Skoči do osrednje vsebine Republika Slovenija SPOT
Državni portal za poslovne subjekte

Dohodki iz delovnega razmerja - pogodba o zaposlitvi

Podjetja, ki izplačujejo plačo, morajo od izplačanih dohodkov obračunati in plačati akontacijo dohodnine ter prispevke za socialno varnost. 

Glavni delodajalec (delavec pri njem dosega pretežni del dohodka) akontacijo dohodnine izračuna tako, da za posamezni dohodek uporabi stopnje dohodnine in lestvico iz 122. člena Zakona o dohodnini - ZDoh-2, preračunano na 1/12 leta in upošteva tudi 1/12 zneska olajšav, določenih v ZDoh-2.

Delodajalec, ki ni glavni delodajalec, akontacijo dohodnine izračuna po stopnji 25 %.

Delodajalec obračuna in plača tudi prispevke za socialno varnost zavarovanca (delojemalca) in delodajalca.

Registrirani s.p.

Osebe, ki so obvezno zavarovane na podlagi statusa fizične osebe, ki opravlja samostojno dejavnost (samozaposlene osebe), prispevke plačujejo od zavarovalne osnove, določene po predpisih o pokojninskem in invalidskem zavarovanju.

Zavarovalna osnova se določi glede na doseženi dobiček samozaposlene osebe v preteklem letu.

Vrste in stopnje prispevkov, ki jih plačujejo samozaposlene osebe, so razvidne iz naslednje tabele:

Vrsta prispevka
Stopnja prispevka zavarovanca
Stopnja prispevka delodajalca
za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 15,50 % 8,85 %
 za zdravstveno zavarovanje 6,36 % 6,56 %
 za starševsko varstvo 0,10 % 0,10 %
 za zaposlovanje 0,14 % 0,06 %
za poškodbe pri delu in poklicne bolezni / 0,53 %
SKUPAJ 22,10 % 16,10 %

 

OSNOVE za plačilo prispevkov za socialno varnost:

https://www.fu.gov.si/davki_in_druge_dajatve/podrocja/prispevki_za_socialno_varnost/osnove_za_placilo_ter_zneski_prispevkov_za_socialno_varnost/

Predizpolnjen obračun prispevkov za socialno varnost

Za mesec januar 2017 in naprej davčni organ sestavlja predizpolnjen obračun prispevkov za socialno varnost (POPSV) in ga vroča zavezancu elektronsko prek portala eDavki najkasneje do 10. v mesecu za pretekli mesec.

Če podatki v POPSV niso pravilni in/ali popolni ali če POPSV davčni organ v sistem eDavki ni odložil, mora zavezanec sam predložiti obračun OPSVZ najpozneje do 15. dne v mesecu za pretekli mesec, prispevki pa morajo biti plačani najpozneje do 20. dne v mesecu za pretekli mesec.

Davčni organi zavezancem NE pošiljajo nobenih položnic za plačilo obveznih prispevkov za socialno varnost. 

Prvič registrirani s.p.

PRVIČ registrirani s.p.-ji so prvih 24 mesecev poslovanja upravičeni plačevati nižje prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, in sicer prispevek zavarovanca in prispevek delodajalca. To velja od 1. 7. 2013 dalje na podlagi določbe 14. odstavka 145. člena ZPIZ-2.

V prvih 12 mesecih poslovanja po prvem vpisu v poslovni register ali drug register ali evidenco so zavezanci oproščeni plačila dela prispevka zavarovanca in prispevka delodajalca za pokojninsko in invalidsko zavarovanje v višini 50 %v naslednjih 12 mesecih pa so oproščeni plačila dela prispevka zavarovanca in delodajalca za pokojninsko in invalidsko zavarovanje v višini 30 % zneska prispevka.
 
Če se prvih 12 mesecev od prve registracije izteče med mesečnim obdobjem, za katerega se predlaga obračun prispevkov, mora zavezanec za ta mesec oddati dva ločena obračuna OPSVZ:

  • enega za obdobje, v katerem uveljavlja 50 % ter
  • drugega, v katerem uveljavlja 30 % oprostitev plačila prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje.

Več o prispevkih za socialno varnost samozaposlenih

Pavšalni prispevki

Osebe, ki opravljajo dejavnost kot postranski poklic (samostojno opravljajo dejavnost npr. prek podjemne pogodbe in v zavarovanje niso vključene na podlagi opravljanja dejavnosti dejavnosti ali imajo npr. sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za polni delovni čas in imajo registrirano dopolnilno dejavnosti, torej »popoldanski s.p), morajo plačati prispevek za pokojninsko in invalidsko ter zdravstveno zavarovanje v pavšalnem znesku.

Zneski pavšalnih prispevkov  https://www.fu.gov.si/podrocja?type=%252F#c5599

Več o prispevkih za zavezance, ki opravljajo dejavnost kot postranski poklic

Davčni organi zavezancem NE pošiljajo nobenih položnic za plačilo pavšalnih prispevkov.

Prijava v obvezna socialna zavarovanja

Delodajalec lahko odda prijavo zavarovanca v obvezna socialna zavarovanja na portalu SPOT ali katerikoli točki SPOT. Samozaposlene osebe same vložijo prijavo (obr. M1) v obvezna socialna zavarovanja na portalu SPOT (razpolagati morajo z ustreznim kvalificiranim digitalnim potrdilom) ali kateri koli točki SPOT.

Novi obvezni zdravstveni prispevek (OZP)

S 1. januarjem 2024 je bil uveden obvezni zdravstveni prispevek (OZP), ki se za obdobje od januarja 2024 dalje plačuje za vse zavarovance, ki plačujejo ostale obvezne prispevke za zdravstveno zavarovanje. Za obdobje od vključno meseca januarja 2024 do vključno februarja 2025 znaša OZP 35 EUR mesečno. OZP se uskladi enkrat letno, in sicer 1. marca z rastjo povprečne bruto plače v Republiki Sloveniji v preteklem letu po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije.

OZP se plačuje sočasno s plačilom ostalih obveznih prispevkov za socialno varnost in se pobira v istem postopku ter na isti način kot ostali obvezni prispevki. FURS pobira OZP za zavezance, ki tudi ostale obvezne prispevke plačujejo pri FURS na podlagi predpisanih obračunov (REK, OPSV obrazci).

Podrobnejša pojasnila o obračunavanju OZP so na voljo v podrobnejših opisih na spletni strani Finančne uprave, po posameznih vrstah zavarovancev:

Na spletnih straneh Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije so objavljene podrobnejše informacije o novem obveznem zdravstvenem prispevku in  pogosta vprašanja in odgovori.