Skoči do osrednje vsebine Republika Slovenija SPOT
Državni portal za poslovne subjekte

Informative Notice

Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Vpis v imenik nepremičninskih posrednikov

V imenik nepremičninskih posrednikov, ki ga vodi Ministrstvo za okolje in prostor, se vpisujejo fizične osebe, ki imajo pridobljeno nacionalno poklicno kvalifikacijo "posrednik/posrednica za nepremičnine".

Vlogo posameznik vloži pri Ministsrtvu za okolje in prostor na predpisanem obrazcu.

Ministrstvo na podlagi vloženega predpisanega obrazca posamezniku prizna status nepremičninskega posrednika, izda izkaznico, ter licenco nepremičninskega posrednika.

Pogoji in dokazila

Navedeni pogoji veljajo za poklic Nepremičninski posrednik

 • Potrdilo o nekaznovanosti je izpis iz kazenske evidence, ki ga vodi Ministrstvo za pravosodje.

  Potrdilo dokazuje, da posameznik ni bil pravnomočno nepogojno obsojen za kaznivo dejanje zoper premoženje oziroma gospodarstvo na kazen zapora več kot tri mesece.

  Dokazila

  Potrdilo o nekaznovanosti: organ pridobi po uradni dolžnosti

 • Posameznik mora imet:

  • najmanj višješolsko izobrazbo (VI.) katerekoli smeri ali,
  • srednješolsko strokovno izobrazbo (V.) in najmanj tri leta delovnih izkušenj na področju posredovanja nepremičnin pred 24.5.2003 in pozitivno mnenje Ministrstva za okolje in prostor ali,
  • srednješolsko strokovno izobrazbo (V.) in najmanj tri leta delovnih izkušenj pri opravljanju poslov posredovanja nepremičnin pred 24.5.2003 ali prodaji nepremičnin investitorja pred 24.5.2006 in pozitivno mnenje Ministrstva za okolje in prostor.

  Za pridobitev mnenja iz Ministrstva za okolje in prostor (MOP) mora posameznik na MOP oddati dopis in priložiti dokazila, da je več kot tri leta opravljal posle posredovanja ali posle prodaje nepremičnin.

  Dokazila

  Za izobrazbo pridobljeno v Sloveniji:

  • Spričevalo, ki dokazuje ustrezno poklicno usposobljenost -  kopija.

  Za izobrazbo pridobljeno v EU:

  • V EU izdano spričevalo, ki dokazuje ustrezno poklicno usposobljenost - overjena kopija v slovenskem prevodu

  Za delovne izkušnje:

  • Pisna izjava pravne ali fizične osebe iz katere izhaja, da je posameznik pri njej opravljali posle posredovanja ali posle prodaje nepremičnin, v kateri sta navedeni vrsta in čas opravljanja takšnih storitev - v originalu.

 • Certifikat o nacionalni poklicni kvalifikaciji se pridobi v postopku preverjanja in potrjevanja nacionalnih poklicnih kvalifikacij, ki ga izvajajo izvajalci, ki so vpisani v register, ki ga vodi Državni izpitni center (RIC) in sicer:

  • z neposrednim preverjanjem strokovnih znanj, spretnosti in sposobnosti, določenih s katalogom standardov strokovnih znanj in spretnosti ali,
  • s potrjevanjem strokovnih znanj in spretnost:
   • kandidat v postopku svetovanja pripravi osebno mapo (portfolio), ki ga komisija ovrednoti in prizna vsebine kataloga delno ali v celoti;
   • če komisija ne more priznati vseh vsebin kataloga, določi naloge za preverjanje.

  Posameznik se z oddajo vloge za pridobitev certifikata prijavi pri izvajalcu v postopek preverjanja in potrjevanja nacionalnih poklicnih kvalifikacij. K vlogi posameznik priloži osebno mapo (portfolio), ki vsebuje: 

  • dokazilo o zaključeni izobrazbi;
  • življenjepis;
  • dokazilo o plačilu stroškov preverjanja in potrjevanja
  • dokazila o morebitnih predhodnih delovnih izkušnjah s področja nepremičnin;
  • morebitna potrdila o udeležbi na usposabljanjih, potrdila o usposobljenosti in listine oz. druga dokazila, ki jih kandidat pridobi;
  • dokazila, ki dokazujejo standard znanja in spretnosti iz kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti posrednik nepremičnin

  Predsednik komisije mora pred začetkom preverjanja ugotoviti istovetnost kandidata ter ga seznaniti s postopkom in merili preverjanj, ki skupno ne sme trajati več kakor 180 minut.

  Kriteriji za ocenjevanje:

  • pisno preverjanje 50 %,
  • ustno preverjanje 50 %.

  Preverjanje se izvede za tri sklope področij. Kandidat mora na pisnem delu za vsak sklop doseči 60 % točk, da lahko opravlja ustni zagovor.

  Če kandidat na pisnem delu za enega od sklopov doseže manj kot 60 % točk, lahko opravlja ustni zagovor za ostala dva sklopa in ponavlja samo preverjanje znanja za sklop, na katerem ni bil uspešen.

  Izvajalec najpozneje v osmih dneh po uspešno opravljenem preverjanju posamezniku izda certifikat o nacionalni poklicni kvalifikaciji. Če se kandidat preverjanja ne udeleži oziroma ga ne opravi, mu komisija najkasneje v osmih dneh izda odločbo, s katero mu izdajo certifikata zavrne.

  Datume preverjanja in prijavne roke izvajalci objavijo na svojih spletnih straneh.

  Strošek izpita: 150 EUR 

  Dokazila

  • Certifikat o opravljeni nacionalni poklicni kvalifikaciji "posredni/posrednica za nepremičnine" - organ pridobi po uradni dolžnosti

  Pravne podlage

Termin obnove

Dopolnilno usposabljanje je obvezno na vsakih 5 let oziroma ob spremembi predpisov, katerih poznavanje se zahteva v sklopu strokovnega izpita za nepremičninskega posrednika.

Potrdilo o dopolnilnem usposabljanju se pridobi z udeležbo na seminarju, ki ga izvajajo pooblaščeni izvajalci Ministrstva za okolje in prostor.

Termin obnove: najmanj 5 let