Skoči do osrednje vsebine Republika Slovenija SPOT
Državni portal za poslovne subjekte

Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Pooblaščeni prostorski načrtovalec (PPN)

(Planer prostora)

Poklicni naziv pooblaščeni prostorski načrtovalec v katerikoli besedni zvezi lahko uporablja le oseba, ki je vpisana v imenik pooblaščenih arhitektov pri Zbornici za arhitekturo in prosto Slovenije (ZAPS).

Poklicne naloge pooblaščenega prostorskega načrtovalca so:

 • vodenje izdelave prostorskih izvedbenih aktov

Pooblaščeni prostorski načrtovalec je posameznik, ki izpolnjuje predpisane pogoje in je vpisan v imenik pooblaščenih arhitektov Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije (ZAPS). Z vpisom v imenik postane član poklicne zbornice.

Pogoji

 • V imenik pooblaščenih arhitektov Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije (ZAPS) se vpisujejo posamezniki, ki izpolnjujejo predpisane pogoje za pooblaščenega arhitekta, pooblaščenega krajinskega arhitekta in pooblaščenega prostorskega načrtovalca ali na podlagi odločbe o priznavanju poklicne kvalifikacije.

  Po opravljenem strokovnem izpitu za vpis v imenik pooblaščenih arhitektov pri ZAPS posameznik predloži vlogo na predpisanem obrazcu, ki jo vpisna komisija obravnava praviloma enkrat mesečno, po potrebi tudi večkrat.

  Ko ZAPS ugotovi, da kandidat izpolnjuje pogoje za vpis, izvede vpis v imenik in mu izda potrdilo.

  Najpozneje v 15 dneh od vpisa v imenik ZAPS pooblaščenemu projektantu vroči enotni žig z identifikacijsko številko in označbo, za katero vrsto storitev ima pooblastilo. Na to oznako je trajno vezan in jo mora uporabljati pri opravljanju storitev.

  Izjema: MIROVANJE POKLICNEGA NAZIVA

  Če oseba, ki je vpisana v imenik pooblaščenih arhitektov, pooblaščenih krajinskih arhitektov in pooblaščenih prostorskih načrtovalcev pri ZAPS začasno ne želi opravljati storitev, ki sodijo v opis njegovih poklicnih nalog, ZAPS na njegovo zahtevo izda odločbo o mirovanju.

  Podrobneje

 • Z dnem vpisa v imenik odgovorni projektant obvezno postane član Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije (ZAPS).

  Člani zbornice so z včlanitvijo dolžni plačevati letno članarino. Obveznost plačevanja članarine in pristojbine nastopi s prvim dnem v mesecu, ki sledi včlanitvi.

 • Pooblaščeni arhitekti in inženirji se morajo na svojem strokovnem področju stalno poklicno usposabljati v skladu s splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju, ki ga izda in nadzor nad njim izvaja zbornica.

  Opustitev dolžnosti stalnega poklicnega usposabljanja je disciplinska kršitev, za katero se v disciplinskem pravilniku predvidi izrek disciplinske sankcije.

  Strokovnjak mora v vsakem letu zbrati predpisano število kreditnih točk, ki jih pridobi s pasivno ali aktivno udeležbo na usposabljanju na ZAPS, IZS, strokovnih in interesnih združenjih ter drugih organizacijah v Sloveniji ali v tujini in s pisanjem strokovnih prispevkov.

  Usposabljanja s področja obveznih vsebin, ki jih organizirajo zbornici, strokovna in interesna združenja, ter druge organizacije, so predhodno potrjena s strani Komisije za izobraževanje, dodeljene kreditne točke in objavljena v Seznamu usposabljanj s področja obveznih vsebin.

  Seznam usposabljanj se najmanj dvakrat letno aktualizira in objavi na spletni strani ZAPS in IZS.

  Kreditne točke usposabljanj, ki niso na seznamu, ter člankov se dodelijo naknadno po uspešno obravnavani vlogi za dodelitev kreditnih točk.

  Dokazila

  • Potrdilo o udeležbi na usposabljanju in vpis v imenik pooblaščenih arhitektov na ZAPS.
  • Potrdilo o udeležbi na usposabljanjih in vpis v imenik pooblaščenih inženirjev na IZS.

  Pravne podlage

  Skrbnik zakonodaje

  Ministrstvo za okolje in prostor

  Dunajska c. 48
  1000 Ljubljana

  Povezave

Priznavanje kvalifikacij

Za priznanje vaših v EU pridobljenih poklicnih kvalifikacij, so v RS predpisani naslednji postopki:

Čezmejno/občasno opravljanje poklica

Čezmejno/občasno se poklic v Republiki Sloveniji lahko opravlja s prijavo na ZAPS po priznani poklicni kvalifikaciji po splošnem sistemu.

Zadnja sprememba:
20. 11. 2022