Skoči do osrednje vsebine Republika Slovenija SPOT
Državni portal za poslovne subjekte

Seznam reguliranih izobraževanj in usposabljanj

Regulirano izobraževanje in usposabljanje je kakršno koli usposabljanje, ki je posebej namenjeno opravljanju določenega poklica in zajema enega ali več programov, ki so dopolnjeni, kadar tako določajo posebni predpisi, s poklicnim usposabljanjem ali pripravništvom oziroma strokovno prakso.

Regulirana izobraževanja in usposabljanja so razvrščena po pristojnih organih.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ministrstvo za okolje in prostor (MOP)

Naziv poklica Regulirano izobraževanje in usposabljanje Pravna podlaga
naravovarstveni nadzornik Regulirano izobraževanje in usposabljanje s področja ohranjanja narave Uredba o strokovnem usposabljanju in preverjanju znanja naravovarstvenih in prostovoljnih nadzornikov (Uradni list RS, št. 56/15 in 25/17)
jamski vodnik Regulirano izobraževanje in usposabljanje s področja varstva podzemnih jam Zakon o varstvu podzemnih jam (Uradni list RS, št. 2/04, 61/06 – ZDru-1, 46/14 – ZON-C in 21/18 – ZNOrg);
Pravilnik o usposobljenosti za jamske vodnike za vodenje po odprtih jamah, ki so urejene za turistični obisk (Uradni list RS, št. 77/08)

  

Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) - Uprava Republike Slovenije za jedrsko varnost (URSJV)

Naziv poklica Regulirano izobraževanje in usposabljanje Pravna podlaga
odgovorni vodja področja sevalne in jedrske varnost strokovno usposabljanje o osnovah jedrske in sevalne varnosti Pravilnik o pooblaščenih izvedencih za sevalno in jedrsko varnost (Uradni list RS, št. 50/16 in 76/17 – ZVISJV-1)
operater reaktorja jedrske elektrarne začetno in stalno strokovno usposabljanje za pridobitev dovoljenja za opravljanje del in nalog operaterja reaktorja Pravilnik o zagotavljanju usposobljenosti delavcev v sevalnih in jedrskih objektih (Uradni list RS, št. 32/11 in 76/17 – ZVISJV-1) – 25. in 28. člen
glavni operater jedrske elektrarne, vodja proizvodnje in vodja obratovanja jedrske elektrarne, vodja izmene jedrske elektrarne začetno in stalno strokovno usposabljanje za pridobitev dovoljenja za opravljanje del in nalog glavnega operaterja reaktorja Pravilnik o zagotavljanju usposobljenosti delavcev v sevalnih in jedrskih objektih (Uradni list RS, št. 32/11 in 76/17 – ZVISJV-1) – 22., 23. in 29. člen
inženir izmene jedrske elektrarne začetno in stalno strokovno usposabljanje za opravljanje del in nalog inženirja izmene Pravilnik o zagotavljanju usposobljenosti delavcev v sevalnih in jedrskih objektih (Uradni list RS, št. 32/11 in 76/17 – ZVISJV-1) - 30. člen
operater opreme na lokalnih delovnih mestih (strojnik opreme) jedrske elektrarne strokovno usposabljanje za strojnika opreme Pravilnik o zagotavljanju usposobljenosti delavcev v sevalnih in jedrskih objektih (Uradni list RS, št. 32/11 in 76/17 – ZVISJV-1) – 27. člen
vodja izmene raziskovalnega reaktorja, operater raziskovalnega reaktorja začetno in stalno strokovno usposabljanje za pridobitev dovoljenja za vodjo izmene oziroma operaterja raziskovalnega reaktorja Pravilnik o zagotavljanju usposobljenosti delavcev v sevalnih in jedrskih objektih (Uradni list RS, št. 32/11 in 76/17 – ZVISJV-1) - 39., 40., 41. člen
vodja skladišča ali odlagališča radioaktivnih odpadkov ali izrabljenega goriva strokovno usposabljanje za opravljanje del in nalog vodja skladišča radioaktivnih odpadkov Pravilnik o zagotavljanju usposobljenosti delavcev v sevalnih in jedrskih objektih (Uradni list RS, št. 32/11 in 76/17 – ZVISJV-1) - 43. in 46. člen
tehnolog predelave radioaktivnih odpadkov ali izrabljenega goriva strokovno usposabljanje za dela in naloge tehnologa predelave radioaktivnih odpadkov in izrabljenega goriva Pravilnik o zagotavljanju usposobljenosti delavcev v sevalnih in jedrskih objektih (Uradni list RS, št. 32/11 in 76/17 – ZVISJV-1) - 44. člen
operater opreme v skladišču ali odlagališču radioaktivnih odpadkov ali izrabljenega goriva strokovno usposabljanje za operaterja opreme v skladišču ali odlagališču radioaktivnih odpadkov ali izrabljenega goriva Pravilnik o zagotavljanju usposobljenosti delavcev v sevalnih in jedrskih objektih (Uradni list RS, št. 32/11 in 76/17 – ZVISJV-1) - 45. člen

