SPOT

Kako postanete zavezanec za davek na dodano vrednost (DDV)?

1. Identifikacija za namene DDV davčnega zavezanca s sedežem v Republiki Sloveniji

 

Davčnemu organu predložite zahtevek za izdajo identifikacijske številke za DDVDDV-P2.

Predložite ga v elektronski obliki prek sistema eDavki ali portala SPOT. Postopek lahko ob brezplačni pomoči strokovnjaka izpeljete tudi na točki SPOT.

Na podlagi predloženega zahtevka vas davčni organ identificira za namene DDV. S tem pridobite identifikacijsko številko za DDV, ki je sestavljena iz predpone SI in davčne številke.

Predložitev dokazil k zahtevkom za izdajo identifikacijskih številk DDV-P2 in DDV-P3  in ostale informacije glede identifikacije za namene DDV

Davčni organ izda identifikacijsko številko najpozneje do zadnjega dne meseca, ki sledi mesecu vložitve zahtevka.

 

  • Zavezanec za DDV postanete, če presežete 50.000 evrov obdavčljivega prometa v zadnjih 12 mesecih.

V tem primeru morate zahtevek za izdajo identifikacijske številke za DDV predložiti najpozneje v mesecu, v katerem je verjetno, da bo vrednost obdavčljivega prometa presegla predpisani znesek 50.000 evrov. 

Če davčni zavezanec ne preseže limita, ima možnost, da prostovoljno vstopi v sistem DDV, v tem primeru pa mora biti v sistemu najmanj 60 mesecev.

  • Kmečko gospodinjstvo:

Na področju kmetijstva je od 1. julija 2022 za zavezance pomembna ena sama mejna vrednost, to je vrednost obdavčljivega prometa − 50.000 EUR. Ta velja za OKGD (osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti), razen za tisto, za katero so zavezančevi dohodki iz te dejavnosti obdavčeni po katastrskem dohodku.

Zavezanec za DDV lahko postanete tudi na lastno željo, pa čeprav vaš obdavčljivi promet v zadnjih 12 mesecih ne presega 50.000 evrov oz. katastrski dohodek vseh članov kmečkega gospodinjstva za zadnje koledarsko leto ne presega znesek 7.500 evrov. Zahtevek lahko predložite že v postopku ustanovitve podjetja. Pogoj pa je, da ste identificirani za namene DDV nato najmanj 60 mesecev.

  • Zahtevek za izdajo identifikacijske številke za DDV mora predložiti tudi vsak davčni zavezanec (mali davčni zavezanec) ali pravna oseba, ki ni davčni zavezanec (državni organi in organizacije ter organi lokalnih skupnosti, kadar opravljajo dejavnost oziroma transakcije v okviru svojih pristojnosti kot organ oblasti) , katerega skupni znesek pridobitev blaga znotraj Unije v tekočem koledarskem letu preseže 10.000 evrov.

Zahtevek mora predložiti že za mesec, v katerem je verjetno, da bo skupni znesek pridobitev v tekočem koledarskem letu presegel 10.000 evrov.

Možna je tudi prostovoljna vključitev, v takem primeru je potrebno ostati v sistemu najmanj dve leti.

  • Vsak davčni zavezanec, ki ima sedež v Republiki Sloveniji in na ozemlju druge države članice opravlja storitve, za katere mora v skladu s 196. členom Direktive plačati DDV izključno prejemnik storitve - obrnjena davčna obveznost - reverse charge

Identifikacijsko številko za DDV mora pridobiti pred prvo opravljeno storitvijo oziroma že za mesec, v katerem je verjetno, da bo opravil take storitve.

  • Vsak davčni zavezanec, ki ima sedež v Sloveniji in prejme storitve, za katere mora v skladu s 196. členom Direktive plačati DDV izključno prejemnik storitve - obrnjena davčna obveznost -reverse charge.

Identifikacijsko številko za DDV mora pridobiti pred prvo prejeto storitvijo oziroma že za mesec, v katerem je verjetno, da bo prejel take storitve.

 

2. Identifikacija za namene DDV davčnega zavezanca, ki nima sedeža v Republiki Sloveniji

 Davčnemu zavezancu, ki nima sedeža v Republiki Sloveniji in v Republiki Sloveniji opravi obdavčljivo dobavo davčnemu zavezancu, ki je identificiran za namene DDV po splošni ureditvi (ni atipičen davčni zavezanec), se ni potrebno obvezno identificirati za namene DDV (v tem primeru je plačnik DDV prejemnik), lahko pa se odloči in se identificira za namene DDV v Sloveniji (v tem primeru je plačnik DDV davčni zavezanec, ki v Sloveniji nima sedeža).

