Skoči do osrednje vsebine Republika Slovenija SPOT
Državni portal za poslovne subjekte

Nepovratne finančne spodbude Eko sklada za električna vozila – Javni poziv 108SUB-EVPO23

Eko sklad, j.s., za spodbujanje trajnostne mobilnosti dodeljuje nepovratne finančne spodbude pravnim osebam za nakup novih električnih vozil. 

Spodbuda je namenjena nakupu okolju prijaznejših vozil za cestni promet, ki zmanjšujejo emisije CO2, onesnaženje z delci PM10 ter druge emisije iz prometa.

Po nakupu in registraciji vozila lahko pravna oseba preko portala SPOT odda vlogo v elektronski obliki za pridobitev nepovratne finančne spodbude in po pozitivni odločbi Eko sklada prejme nakazilo spodbude.

Javni poziv s pogoji za pridobitev nepovratne finančne spodbude

Pravna oseba mora za pridobitev spodbude izpolnjevati pogoje aktualnega javnega poziva Eko sklada za nepovratne finančne spodbude pravnim osebam za nova električna vozila, ki je dostopen na spletni strani Eko sklada.

Predmet nepovratne finančne spodbude

Spodbuda je lahko dodeljena za nakup novega vozila kategorije M1, N1, L7e, L6e, L5e, L4e, L3e, L2e in L1e-B na električni pogon brez emisij CO2 na izpustu.

Višina nepovratne finančne spodbude

Odvisno od kategorije in vrednosti vozila lahko spodbuda znaša od 300,00 EUR do 6.500,00 EUR.

Upravičene osebe

Po tem javnem pozivu lahko pridobijo spodbudo:

  • pravne osebe javnega prava, ki imajo stvarno premoženje v svoji lasti, razen neposrednih uporabnikov državnega proračuna,
  • nevladne organizacije s statusom nevladne organizacije v javnem interesu, skladno z zakonom, ki ureja nevladne organizacije,
  • pravne osebe zasebnega prava, ki imajo pravico do odbitka DDV, skladno s c) točko 66. člena Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 117/06 in nasl.; v nadaljnjem besedilu: ZDDV-1), razen vozil, ki se uporabljajo za namen nadaljnje prodaje, to so vozila, ki se uporabljajo za opravljanje dejavnosti prevoza potnikov in blaga, dajanje v najem in zakup, vozila, ki se uporabljajo v avtošolah za izvajanje programa usposabljanja iz vožnje v skladu z veljavnimi predpisi, kombinirana vozila za opravljanje dejavnosti javnega linijskega in posebnega linijskega prevoza ter osebna specialna vozila, prilagojena izključno za prevoz pokojnikov in
  • pravne osebe zasebnega prava, ki v času vložitve vloge niso zavezanci za DDV in skladno z ZDDV-1 nimajo pravice do odbitka DDV.

Obvezne priloge

Pravna oseba mora k izpolnjeni vlogi priložiti tudi:

  • izjavo o že prejetih »de minimis« pomočeh na predpisanem obrazcu, ki je del razpisne dokumentacije,
  • kopijo računa za nakup vozila, ki je predmet naložbe (v primeru najema baterije za predmetno vozilo, je treba predložiti tudi kopijo pogodbe o najemu baterije za obdobje vsaj 2 let),
  • dokazilo o plačilu celotnega računa iz prejšnje alineje (bančni izpisek, plačilni nalog itd.) oziroma, v primeru finančnega lizinga, kopijo pogodbe o finančnem lizingu za vozilo in
  • kopijo izpisa iz registra oziroma evidence osnovnih sredstev vlagatelja, iz katere je razvidno, da je vozilo, ki je predmet naložbe, vpisano med osnovna sredstva vlagatelja.

Dodatni pogoji za pridobitev spodbude

Vozilo, ki je predmet naložbe, mora biti kupljeno po 1. 5. 2023 od prodajalca, ki je bil v času prodaje registriran za prodajo vozil, in pred oddajo vloge. Prva registracija po proizvodnji vozila mora biti opravljena v Republiki Sloveniji po 1. 5. 2023 in pred oddajo vloge. Vlagatelj mora po prvi registraciji postati prvi lastnik vozila, oziroma na podlagi sklenjene pogodbe o finančnem lizingu, prvi zakupnik (lizingojemalec) vozila, ki je predmet naložbe. V pogodbi o finančnem lizingu mora biti določeno, da bo vlagatelj po poteku pogodbe o finančnem lizingu postal lastnik vozila. Račun za nakup vozila, ki je predmet naložbe, se mora glasiti na vlagatelja.

Nepovratna finančna spodbuda bo dodeljena v primeru, da vrednost nakupa posameznega novega vozila na električni pogon, skupaj z vrednostjo nakupa ali dvoletnega najema baterije, ne presega 65.000,00 EUR, pri čemer se kot skupna vrednost naložbe upošteva cena z vključenim DDV in vsemi morebitnimi popusti ter je razvidna iz k vlogi priloženega/ih računa/ov in (morebitne) pogodbe o finančnem lizingu in (morebitne) pogodbe o najemu baterije ter izhaja iz registra oziroma evidence opredmetenih osnovnih sredstev vlagatelja.

Za pridobitev nepovratne finančne spodbude po tem javnem pozivu veljajo za vlagatelje (razen za pravne osebe javnega prava in nevladne organizacije v delu, v katerem ne opravljajo pridobitne dejavnosti na trgu) pravila o dodeljevanju pomoči po pravilu »de minimis«.

Pogosta vprašanja in odgovori