  

Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) in Ministrstvo za zdravje (MZ) - Uprava Republike Slovenije za jedrsko varnost (URSJV) in Urad Republike Slovenije za varstvo pred sevanji (URSVS)

Naziv poklica Regulirano izobraževanje in usposabljanje Pravna podlaga
osebe, vključene v sevalno dejavnost usposabljanje oseb, vključenih v sevalno dejavnost Pravilnik o obveznostih izvajalca sevalne dejavnosti in imetnika vira ionizirajočih sevanj (Uradni list RS, 43/18) - 11. člen

  

Ministrstvo za zdravje (MZ)

Naziv poklica Regulirano izobraževanje in usposabljanje Pravna podlaga
1) dietetik v zdravstveni dejavnosti,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programi pripravništva in strokovnega izpita za poklice v zdravstveni dejavnosti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pravilnik o pripravništvu in strokovnih izpitih zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev na področju zdravstvene dejavnosti(Uradni list RS, št. 47/18) 

2) defektolog v zdravstveni dejavnosti,
3) logoped v zdravstveni dejavnosti,
4) psiholog v zdravstveni dejavnosti,
5) ortotik in protetik/ortotičarka in protetičarka,
6) zobni protetik/zobna protetičarka,
7) delovni terapevt/delovna terapevtka,
8) radiološki inženir/radiološka inženirka,
9) fizioterapevt/fizioterapevtka,
10) sanitarni inženir/sanitarna inženirka,
11) ustni higienik/ustna higieničarka,
12)socialni delavec v zdravstveni dejavnosti,
13) tehnik zdravstvene nege/tehnica zdravstvene nege,
14) bolničar-negovalec/bolničarka negovalka,
15) zobotehnik/zobotehnica,
16) medicinski fizik v zdravstveni dejavnosti,
17) doktor dentalne medicine

  

Ministrstvo za zdravje (MZ) - Urad za varstvo pred sevanji (URSVS)

Naziv poklica Regulirano izobraževanje in usposabljanje Pravna podlaga
Izvajalec radioloških posegov usposabljanje izvajalcev radioloških posegov Pravilnik o obveznostih izvajalca sevalne dejavnosti in imetnika vira ionizirajočih sevanj (Uradni list RS, 43/18) - 19. člen

  

Ministrstvo za izobraževanje in šport (MIZŠ)

Naziv poklica Regulirano izobraževanje in usposabljanje Pravna podlaga

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strokovno izobraženi delavec v športu

Kineziologija, 1. stopnja (diplomant/ka kineziologije)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zakon o športu (Uradni list RS, s1. 29/17 in 21/18 - ZNOrg);
Pravilnik o merilih za določitev javnoveljavnih študijskih programov, ki dajejo kompetence za strokovno izobraženega delavca v športu (Uradni list RS, št. 56/17)

Športna rekreacija, 1. stopnja (diplomant/ka športne rekreacije)
Športna vzgoja, 1. stopnja (diplomant/ka športne vzgoje)
Športno treniranje, 1. stopnja (diplomirani/a športni/a trener/ka)
Športna vzgoja, 2. stopnja (magister/ica profesor/ica športne vzgoie)
Kineziologija, 2. stopnja (magister/ica kineziologije)
Aplikativna kineziologija, 1. stopnja (diplomirani/a kineziolog/inja)
Aplikativna kineziologija, 2. stopnja (magister/ica kineziologije)
Športno treniranje, 1. stopnja (diplomirani/a športni/a trener/ka)
Športno treniranje, visoka strokovna (pred 2004) (diplomirani/a trener/ka)
Športno treniranje, visoka strokovna (pred 2004) (diplomirani/a trener/ka)
Trener izbrane športne panoge, visoka strokovna (pred 2004) (diplomirani/a trener/ka »izbrane športne panoge«)
Telesna vzgoja (preimenovanje v Športna vzgoja), visoka strokovna (pred 1994)(profesor/ica športne vzgoje (prej profesor/ica telesne vzgoje/profesor/ica športne vzgoje/profesor/ica športne vzgoje in organizator/ica telesno kulturo športne vzgoje in trener/ka)
Telesna vzgoja, višja strokovna (pred 1994) (predmetni učitelj/ica telesne vzgoje)
Športna rekreacija, višja strokovna (pred 1994) (višji/a organizator/ka športne rekreacije)
Športno treniranje, višja strokovna (pred 1994) (višji trener/ka)
Telesna vzgoja, višja strokovna (pred 1994) (predmetni/a učitelj/ica za telesno vzgojo)
Strokovno usposobljeni delavec v športu RAZVID JAVNOVELJAVNIH PROGRAMOV USPOSABLJANJ
(peti odstavek 76. člena ZŠpo-1)
Zakon o športu (Uradni list RS, s1. 29/17 in 21/18- ZNOrg);
Pravilnik o usposabljanju strokovnih delavcev v športu (Uradni list RS, št. 49/18)

