SPOT

Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Odločba o priznanju poklicne kvalifikacije po avtomatičnem sistemu za arhitekta

Za priznavanje poklicne kvalifikacije pooblaščeni arhitekt se uporabljajo pravila za avtomatično priznavanje poklicne kvalifikacije. Če pogoji za avtomatično priznavanje poklicne kvalifikacije niso izpolnjeni, se za priznavanje njegove kvalifikacije uporablja splošni sistem priznavanja poklicnih kvalifikacij.

V postopku avtomatičnega priznavanja Slovenija prizna dokazilom o formalnih kvalifikacijah (točka 5.7.1 Priloga V Direktive 2005/36/ES) za arhitekta, ki izpolnjujejo minimalne pogoje usposobljenosti (oddelek 8, Poglavja III Direktive 2005/36/ES) enako veljavnost kot dokazilom o formalnih kvalifikacijah, ki jih sama izdaja. Po avtomatičnem postopku se priznavajo le dokazila za dokončan program usposabljanja, ki se ni začel prej kot med referenčnim študijskim letom.

Poleg ustrezne poklicne kvalifikacije v matični državi mora posameznik, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo pooblaščeni arhitekt v Republiki Sloveniji dokazati, da nima prepovedi opravljanja poklica, ter imeti urejeno zavarovanje odgovornosti za škodo. K vlogi je potrebno priložiti tudi potrdilo o državljanstvu, saj je postopek priznavanja poklicnih kvalifikacij po avtomatičnem sistemu namenjen le osebam, ki so poklic pridobile v državah EU, EGP in Švici.

Z odločbo o priznavanju poklicne kvalifikacije posameznik pridobi dovoljenje za opravljanje reguliranega poklica v RS. Posameznik ima pravico opravljati regulirani poklic z dnem dokončnosti odločbe o priznavanju poklicne kvalifikacije.

V 8 dneh po dokončnosti odločbe pristojni organ posameznika vpiše v imenik ZAPS. Z vpisom v imenik posameznik postane član zbornice z vsemi pravicami in obveznostmi člana. Člani zbornice so z včlanitvijo dolžni plačevati letno članarino. Obveznost plačevanja članarine in pristojbine nastopi s prvim dnem v mesecu, ki sledi včlanitvi.

Podatki za plačilo:

  • transakcijski račun zbornice: 03100-1001291427, odprt pri SKB Banki, d.d.

Pogoji in dokazila

Navedeni pogoji veljajo za poklic Pooblaščeni arhitekt (PA)

Zadnja sprememba:
20. 5. 2022