SPOT

Prijava v portal SPOT

Do e-postopkov in storitev portala SPOT lahko dostopajo samostojni podjetniki, gospodarske družbe oziroma nekateri drugi poslovni subjekti, ki so vpisani v Poslovni register Slovenije.

E-postopke v imenu podjetja/poslovnega subjekta lahko ureja zakoniti zastopnik ali njegov pooblaščenec.

Za dostop in izvajanje e-postopkov se je treba prijaviti kvalificiranim digitalnim potrdilomDigitalno potrdilo je namenjeno avtentikaciji in identifikaciji uporabnika in zagotavlja varno elektronsko poslovanje.

Za elektronsko podpisovanje dokumentov v e-postopkih na portalu SPOT potrebujete še podpisno komponento oziroma registriran SI-PASS račun.

Preverite za katere e-postopke potrebujete podpisno komponento in za katere registracijo SI-PASS.

Elektronsko podpisovanje dokumentov

V določenih e-postopkih je potrebno vlogo ali priloge k vlogi elektronsko podpisati.

Za elektronsko podpisovanje dokumentov v e-postopkih na portalu SPOT potrebujete  podpisno komponento oziroma registriran SI-PASS račun.

 

Navodila za uporabo in nameščanje so na voljo na:

 

Na portalu SPOT je za določene postopke določeno podpisovanje s podpisno komponento, za določene e-postopke pa morate imeti urejen SI-PASS račun.

Pristojni organ, postopek

Podpisna komponenta

SIPASS

AJPES , SODIŠČE

 

 

Predlog za vpis enostavne enoosebne d.o.o.

X

 

Prijava za vpis samostojnega podjetnika

X

 

FURS

 

 

Davčni podatki

X

 

Zahtevek za izdajo identifikacijske številke za DDV (DDV-P2)

X

 

ZZZS

 

 

Prenos e-bolniških listov – eBOL

 

 

Nadomestilo plače - refundacija

X

 

Prijava v obvezna socialna zavarovanja (M-1)

X

 

Prijava sprememb podatkov v obveznih socialnih zavarovanjih (M-3)

 

 

Odjava iz obveznih socialnih zavarovanj (M-2)

X

 

Prijava zavarovanja za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni (M12)

X

 

Odjava zavarovanja za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni (M12)

X

 

Vloga za potrdila A1

X

 

Vloga za predčasno prekinitev veljavnosti potrdila A1

X

 

Pridobitev potrdila o številu zaposlenih

X

 

Pridobitev poimenskega seznama zaposlenih

X

 

ZRSZ

 

 

Sporočilo o prostem delovnem mestu (PDM-1)

X

 

Sporočilo o prostem delovnem mestu - kontrola trga dela (PDM-KTD)

X

 

Pridobitev dovoljenja za zaposlitev tujca na podlagi bilateralnih sporazumov z BiH ali s Srbijo (GD)

X

X

OZS

 

 

Izdaja obrtnega dovoljenja (OZS)

 

X

Pridobitev obrtnega dovoljenja

 

X

Sprememba podatkov v obrtnem registru

 

X

Izbris obrtnika iz obrtnega registra

 

 

Izdaja evropskega potrdila za obrtnike

 

X

Pridobitev dvojnika obrtnega dovoljenja

 

X

UE

 

 

Pridobitev dovoljenja za prebivanje na področju raziskav ali visokega šolstva tujca z e-plačilom

 

X

Pridobitev enotnega dovoljenja za prebivanje in delo tujcev z e-plačilom

 

 

Prošnja za dovoljenje za prebivanje na področju raziskav ali visokega šolstva s predhodnim plačilom

 

X

Pridobitev enotnega dovoljenja za prebivanje in delo tujcev s predhodnim plačilom

 

X

MZ

 

 

Pridobitev dvojnika dovoljenja za prodajo tobaka, tobačnih in povezanih izdelkov (GD)

 

X

OBČINE

 

 

Prijava obratovalnega časa gostinskega obrata/kmetije

 

X

Sprememba lastništva ali uporabnika nepremičnine za napoved odmere NUSZ

 

X

Pridobitev potrdila o predkupni pravici

 

X

Dovoljenje za zaporo ceste

 

 

Pridobitev soglasja občine, lastnice zemljišča ob prireditvi

 

X

Pridobitev odločbe o komunalnem prispevku

 

X

Pridobitev mnenja na izdelano projektno dokumentacijo za gradnjo v varovanem pasu prometne površine

 

X

Pridobitev dovoljenja za začasno čezmerno obremenitev okolja s hrupom

 

X

MOP

 

 

Pridobitev naravovarstvenega soglasja ali naravovarstvenih pogojev

 

X

Pridobitev potrdila EU za trgovanje z živalmi in rastlinami ter njihovih delov ali izdelkov iz njih

 

 

Pridobitev dovoljenja za uvoz, izvoz in ponovni izvoz (CITES)

 

X

Pridobitev dovoljenja za izjemna ravnanja z živalmi zavarovanih vrst

 

X

Pridobitev dovoljenja za gojitev živali prostoživečih vrst

 

X

Pridobitev dovoljenja za snemanje v podzemnih jamah

 

 

Pridobitev dovoljenja za izjemna ravnanja v podzemnih jamah

 

X

Postopek predhodne presoje vplivov na okolje

 

X

IRSD

 

 

Obvestilo o delu na domu

 

X

 

Prva prijava v portal SPOT

Na portalu spot.gov.si kliknete gumb "Prijava". 

Po potrditvi digitalnega potrdila se vam odpre novo okno Registracija - Obrazec za vnos osebnih podatkov in določitev gesla. Tukaj izpolnite manjkajoče podatke, pri čemer morate biti pozorni, da vpišete telefonsko številko, drugače vam sistem ne bo dopustil vlagati M obrazcev. Geslo MORA biti dolgo med 6 in 10 znaki. Izberete tudi, če želite na vaš elektronski naslov prejemati obvestila o novicah. Na koncu kliknete gumb Pošlji. 

Odpre se vstopna stran za državljane.

Sedaj lahko pričnete z delom. V kolikor je poslovni subjekt že vpisan v Poslovni register Slovenije (PRS), oziroma Sodni register, je potrebno vtipkat davčno številko ali matično številko (odvisno od tega ali gre za gospodarsko družbo ali samostojnega podjetnika).

Tretje vnosno polje na zgornji sliki za iskanje je namenjeno iskanju po številkah SPOT. Vsaka vloga, ki se jo odda preko sistema SPOT dobi svojo SPOT številko v trenutku, ko je shranjena. Številka je sestavljena iz:

V primeru, da želite ustanoviti novo podjetje, kliknete na povezavo "Predlog za vpis enostavne enoosebne d.o.o." ali "Prijava za vpis samostojnega podjetnika".

S klikom na povezavo Ime Priimek je možno podatke tudi spremeniti. 

Pomembno:

Posebno pozornost je potrebno nameniti vnosu elektronskega naslova, sicer prejem obvestil iz sistema SPOT ni možen. Prav tako je potrebno vpisati telefonsko številko.

Po končanem vpisovanju oz. spreminjanju podatkov kliknete na gumb Pošlji.

Zadnja sprememba:
10. 6. 2022