 

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT)

Naziv poklica Regulirano izobraževanje in usposabljanje Pravna podlaga
Gorski vodnik Usposabljanje za gorskega vodnika Zakon o gorskih vodnikih (Uradni list RS, št. 99/04 – uradno prečiščeno besedilo in 59/10)

  

Ministrstvo za kulturo (MK)

Naziv poklica Regulirano izobraževanje in usposabljanje Pravna podlaga
knjižničar, višji knjižničar, bibliotekar pomočnik, bibliotekar Strokovno usposabljanje za opravljanje bibliotekarskega izpita (6–12 mesecev) 39. a člen Zakona o knjižničarstvu (Uradni list RS, št. 87/01, 96/02 – ZUJIK in 92/15),
16.–27. člen Pravilnika o bibliotekarskem izpitu (Uradni list RS, št. 75/16)
uslužbenci, ki upravljajo z dokumentarnim gradivom Usposabljanje za uslužbence, ki delajo z dokumentarnim in arhivskim gradivom 9. odstavek 39. člena in druga točka 89. člena Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (Uradni list RS, št. 30/06 in 51/14),
Pravilnik o strokovni usposobljenosti za delo z dokumentarnim gradivom (Uradni list RS, št. 66/16

  

Ministrstvo za infrastrukturo (MzI)

Naziv poklica Regulirano izobraževanje in usposabljanje Pravna podlaga
Neodvisni strokovnjak za izdelavo energetskih izkaznic Usposabljanje za Neodvisnega strokovnjaka za izdelavo energetskih izkaznic Pravilnikom o usposabljanju, licencah in registru licenc neodvisnih strokovnjakov za izdelavo energetskih izkaznic (Uradni list RS, št. 30/18)
Neodvisni strokovnjak za preglede klimatskih sistemov Usposabljanje za Neodvisnega strokovnjaka za preglede klimatskih sistemov Pravilnikom o usposabljanju, licencah in registru licenc neodvisnih strokovnjakov za redne preglede klimatskih sistemov (Uradni list RS, št. 18/16)
Neodvisni strokovnjak za preglede ogrevalnih sistemov Regulirano usposabljanje za upravljalce energetskih naprav Pravilniku o strokovnem usposabljanju in preizkusu znanja za upravljalca energetskih naprav (Uradni list RS, št. 92/15)

  

Ministrstvo za finance (MF)

Naziv poklica Regulirano izobraževanje in usposabljanje Pravna podlaga
Strokovni delavec, ki opravlja menjalniške posle Izobraževanje za pridobitev dovoljena za opravljanje menjalniških poslov Zakon o deviznem poslovanju (Uradni list RS, št. 16/08, 85/09 in 109/12)
Nosilec aktuarske funkcije   Zakon o zavarovalništvu (Uradni list RS, št. 93/15 in 9/19)                      
Sklep o potrebnem znanju za nosilca aktuarske funkcije in pooblaščenega aktuarja (Uradni list RS, št. 9/16)
Zavarovalni zastopnik Usposabljanje za pridobitev dovoljenja za opravljanje poslov zavarovalnega zastopanja Zakon o zavarovalništvu (Uradni list RS, št. 93/15 in 9/19)                      
Sklep o pogojih, potrebnih za opravljanje poslov zavarovalnega zastopanja oziroma posredovanja (Uradni list RS, št. 1/16 in 32/19)
Zavarovalni posrednik Usposabljanje za pridobitev dovoljenja za opravljanje poslov zavarovalnega posredovanja Zakon o zavarovalništvu (Uradni list RS, št. 93/15 in 9/19)                      
Sklep o pogojih, potrebnih za opravljanje poslov zavarovalnega zastopanja oziroma posredovanja (Uradni list RS, št. 1/16 in 32/19)
Državni notranji revizor (DNR) Izobraževanje za pridobitev naziva DNR Pravilnik o pogojih za pridobitev naziva državni notranji revizor in preizkušeni državni notranji revizor (Uradni list RS, št. 50/1579/15 in 46/19)
Preizkušeni državni notranji revizor (PDNR) Izobraževanje za pridobitev naziva PDNR Pravilnik o pogojih za pridobitev naziva državni notranji revizor in preizkušeni državni notranji revizor (Uradni list RS, št. 50/1579/15 in 46/19)

