Skoči do osrednje vsebine Republika Slovenija SPOT
Državni portal za poslovne subjekte

Prijava sprememb podatkov v PRS za s. p. in d. o. o.

Prijava sprememb podatkov pri s.p.

Vsako spremembo podatkov, ki so potrebni za vpis v Poslovni register Slovenije (PRS), morate sporočiti v 15 dneh po nastanku spremembe, razen podatkov o spremembi imena, priimka in naslova prebivališča podjetnika ali zastopnika, saj se ti podatki dnevno usklajujejo s Centralnim registrom prebivalstva. Spremembo prijavite na enak način kot velja za vpis samostojnega podjetnika v Poslovni register Slovenije. 

Postopek spremembe preko portala: Spremembe lahko podjetniki (s.p.) prijavite sami preko portala SPOT, v tem primeru potrebujete kvalificirano digitalno potrdilo. 

Postopek spremembe na fizični točki SPOT: Spremembe lahko prijavite tudi na eni od točk SPOT,  in sicer osebno ali preko pooblaščenca, ki mora na točki SPOT predložiti overjeno pooblastilo.

Prijava sprememb podatkov pri d.o.o.

Manjše oziroma enostavne spremembe lahko na točki SPOT uredite tudi enoosebni ali večosebni d.o.o.-ji.

Enostavne spremembe so na primer dodajanje dejavnosti, sprememba firme, sprememba sedeža podjetja, ki pomenijo tudi spremembo akta o ustanovitvi/družbene pogodbe.

Točka SPOT lahko izvede postopek prijave spremembe družbene pogodbe samo v primeru enostavne SPOT pogodbe. Pri bolj zapletenih spremembah in kompleksnejših poslovnih oblikah pa morate vključiti notarja.

Primeri sprememb, ki zahtevajo vključitev notarja:

  • povečanje osnovnega kapitala d.o.o. iz sredstev družbe,
  • povečanje osnovnega kapitala d.o.o. z novimi vložki,
  • poenostavljeno zmanjšanje osnovnega kapitala d.o.o.,
  • redno zmanjšanje osnovnega kapitala d.o.o.,
  • zmanjšanje osnovnega kapitala z umikom lastnih deležev v d.o.o.,
  • sprememba družbenika d.o.o. zaradi prenosa poslovnega deleža,
  • sprememba imena, sedeža ali dejavnosti gospodarske družbe, ki ima družbeno pogodbo v obliki notarskega zapisa.

POMEMBNO: V primeru, ko je družbena pogodba sklenjena v obliki notarskega zapisa, lahko spremembe opravite le pri notarju.

Pri tem je pomembno, da se lahko družbena pogodba, ki je bila sklenjena pri notarju, spremeni v enostavno družbeno pogodbo na posebnem obrazcu, če to obstoječa pogodba omogoča. Če je družbena pogodba sklenjena na posebnem obrazcu, se lahko v nadaljevanju opravljajo določene spremembe družbe na točki SPOT, ki te postopke opravlja brezplačno.

Spremembe ni mogoče opraviti na točki SPOT tudi v primerih, ko gre za kompleksnejšo sestavo kapitala d.o.o., kot je na primer:

  • enoosebni d.o.o., ki je bil kupljeno podjetje,
  • enoosebni d.o.o., ki je nastal iz s.p.,
  • večosebni d.o.o., h kateremu je bil pripojen s.p.

Zato pred vsako spremembo akta o ustanovitvi/družbene pogodbe na točki SPOT preverijo, kako je kapital sestavljen in po potrebi podjetje napotijo k notarju.

Vpis spremembe dejavnosti ali kontaktnih podatkov družbe v Poslovni register Slovenije

Dejavnosti se od 1. 2. 2008 dalje vpisujejo samo v Poslovni register Slovenije in ne več tudi v sodni register. V Poslovni register Slovenije se vpiše glavna dejavnost (s katero družba ustvari največ prihodka ali ima na njej največ zaposlenih) in statistično pomembne dejavnosti (dejavnosti, ki jih družba dejansko opravlja in pomenijo pomemben del njenega poslovanja). Dejavnost, ki jo družba želi vpisati v Poslovni register Slovenije mora biti navedena v aktu o ustanovitvi družbe.

V aktu o ustanovitvi družbe morajo biti navedene vse dejavnosti, ki se vpišejo v Poslovni register Slovenije, ter druge dejavnosti, ki jih družba opravlja. Lahko pa so navedene tudi dejavnosti, ki jih družba namerava opravljati.

Prijava za spremembo dejavnosti v Poslovnem registru Slovenije, ki je že navedena v aktu o ustanovitvi ali kontaktnih podatkov se vloži na točki SPOT. Vpis elektronskega naslova v PRS je za d.o.o. obvezen.