Davčni zavezanec, ki nima sedeža v Sloveniji, pa se mora identificirati za namene DDV tudi, če na ozemlju Slovenije:

⁻          opravi pridobitev blaga, od katere mora obračunati DDV,

⁻          opravi prenos lastnega blaga v Republiko Slovenijo, od katerega mora obračunati DDV,

⁻          opravi dobavo blaga znotraj Unije, za katero so izpolnjeni pogoji za oprostitev plačila DDV in o kateri mora poročati v rekapitulacijskem poročilu.

Obračun davka na dodano vrednost (DDV)

Kot davčni zavezanec, identificiran za namene DDV, morate davčnemu uradu obvezno predložiti obračun davka na dodano vrednost DDV-O.

Predložiti ga morate za vsako davčno obdobje posebej, ne glede na to, ali ste za davčno obdobje, za katero predložite obračun, dolžni plačati DDV.

Davčno obdobje je koledarski mesec ali koledarsko trimesečje, odvisno od doseženega obdavčljivega prometa v preteklem koledarskem letu ter nekaterih drugih pogojev.

Skrajni rok predložitve obračuna DDV je zadnji delovni dan naslednjega meseca po poteku davčnega obdobja, v nekaterih primerih pa tudi prej (npr. če opravljate transakcije znotraj Evropske unije in ste dolžni predložiti rekapitulacijsko poročilo, morate obračun DDV predložiti do 20. dne naslednjega meseca po poteku davčnega obdobja). 

Davčnemu organu lahko predložite obračun davka na dodano vrednost DDV-O. samo v elektronski obliki prek sistema eDavki. Za uporabo sistema eDavki potrebujete digitalno potrdilo.

Sistem vse na enem mestu (VEM, ang. OSS)

Sistem vse na enem mestu (VEM, ang. OSS) velja za storitve med podjetji in končnimi potrošniki, ki se opravljajo v državah članicah, v katerih ponudnik nima sedeža, prodajo blaga na daljavo znotraj Unije in nekatere domače dobave blaga.

Z uporabo poenostavljenih postopkov je davčnim zavezancem omogočeno, da lahko vse obveznosti do davčnega organa v zvezi z opravljanjem čezmejnih storitev in dobav blaga, za katere je kraj obdavčitve v namembni državi članici, izpolnjujejo v državi članici sedeža in se jim ni treba več identificirati za namene DDV v vsaki državi članici, v kateri se šteje, da je opravljena dobava blaga ali storitev, za katere se kraj obdavčitve določi v tej namembni državi članici (do uvedbe VEM je bilo to omogočeno le za opravljanje čezmejnih telekomunikacijskih storitev, storitev oddajanja in elektronskih storitev).

Posebne ureditve VEM (OSS), neunijska, unijska in uvozna ureditev

Postopek identifikacije za namene DDV v primeru tujega podjetja, ki v Republiki Sloveniji nima sedeža, na ozemlju republike Slovenije pa opravlja dejavnost

Tudi če imate sedež podjetja v drugi državi, v Sloveniji pa opravljate obdavčljive dobave blaga ali storitev (za katere kot plačnik ni določen prejemnik storitve), se morate pred prvo opravljeno dobavo identificirati za namene DDV. Najprej pa morate pridobiti slovensko davčno številko.

Zahtevek za izdajo identifikacijske številke za DDV (DDV-P3)

Najmanj 15 dni pred začetkom opravljanja dejavnosti morate predložiti zahtevek za izdajo identifikacijske številke za DDV. Zahtevek se vloži v elektronski obliki z obrazcem DDV-P3 preko sistema eDavki.

K zahtevku morate priložiti

  • potrdilo pristojnega organa države, kjer imate sedež, da ste dolžni obračunavati DDV v tej državi, ali izpis iz poslovnega registra, ki dokazuje, da ste v matični državi registrirani kot poslovni subjekt,
  • dokazilo, iz katerega je razvidno, da nameravate opravljati dejavnost v Sloveniji.

Davčni organ vam izda odločbo o identifikaciji za namene DDV najpozneje do dneva, ki ste ga navedli v zahtevku, da boste opravili obdavčljivo dobavo.

Po zakonu morate obračunavati DDV in izpolnjevati druge obveznosti iz naslova DDV najpozneje z dnem, ko ste začeli opravljati obdavčljivo dejavnost v Sloveniji.

Kot tuj davčni zavezanec, ki pridobi slovensko davčno številko in ID za DDV, morate mesečno predlagati obračun DDV.

Več o ID za DDV za tuje poslovne subjekte (v angleščini)

Zadnja sprememba:
5. 7. 2022