.

Če se dohodek iz OKGD ugotavlja na podlagi pavšalne ocene (po katastrskem dohodku), je davčni zavezanec oproščen obračunavanja DDV (se mu iz tega naslova ni treba identificirati za namene DDV). Lahko pa postane zavezanec za DDV, v tem primeru mora izbiro uporabljati najmanj 60 mesecev in od opravljenih transakcij obračunavati DDV.

 • Zahtevek za izdajo identifikacijske številke za DDV mora predložiti tudi davčni zavezanec, katerega skupni znesek pridobitev blaga znotraj Unije v preteklem koledarskem letu in v tekočem koledarskem letu preseže 10.000 EUR. Zahtevek mora predložiti že za mesec, v katerem je verjetno, da bo skupni znesek pridobitev v tekočem koledarskem letu presegel 10.000 EUR.

Davčni zavezanec se lahko zaradi pridobitev blaga za DDV identificira prostovoljno, v takem primeru mora ostati v sistemu najmanj 2 koledarski leti.

 • Vsak davčni zavezanec, ki ima sedež v Republiki Sloveniji in na ozemlju druge države članice opravlja storitve, za katere mora v skladu s 196. členom Direktive o DDV plačati DDV izključno prejemnik storitve. Identifikacijsko številko za DDV mora pridobiti pred prvo opravljeno storitvijo oziroma že za mesec, v katerem je verjetno, da bo opravil take storitve.
 • Vsak davčni zavezanec, ki ima sedež v Sloveniji in prejme storitve, za katere mora v skladu s 196. členom Direktive plačati DDV izključno prejemnik storitve. Identifikacijsko številko za DDV mora pridobiti pred prvo prejeto storitvijo oziroma že za mesec, v katerem je verjetno, da bo prejel take storitve (od davčnega zavezanca iz druge države članice ali tretje države).

 

2. Identifikacija za namene DDV davčnega zavezanca, ki nima sedeža v Republiki Sloveniji

V primeru, da vaše podjetje nima sedeža v Sloveniji in bo opravilo obdavčljivo dobavo blaga ali storitev na ozemlju Slovenije, je treba davčnemu organu predložiti zahtevek za izdajo identifikacijske številke za DDV - DDV-P3.

Davčnemu zavezancu, ki nima sedeža v Republiki Sloveniji in v Republiki Sloveniji opravi obdavčljivo dobavo davčnemu zavezancu, ki je identificiran za namene DDV po splošni ureditvi (ni "atipični" davčni zavezanec), se ni treba obvezno identificirati za namene DDV (v tem primeru je plačnik DDV prejemnik), lahko pa se odloči in se identificira za namene DDV v Sloveniji (v tem primeru je plačnik DDV davčni zavezanec, ki v Sloveniji nima sedeža).

Davčni zavezanec, ki nima sedeža v Sloveniji, pa se mora identificirati za namene DDV, če na ozemlju Slovenije:

 • opravi pridobitev blaga, od katere mora obračunati DDV;
 • opravi prenos lastnega blaga v Republiko Slovenijo, od katerega mora obračunati DDV;
 • opravi dobavo blaga znotraj Unije, za katero so izpolnjeni pogoji za oprostitev plačila DDV in o kateri mora poročati v rekapitulacijskem poročilu;
 • opravi dobavo blaga ali storitev davčnemu zavezancu, ki ni identificiran za namene DDV v splošno ureditev.

Davčni zavezanci in identifikacija za namene DDV

 

Postopek identifikacije za namene DDV v primeru tujega podjetja, ki v Republiki Sloveniji nima sedeža, na ozemlju Republike Slovenije pa opravlja dejavnost

Tudi, če imate sedež podjetja v drugi državi, v Sloveniji pa opravljate obdavčljive dobave blaga ali storitev (za katere kot plačnik ni določen prejemnik storitve), se morate pred prvo opravljeno dobavo identificirati za namene DDV. Najprej pa morate pridobiti slovensko davčno številko.

Zahtevek za izdajo identifikacijske številke za DDV (DDV-P3)

Najmanj 15 dni pred začetkom opravljanja dejavnosti morate predložiti zahtevek za izdajo identifikacijske številke za DDV. Zahtevek se vloži v elektronski obliki z obrazcem DDV-P3 preko sistema eDavki.

K zahtevku morate priložiti

 • potrdilo pristojnega organa države, kjer imate sedež, da ste dolžni obračunavati DDV v tej državi, ali izpis iz poslovnega registra, ki dokazuje, da ste v matični državi registrirani kot poslovni subjekt,
 • dokazilo, iz katerega je razvidno, da nameravate opravljati dejavnost v Sloveniji.

Davčni organ vam izda odločbo o identifikaciji za namene DDV najpozneje do dneva, ki ste ga navedli v zahtevku, da boste opravili obdavčljivo dobavo.

Po zakonu morate obračunavati DDV in izpolnjevati druge obveznosti iz naslova DDV najpozneje z dnem, ko ste začeli opravljati obdavčljivo dejavnost v Sloveniji.

Kot tuj davčni zavezanec, ki pridobi slovensko davčno številko in ID za DDV, morate mesečno predlagati obračun DDV.

Več o ID za DDV za tuje poslovne subjekte (v angleščini)

Obračun davka na dodano vrednost (DDV)

Kot davčni zavezanec, identificiran za namene DDV, morate davčnemu uradu obvezno predložiti obračun davka na dodano vrednost DDV-O.

Predložiti ga morate za vsako davčno obdobje posebej, ne glede na to, ali ste za davčno obdobje, za katero predložite obračun, dolžni plačati DDV.

Davčno obdobje je koledarski mesec ali koledarsko trimesečje, odvisno od doseženega obdavčljivega prometa v preteklem koledarskem letu ter nekaterih drugih pogojev.

Skrajni rok predložitve obračuna DDV je zadnji delovni dan naslednjega meseca po poteku davčnega obdobja, v nekaterih primerih pa tudi prej (npr. če opravljate transakcije znotraj Evropske unije in ste dolžni predložiti rekapitulacijsko poročilo, morate obračun DDV predložiti do 20. dne naslednjega meseca po poteku davčnega obdobja). 

Davčnemu organu lahko predložite obračun davka na dodano vrednost DDV-O. samo v elektronski obliki prek sistema eDavki. Za uporabo sistema eDavki potrebujete digitalno potrdilo.

Sistem vse na enem mestu (VEM, ang. OSS)

Sistem vse na enem mestu (VEM, ang. OSS) velja za storitve med podjetji in končnimi potrošniki, ki se opravljajo v državah članicah, v katerih ponudnik nima sedeža, prodajo blaga na daljavo znotraj Unije in nekatere domače dobave blaga.

Z uporabo poenostavljenih postopkov je davčnim zavezancem omogočeno, da lahko vse obveznosti do davčnega organa v zvezi z opravljanjem čezmejnih storitev in dobav blaga, za katere je kraj obdavčitve v namembni državi članici, izpolnjujejo v državi članici sedeža in se jim ni treba več identificirati za namene DDV v vsaki državi članici, v kateri se šteje, da je opravljena dobava blaga ali storitev, za katere se kraj obdavčitve določi v tej namembni državi članici (do uvedbe VEM je bilo to omogočeno le za opravljanje čezmejnih telekomunikacijskih storitev, storitev oddajanja in elektronskih storitev).

Posebne ureditve VEM (OSS), neunijska, unijska in uvozna ureditev