  

Ministrstvo za obrambo (MORS)

Naziv poklica Regulirano izobraževanje in usposabljanje Pravna podlaga
Reševalec iz vode Usposabljanje za reševanje iz vode Zakon o varstvu pred utopitvami (Uradni list RS, št. 42/07 – uradno prečiščeno besedilo in 9/11)
Pravilnik o reševalcih iz vode (Uradni list RS, št. 103/11)                      
Pravilnik o opremi in sredstvih za dajanje prve pomoči, usposabljanju in preizkusih iz prve pomoči ter zdravniških pregledih reševalcev iz vode (Uradni list RS, št. 70/03, 34/04 – popr. in 26/07 – ZVU-A)

  

Ministrstvo za notranje zadeve (MNZ)

Naziv poklica Regulirano izobraževanje in usposabljanje Pravna podlaga
Varnostnik čuvaj Usposabljanje za varnostnika čuvaja Program strokovnega usposabljanja za varnostnika čuvaja, določen z Odredbo o določitvi programa strokovnega usposabljanja za varnostnika čuvaja (Uradni list RS, št. 70/17);
Varnostnik usposabljanje za varnostnika Program strokovnega usposabljanja za varnostnika, določen z Odredbo o določitvi programa strokovnega usposabljanja za varnostnika (Uradni list RS, št. 59/17)
Varnostnik nadzornik usposabljanje za varnostnika nadzornika Program strokovnega usposabljanja za varnostnika nadzornika, določen z Odredbo o določitvi programa strokovnega usposabljanja za varnostnika nadzornika (Uradni list RS, št. 36/18);
Operater varnostno-nadzornega centra usposabljanje za operaterja varnostno-nadzornega centra Program strokovnega usposabljanja za operaterja varnostno-nadzornega centra, določen z Odredbo o določitvi programa strokovnega usposabljanja za operaterja varnostno-nadzornega centra (Uradni list RS, št. 25/19);
Varnostnik telesni stražar usposabljanje za varnostnika telesnega stražarja Program strokovnega usposabljanja za varnostnika telesnega stražarja, določen z Odredbo o določitvi programa strokovnega usposabljanja za varnostnika telesnega stražarja (Uradni list RS, št. 61/19);
Varnostni menedžer usposabljanja za varnostnega menedžerja Program strokovnega usposabljanja za varnostnega menedžerja, določen z Odredbo o določitvi programa strokovnega usposabljanja in programa obdobnega strokovnega izpopolnjevanja za varnostnega menedžerja (Uradni list RS, št. 21/19)
Varnostni tehnik usposabljanje in izpopolnjevanje za varnostnega tehnika Program strokovnega usposabljanja in izpopolnjevanja za varnostnega tehnika, določen z Odredbo o določitvi programa strokovnega usposabljanja in izpopolnjevanja ter programa obdobnega strokovnega izpopolnjevanja za varnostnega tehnika (Uradni list RS, št. 80/11)
Pooblaščeni inženir varnostnih sistemov usposabljanje in izpopolnjevanje za pooblaščenega inženirja varnostnih sistemov Program strokovnega usposabljanja in izpopolnjevanja za pooblaščenega inženirja varnostnih sistemov, določen z Odredbo o določitvi programa strokovnega usposabljanja in izpopolnjevanja ter obdobnega strokovnega izpopolnjevanja za pooblaščenega inženirja varnostnih sistemov (Uradni list RS, št. 81/11)

  

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP)

Naziv poklica Regulirano izobraževanje in usposabljanje Pravna podlaga
Ribič Program usposabljanja za izvajanje gospodarskega ribolova Zakon o morskem ribištvu (Uradni list RS, št. 115/06, 76/15 in 69/17)                      
Pravilnik o programu usposabljanja za izvajanje gospodarskega ribolova, potrdilu o opravljenem izpitu in o vodenju evidenc o izdanih potrdilih o opravljenih izpitih (Uradni list RS, št. 44/05)
Prodajalec  fitofarmacevtskih sredstev Usposabljanje za ravnanje s fitofarmacevtskimi sredstvi Zakon o fitofarmacevtskih sredstvih (Uradni list RS, št. 83/12)
Pravilnik o usposabljanju o fitofarmacevtskih sredstvih (Uradni list RS, št. 85/13)
Svetovalec fitofarmacevtskih sredstev Usposabljanje za ravnanje s fitofarmacevtskimi sredstvi Zakon o fitofarmacevtskih sredstvih (Uradni list RS, št. 83/12)
Pravilnik o usposabljanju o fitofarmacevtskih sredstvih (Uradni list RS, št. 85/13)